พม่า

สินค้าและกิจกรรมทั้งหมด

เกี่ยวกับพม่า

ประเทศพม่า หรือ เมียนมา มีชื่อทางการว่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (Republic of the Union of Myanmar) ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดกับประเทศ ไทย ลาว จีน อินเดีย บังคลาเทศ และยังมีชายฝั่งตะวันตกที่ติดกับทะเลอันดามันและอ่าวเบงกอล พม่าพื้นที่ 676,578 ตารางกิโลเมตร โดยมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 40 ของโลก มีเมืองหลวงพม่าคือเมือง เนปิดอร์ โดยเมืองหลวงเก่าคือเมือง ย่างกุ้ง มีประชากรพม่าประมาณ 56 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นชาวพม่า และยังมีชาวไทใหญ่ กะเหรี่ยง ยะไข่ จีน มอญ และชนเผ่าอื่นๆ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ดังจะเห็นว่าพม่ามีวัดมากมาย รองลงมานับถือศาสนาคริสต์ อิสลาม พื้นบ้าน และฮินดู ตามลำดับ มีภาษาหลักคือภาษาพม่า แต่ก็ยังมีภาษาอื่นๆ ที่ใช้กันอยู่อีก 18 ภาษา

ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงโดยเฉพาะในทางตอนเหนือและตอนกลางของประเทศ ส่วนทางตอนใต้เป็นบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำ ภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้น มี 3 ฤดูซึ่งคล้ายกับไทยแต่จะฝนตกชุกกว่า ฤดูร้อน(เดือนมีนาคม-เมษายน) จะร้อนและแห้งมาก ฤดูฝน(เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม) ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้จะพัดเข้าสู่ประเทศทำให้ฝนตกเกือบทุกวัน โดยเฉพาะตามชายฝั่งมักมีฝนตกชุก ส่วนฤดูหนาว(เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์)จะหนาวมาก

ในเรื่องของวัฒนธรรมของพม่านั้น ได้รับอิทธิพลมาจากมอญ จีน และอินเดีย ซึ่งเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้แทรกอยู่ในอาหาร ดนตรี และศิลปะต่างๆ โดยการแต่งกายของพม่า จะนิยมนุ่งโสร่ง เรียกว่า โลนจี (longyi) การแต่งกายแบบโบราณเรียกว่า ลูนตะยาอะเชะ (lun taya acheik) และชอบทา ทานาคา  เวลาในพม่าจะช้ากว่าไทย 30 นาที สกุลเงินของประเทศพม่า คือ จั๊ต (Kyat) โดย 1 บาทอยู่ที่ประมาณ 43 จั๊ต

การเดินทางไปเที่ยวพม่าสามารถทำได้ง่ายมาก สามารถเดินทางโดยเครื่องบินไปถึงในเวลาไม่กี่ชั่วโมง ไปกลับเสาร์-อาทิตย์ก็ยังได้ ส่วนใหญ่เราจะไปไหว้พระขอพร ซึ่งพม่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพม่าถึง 5 แห่ง คือ มหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวสิกอง เจดีย์ชเวมอดอร์ พระธาตุอินทร์แขวน และ พระมหามัยมุนี นอกจากนี้ยังมีวัดน้อยใหญ่ให้ไปขอพรมากมายทั่วทั้งพม่า รวมไปถึงธรรมชาติและทะเลสวยๆ ริมชายฝั่งทะเลของพม่า ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยวมากเช่นกัน

แผนที่ประเทศพม่า

บัตร พาส กิจกรรมพม่าแนะนำ

Pocket WiFi พม่า | ทัวร์ส่วนตัวชมเจดีย์มหามัยมุนี | รถรับส่งส่วนตัว สนามบิน-ตัวเมืองย่างกุ้ง | รถรับส่งส่วนตัว สนามบิน-เมืองมัณฑะเลย์ | รถรับส่งส่วนตัว สนามบิน-เมืองเนปิดอว์ 

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของพม่า

เจดีย์ชเวดากอง | เทพทันใจ | เจดีย์ชเวสิกอง | พระธาตุมุเตา | พระธาตุอินทร์แขวน | พระมหามัยมุนี | ทะเลเจดีย์ | ทะเลสาบอินเล | พระราชวังบุเรงนอง | ตลาดสก็อต | ทวาย | พุกาม | สะพานไม้อูเบ็ง | วัดชเวนันดอร์ | วัดอนันดา | วัดพระบัวเข็ม | มัณฑะเลย์


เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประเทศพม่า

ประเทศพม่าแบ่งเขตการปกครองในระดับภูมิภาคออกเป็น 7 เขต, 7 รัฐ และ 1 ดินแดนสหภาพ ดังนี้

เขต

 • เขตซะไกง์ มีเมืองหลวงคือเมือง ซะไกง์
 • เขตตะนาวศรี มีเมืองหลวงคือเมือง ทวาย
 • เขตพะโค(หงสาวดี) มีเมืองหลวงคือเมือง พะโค(หงสาวดี)
 • เขตมะกเว มีเมืองหลวงคือเมือง มะกเว
 • เขตมัณฑะเลย์ มีเมืองหลวงคือเมือง มัณฑะเลย์
 • เขตย่างกุ้ง มีเมืองหลวงคือเมือง ย่างกุ้ง
 • เขตอิรวดี มีเมืองหลวงคือเมือง พะสิม

รัฐ

 • รัฐกะชีน มีเมืองหลวงคือเมือง มยิจีนา
 • รัฐกะยา มีเมืองหลวงคือเมือง ลอยกอ
 • รัฐกะเหรี่ยง มีเมืองหลวงคือเมือง พะอาน
 • รัฐชาน มีเมืองหลวงคือเมือง ตองจี
 • รัฐชีน มีเมืองหลวงคือเมือง ฮ่าค่า
 • รัฐมอญ มีเมืองหลวงคือเมือง เมาะลำเลิง
 • รัฐยะไข่ มีเมืองหลวงคือเมือง ซิตเว

ดินแดนสหภาพ

 • ดินแดนสหภาพเนปยีดอ มีเมืองหลวงคือเมือง เนปยีดอ