เวียดนาม

สินค้าและกิจกรรมทั้งหมด

เกี่ยวกับเวียดนาม

ประเทศเวียดนาม หรือชื่อเต็มๆ ว่า สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อยู่ทางตะวันออกสุดของคาบสมุทรอินโดจีน โดยทิศเหนือติดกับจีน ทิศตะวันตกติดกับลาว กัมพูชา ตะวันออกและใต้ติดกับอ่าวไทย อ่าวตังเกี๋ย และทะเลจีนใต้ มีเมืองหลวงเวียดนามคือ ฮานอย และเมืองที่ใหญ่สุดคือ โฮจิมินห์ มีประชากรประมาณ 95 ล้านคน ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ 

ภูมิประเทศเป็นแนวทอดยาวตั้งแต่เหนือจรดใต้ ทำให้มีสภาพภูมิประเทศแตกต่างกันไป ทางเหนือเป็นภูเขาและที่ราบสูง ลงมาเป็นพื้นที่ราบ อ่าว ทะเลทราย และทางใต้ลงไปเป็นทะเล มีที่ราบลุ่มขนาดใหญ่คือ ที่ราบลุ่มแม่น้ำแดง และที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง ภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร้อน เนื่องจากมีชายฝั่งติดทะเล มีฝนตกตลอดทั้งปี แต่จะตกชุกในฤดูหนาว อุณหภูมิสูงสุด-ต่ำสุด คือ 5-37 องศาเซลเซียส โดยแบ่งเป็น 4 ฤดู คือ ฤดูใบไม้ผลิ(มีนาคม-เมษายน) ฤดูร้อน(พฤษภาคม-สิงหาคม) ฤดูใบไม้ร่วง(กันยายน-พฤศจิกายน) ฤดูหนาว(ธันวาคม - กุมภาพันธ์)

ประชาชนใช้ภาษาเวียดนามเป็นภาษาหลัก ตัวอักษรเขียนเป็นแบบโรมัน ส่วนใหญ่มีศาสนาพื้นบ้านของเวียดนาม รองลงมาเป็นศาสนาพุทธ ลัทธิเฉาได ลัทธิฮหว่าหาว และอื่นๆ ได้รับวัฒนธรรมส่วนใหญ่มาจาก จีน ศาสนาพุทธและลัทธิเต๋า ศิลปะการแสดงที่ขึ้นชื่อคือ หุ่นกระบอกน้ำ รวมไปถึงอาหารเวียดนามก็ได้รับมาจากจีน แต่ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารสุขภาพ มีผักเยอะและรสไม่จัด ด้านสถาปัตยกรรม ในโฮจิมินห์ส่วนใหญ่จะมีสถาปัตยกรรมยุโรปให้เห็น เนื่องจากได้รับอิทธิพลมาจากการเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส และชาวเวียดนามยังสื่อสารภาษาฝรั่งเศสได้ดี ชุดประจำชาติคือชุด อ๋าวด่าย (Ao Dai) และมีหมวดเวียดนามที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนกับชาติอื่น

เวียดนามใช้สกุลเงิน ด่อง (Dong : VND) เราสามารถเดินทางเข้าประเทศเวียดนามได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า แต่อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน 

แผนที่ประเทศเวียดนาม

บัตร พาส กิจกรรมเวียดนามแนะนำ

Pocket WiFi เวียดนาม | นั่งรถไฟเหาะ ที่น้ำตกดาตันลา | รถรับส่งส่วนตัว สนามบิน-ดานัง บาน่าฮิลล์ | รถรับส่งส่วนตัว สนามบิน-โฮจิมินห์ | รถรับส่งส่วนตัวระหว่างเมือง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ | รถรับส่งระหว่างเมือง ฮานอย ซาปา | ชมวิวเมืองไซ่ง่อน (Saigon Skydeck) | ชมหุ่นกระบอกน้ำ

สถานที่เที่ยวเวียดนามยอดนิยม

อ่าวฮาลอง | ซาปา | ฟานซีปัน | บาน่าฮิลล์ | ดานัง | ฮอยอัน | ฮานอย | โฮจิมินห์ | ทะเลทรายมุยเน่ | สวนดอกไม้ดาลัด | ญาจาง | น้ำตกดาตันลา | ทะเลสาบคืนดาบ | สะพานแสงอาทิตย์


เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประเทศเวียดนาม

เวียดนามได้แบ่งเขตประเทศเป็นภูมิภาคต่างๆ เป็น 8 ภูมิภาค ประกอบไปด้วย 58 จังหวัด 5 เทศบาลนคร ดังนี้

ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง

 • บั๊กนิญ
 • ห่านาม
 • หายเซือง
 • ฮึงเอียน
 • นามดิ่ญ
 • นิญบิ่ญ
 • ท้ายบิ่ญ
 • หวิญฟุก
 • ฮานอย (เทศบาลนคร) - เป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางการบริหารประเทศ ศูนย์กลางธุรกิจการค้าทางภาคเหนือ
 • ไฮฟอง (เทศบาลนคร) - เป็นเมืองท่าสำคัญของภาคเหนือ

ชายฝั่งตอนกลางเหนือ

 • ห่าติ๋ญ
 • เหงะอาน
 • กว๋างบิ่ญ
 • กว๋างจิ
 • ทัญฮว้า
 • เถื่อเทียน-เว้

ตะวันออกเฉียงเหนือ

 • บั๊กซาง
 • บั๊กกั่น
 • กาวบั่ง
 • ห่าซาง
 • หลั่งเซิน
 • หล่าวกาย
 • ฟู้เถาะ
 • กว๋างนิญ
 • ท้ายเงวียน
 • เตวียนกวาง
 • เอียนบ๊าย

ตะวันตกเฉียงเหนือ

 • เดี่ยนเบียน
 • ฮหว่าบิ่ญ
 • ลายเจิว
 • เซินลา

ที่สูงตอนกลาง

 • ดั๊กลัก
 • ดั๊กนง
 • ซาลาย
 • กอนตูม
 • เลิมด่ง

ชายฝั่งตอนกลางใต้

 • บิ่ญดิ่ญ
 • นิญถ่วน
 • คั้ญฮหว่า
 • บิ่ญถ่วน
 • ฟู้เอียน
 • กว๋างนาม
 • กว๋างหงาย
 • ดานัง (เทศบาลนคร)

ตะวันออกเฉียงใต้

 • บ่าเสียะ-หวุงเต่า
 • บิ่ญเซือง
 • บิ่ญเฟื้อก
 • ด่งนาย
 • เต็ยนิญ
 • โฮจิมินห์ (เทศบาลนคร)

ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง

 • อานซาง
 • บักเลียว
 • เบ๊นแจ
 • ก่าเมา
 • ด่งท้าป
 • เหิ่วซาง
 • เกียนซาง
 • ล็องอาน
 • ซ้อกจัง
 • เตี่ยนซาง
 • จ่าวิญ
 • หวิญล็อง
 • เกิ่นเทอ (เทศบาลนคร)