KNT76561-3-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ・ฮิดะ-ทาคายามะ/อาหารกลางวัน:ชุดเซ็ตเมนูเนื้อไก่ผัด & เซ็ตเนื้อสุกี้

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 2,800

เยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลกหมู่บ้านชิราคาวาโกะ สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ฮิดะ-ทาคายามะ พร้อมเมนูเนิ้อไก่ผัด หรือ เซ็ตเนื้อสุกี้
 • ท่องเที่ยว 'หมู่บ้านชิราคาวาโกะ' & 'เมืองเก่าฮิดะ-ทาคายามะ' ใน 1 วัน
 • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ・・・ชมหมู่บ้านมรดกโลกชื่อดัง
 • เมืองเก่าฮิดะ-ทาคายามะ・・・・เดินเล่นชมเมืองเก่า
 • รับประทานอาหารกลางวันในชุดเมนู 'เนื้อไก่ผัด' หรือ "เซ็ตเนื้อสุกี้"

ตัวเลือกแพคเกจ

KNT76561-3-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ・ฮิดะ-ทาคายามะ/อาหารกลางวัน:ชุดเซ็ตเนื้อสุกี้ยากี้
฿ 3,000
KNT76561-3-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ・ฮิดะ-ทาคายามะ/อาหารกลางวัน:ชุดเซ็ตเมนูเนื้อไก่ผัด
฿ 2,800

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

จุดออกเดินทาง

นาโกย่า

เวลาที่นัดหมาย

07:50 AM

จุดหมาย

Shirakawa-go, และจังหวัดกิฟุ, และจังหวัดกิฟุ

ภาษา
 • ภาษาอังกฤษ

 • ภาษาจีนแมนดาริน

ขอบเขตการให้บริการภาษา

บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ

จำนวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่ำ

1 ท่าน

*อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน (สำหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)

จำนวนผู้จองขั้นต่ำ

1 ท่าน

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1

 • ออกเดินทางจาก สถานีนาโกย่าทางออกตะวันตก ศูนย์การค้าใต้ดิน ESCA (เวลา 07.20 น.)
 • ทาคายามะ (เดินชมเมือง [ประมาณ 90นาที])
 • รับประทานอาหารกลางวันในชุดเมนู 'เนื้อไก่ผัด' หรือ "เซ็ตเนื้อสุกี้"
 • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (เดินชมหมู่บ้าน [ประมาณ 100นาที])
 • 19.30 น. เดินทางกลับถึง นาโกย่า (ตามเวลา)

*จุดรับและจุดส่งอาจไม่ใช่จุดเดียวกัน รบกวนสอบถามไกด์ที่ดูแลเส้นทาง*

การเดินทางและแผนที่

หมายเหตุ

 • กรุณาสวมเครื่องแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเข้าร่วมโปรแกรมนี้
 • ลำดับการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในแต่ละวัน
 • โปรแกรมนี้เป็นการเดินทางร่วมกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น *ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรือการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
 • ในกรณีที่บริษัทจำเป็นที่จะต้องทำการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอย่างกระทันหันใน 1 วันก่อนถึงวันออกเดินทาง (เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่น) อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือเกิดสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม บริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์
 • จุดรวมตัวและจุดสิ้นสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกัน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หัวหน้าทัวร์ของท่าน
 • บริษัทอาจทำการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (อาทิ ชื่อ อายุ เพศ) ให้แก่โรงแรมที่พักหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล (ฉบับแก้ไข) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560