แพคเกจวันเดย์ทัวร์ เที่ยวบาหลี เยือนหมู่บ้านคินตามณี ขอพรวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ (8 ชั่วโมง) ฟรี! ซิมเน็ต+โทรฟรี

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 2,490

เดินทางตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เที่ยวบาหลี 1 วันเต็ม มีไกด์ท้องถิ่นดูแลอย่างใกล้ชิด เดินทางโดยรถส่วนตัว
 • จอง Online รับฟรี!ซิมเน็ตไม่อั้น นาน 1 วัน พร้อมโทรฟรี
 • พาคุณเที่ยวบาหลี เดินทางโดยรถยนต์แบบส่วนตัว
 • เดินทาง ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป พร้อมไกด์ท้องถิ่นมืออาชีพ ดูแลใกล้ชิดตลอดการเดินทาง
 • เที่ยวช้อปปิ้งตลาดอูบุด (Ubud Shopping) ตลาดช้อปปิ้งสินค้าแบบขายส่งสุดประหยัด
  ราคาสินค้าถูกกว่าที่อื่นและยังเป็นศูนย์กลางของงานศิลปะและของที่ระลึกของบาหลี
 • พาท่านรับประทานอาหารกลางวัน สุดชิลล์พร้อมเมนูขึ้นชื่อของบาหลี Crispy Duck ที่ Santi Madara
 • เที่ยวหมู่บ้านคินตามานี (Kintamani Village) หมู่บ้านริมปากปล่องภูเขาไฟบาร์ตูร์อันงดงาม
  ที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในบาหลี
 • เยือนวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ หรือ วัดตัมปะก์ซีริง (Tampasiring) ไฮไลท์ที่นี่ มีบ่อศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถรักษาโรค
  ชาวบาหลีเชื่อว่า ใครได้อาบหรือดื่มน้ำจากที่นี่ ช่วยเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตนั้นเอง

 • ช่วงเดินทาง : วันนี้ -  31 มี.ค. 2563

ตัวเลือกแพคเกจ

ทริปส่วนตัว (2-3 คน)
฿ 3,290
ทริปส่วนตัว (4-7 คน)
฿ 2,690
ทริปส่วนตัว (8-10 คน)
฿ 2,490

รายละเอียดสินค้า

     OPTION 2 ช้อปปิ้งตลาดอูบุด – คินตามานี – วัดตัมปะก์ซีริง

2 ท่าน

4 - 6 ท่าน

8 - 10 ท่าน

3,290 บาท/ท่าน

2,690 บาท/ท่าน

2,490 บาท/ท่าน

 • นำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดอูบุด เป็นศูนย์กลางของงานศิลปะของบาหลีและของฝากราคาถูกมากมาย แบบที่ใครได้มาเยือนเกาะแห่งนี้แล้วต้องไม่พลาดการมาที่นี่
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร @SANTI MANDARA MENU : CRISPY DUCK
 • ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของภูเขาไฟบาร์ตูร์ ซึ่งอยู่บริเวณ หมู่บ้านคินตามานี ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,717 เมตร ภูเขาไฟกูนุงบาร์ตูร์ เป็นหุบเขาที่งดงาม มีหมอกปกคลุมอย่างสวยงาม บริเวณนี้จะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี ใกล้กับภูเขาไฟ คือ ทะเลสาบบาร์ตูร์ เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัวของ ภูเขาไฟดาเนา บาร์ตูร์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดและตั้งอยู่บนหลุมปล่องภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่น
 • นำท่านสู่ วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เชื่อกันว่าพระอินทร์ทรงสร้างขึ้นตอนที่เจาะพื้นพิภพเพื่อสร้างบ่อน้ำอมฤตชุบชีวิตนักรบของพระองค์ว่ากันว่าน้ำในสระมีอำนาจในการรักษาโรคภัยต่างๆ ท่านสามารถผ่านชมบ้านพักของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ที่ตั้งอยู่บนเขาใกล้ๆ ตัววิหาร

 

รถนำเที่ยวส่วนตัว สำหรับเดินทาง 2 ท่าน โดย TOYATA AVANZA

รถนำเที่ยวส่วนตัว สำหรับเดินทาง 4 ท่าน  โดย SUZUKI APV

รถนำเที่ยวส่วนตัว สำหรับเดินทาง 6-8 ท่าน  โดย TOYOTA COMMUTER

อัตรานี้รวม

 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 8 ช.ม. / วัน)
 • ค่าชิตี้ทัวร์ 1 วัน เลือกได้ 1 รายการ พร้อมไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ)
 • ค่าอาหารกลางวันตามที่ระบุในรายการ และค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (ตั๋วเดี่ยว ราคาขึ้นอยู่กับวันที่เดินทาง) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ , ไกด์ท้องถิ่น มาตรฐานวันละ 5USD./PAX