แพคเกจวันเดย์ทัวร์ เที่ยวบาหลี วัดอูลูวาตู สวนพระวิษณุวัฒนธรรมบาหลี (8 ชั่วโมง) ฟรี! ซิมเน็ต+โทรฟรี

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 2,590

เที่ยวบาหลี เส้นทางศักดิ์สิทธิ์ ไหว้พระวัดอูลูวาตู เที่ยวศูนย์วัฒนธรรมบาหลีและชมประติมากรรมเทพเจ้าสำคัญของชาวบาหลี สวนพระวิษณุ ช้อปปิ้งย่านฮิต พร้อมเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว พร้อมไกด์ดูแลตลอดการเดินทาง
 • จอง Online รับฟรี! ซิมเน็ตไม่อั้น นาน 1 วัน พร้อมโทรฟรี
 • พาคุณเที่ยวบาหลี เดินทางโดยรถยนต์แบบส่วนตัว 8 ชั่วโมงเต็ม
 • เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป พร้อมไกด์ท้องถิ่นมืออาชีพ ดูแลใกล้ชิดตลอดการเดินทาง
 • เที่ยวบาหลี เส้นทางศักดิ์สิทธิ์ ไหว้พระวัดอูลูวาตู (Uluwatu Temple)วัดที่มีชื่อเสียง
  ตั้งอยู่บนไหล่ภูเขาที่ล้อมรอบด้วยทะเลที่สวยงามของเกาะบาหลี
 • ตื่นตาศูนย์วัฒนธรรมบาหลี และ ชมประติมากรรมเทพเจ้าสำคัญของชาวบาหลี สวนพระวิษณุ (Garuda wisnu kencana)
 • พาช้อปปิ้งย่านฮิต สวรรค์ของนักช็อปปิ้ง คูต้า เซ็นเตอร์ (Kuta Shopping Center)

 • ช่วงเดินทาง : วันนี้ - 31 มี.ค. 2563

ตัวเลือกแพคเกจ

ทริปส่วนตัว (2-3 คน)
฿ 3,390
ทริปส่วนตัว (4-7 คน)
฿ 2,790
ทริปส่วนตัว (8-10 คน)
฿ 2,590

รายละเอียดสินค้า

     OPTION 3 วัดอูลูวาตู – สวนพระวิษณุ - คูต้า เซ็นเตอร์

2 ท่าน

4 - 6 ท่าน

8 - 10 ท่าน

3,390 บาท/ท่าน

2,790 บาท/ท่าน

2,590 บาท/ท่าน

รถนำเที่ยวส่วนตัว พร้อมไกด์ สำหรับเดินทาง 2 ท่าน โดย TOYATA AVANZA

รถนำเที่ยวส่วนตัว พร้อมไกด์ สำหรับเดินทาง 4 ท่าน โดย SUZUKI APV

รถนำเที่ยวส่วนตัว พร้อมไกด์ สำหรับเดินทาง 6-8 ท่าน โดย TOYOTA COMMUTER

ข้อมูลของกิจกรรม

การยืนยัน:

 • คุณจะได้รับอีเมลยืนยันและเวาเชอร์ทันทีหลังจากทำการจอง
 • หากคุณไม่ได้รับอีเมลจากเรา โปรดตรวจสอบในโฟลเดอร์จดหมายขยะของคุณหรือติดต่อเราผ่านทางอีเมล

กำหนดการเดินทาง (รวมอาหารกลางวัน):

 • 09:00 น. รับที่โรงแรม
 • 09:05 น. พาท่านเที่ยว วัดอูลูวาตู
 • 12.00 น. อาหารกลางวันที่ร้าน Jendira
 • 13.00 น. พาท่านเที่ยวสวนวิษณุ และ ช้อปปิ้งย่าน คูต้าเซ็นเตอร์
 • 17.00 น. ส่งกลับโรงแรม

วิธีใช้

 • คุณสามารถแสดงได้ทั้งเวาเชอร์บนมือถือหรือเวาเชอร์ที่พิมพ์มาสำหรับกิจกรรมนี้
 • เวาเชอร์นี้สามารถใช้ได้ตามวันและเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

ข้อมูลเกี่ยวกับการนัดรับ:

 • โปรดมารอที่ล็อบบี้โรงแรมก่อนเวลานัด 5 นาทีและแสดงเวาเชอร์เพื่อการยืนยันกับผู้นำเที่ยวก่อนออกเดินทาง

อัตรานี้รวม

 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 8 ช.ม. / วัน)
 • ค่าชิตี้ทัวร์ 1 วัน เลือกได้ 1 รายการ พร้อมไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ)
 • ค่าอาหารกลางวันตามที่ระบุในรายการ และค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (ตั๋วเดี่ยว ราคาขึ้นอยู่กับวันที่เดินทาง) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ , ไกด์ท้องถิ่น มาตรฐานวันละ 5USD./PAX