City Tour เฉิงตู-จีน ง้อไบ๊ เที่ยวแบบส่วนตัว ยอดเขาจินติ่ง องค์ผู่เสียนทรงช้าง (8 ชั่วโมง) พร้อมไกด์ไทยนำเที่ยว ฟรี!ซิมเน็ต+โทรฟรี

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 8,500

แพ็กเกจเที่ยวง้อไบ๊ นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาจินติ่ง
 • จองออนไลน์ รับฟรี! ซิมเน็ตไม่อั้น พร้อมโทรฟรี นาน 1 วัน
 • พาคุณเที่ยวสถานที่ยอดฮิตของเมืองเฉิงตูใน 1 วัน 
 • นั่งกระเช้าขึ้น ยอดเขาจินติ่ง ชมวิวทิวทัศน์พร้อมทัศนียภาพอันงดงามบนยอดเขาที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 3,077 เมตร
 • นมัสการองค์ผู่เสียนทรงช้าง พระพักตร์ 10 ทิศ สัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่
 • เดินทางสะดวกโดยรถยนต์ แบบส่วนตัว 1-3 ท่าน พร้อมคนขับรถผู้ชำนาญเส้นทาง
 • มีไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย ดูแลและพาเที่ยวแบบมืออาชีพ ตลอดการเดินทาง

หมายเหตุ :

 • ไม่รวมค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว อาหาร เครื่องดื่ม ทิป และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • ใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ - ธ.ค. 62

วันหยุดนักขัตฤกษ์ของจีนในปี 2019

 •         วันขึ้นปีใหม่: 1 มกราคม
 •         เทศกาลตรุษจีน: 4-10 กุมภาพันธ์
 •         เทศกาลเช็งเม้ง: 5-7 เมษายน
 •         วันแรงงาน: 1- 5 พฤษภาคม
 •         เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง: 7-9 มิถุนายน
 •         เทศกาลไหว้พระจันทร์: 13-15 กันยายน
 •         วันชาติ: 1-7 ตุลาคม

ตัวเลือกแพคเกจ

ทริปส่วนตัว+ไกด์ไทย (1-3 คน) โดยรถ Buick,SUV Nissan
฿ 8,500
ทริปส่วนตัว+ไกด์ไทย (1-3 คน) โดยรถครอบครัว Suv Huasong
฿ 9,000
ทริปส่วนตัว+ไกด์ไทย (1-3 คน) โดยรถหรู Mercedes-Benz ML300
฿ 9,500
ทริปส่วนตัว+ไกด์ไทย (1-5 คน) โดยรถหรู Buick GL8
฿ 9,500

รายละเอียดสินค้า

อัตราค่าบริการ

ประเภทรถโดยสาร จำนวนผู้โดยสาร อัตราค่าบริการ
รถ BUICK (รวมไกด์ไทย) 1-3 คน 8,500 บาท / คัน
รถ SUV Nissan Chun Chun (รวมไกด์ไทย) 1-3 คน 8,500 บาท / คัน
รถ SUV HUASONG (รวมไกด์ไทย) 1-3 คน 9,000 บาท / คัน
รถ BENZ ML300 (รวมไกด์ไทย) 1-3 คน 9,500 บาท / คัน
รถ BUICK GL8 (รวมไกด์ไทย) 1-5 คน 9,500 บาท / คัน
   *ใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ - ธ.ค.62

 • 07.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ง้อไบ๊ จากโรงแรมที่พัก
 • 10.00 น. นำท่านนั่งกระเช้าขึ้น "ยอดเขาจินติ่งเพื่อชมวิวทิวทัศน์ของยอดเขาที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 3,077 เมตร สัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงาม ภูเขาสลับซับซ้อน

 • 12.00 น. อิสระรับประทานอาหารกลางวัน
 • 13.00 น. นำท่าน "นมัสการองค์ผู่เสียนทรงช้าง" พระพักตร์ 10 ทิศ สูง 48 เมตร  พระสมัตภัทรโพธิสัตว์ ทรงประทับบนหลังช้าง เป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่

 • 14.30 น. บ่ายให้ท่านได้นั่งกระเช้าลงจากเขา
 • 16.00 น. นำท่านกลับสู่โรงแรมที่พักในเฉิงตู

BUICK                                                                 

SUV Nissan Chun Chun

SUV HUASONG

BENZ ML300

BUICK GL8


ข้อมูลของกิจกรรม

การยืนยัน:

 • คุณจะได้รับอีเมลยืนยันและเวาเชอร์ทันทีหลังจากทำการจอง
 • หากคุณไม่ได้รับอีเมลจากเรา โปรดตรวจสอบในโฟลเดอร์จดหมายขยะของคุณหรือติดต่อเราผ่านทางอีเมล

กำหนดการเดินทาง (ไม่รวมอาหารกลางวัน)

 • 07.00 น. รับที่โรงแรมและออกเดินทางท่องเที่ยว ตามรายการที่กำหนด
 • 10.00 น. นั่งกระเช้าขึ้น ยอดเขาจินติ่ง
 • 13.00 น. นมัสการองค์ผู่เสียนทรงช้าง
 • 16.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมในเฉิงตู

วิธีใช้

 • คุณสามารถแสดงได้ทั้งเวาเชอร์บนมือถือหรือเวาเชอร์ที่พิมพ์มาสำหรับกิจกรรมนี้
 • เวาเชอร์นี้สามารถใช้ได้ตามวันและเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น

อัตรานี้รวม

 • ค่ารถยนต์นำเที่ยวส่วนตัวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ
 • ค่าไกด์ตามที่ระบุไว้ในรายการที่เลือก

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 • ค่ารับ-ส่งสนามบิน
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ , ไกด์ท้องถิ่น

หมายเหตุ

 • ใช้บริการตั้งแต่วันนี้ - ธ.ค. 62
 • หากแจ้งข้อมูลและรายการที่ให้ไว้ไม่ถูกต้อง อาทิเช่น เที่ยวบินหรือวันที่ใช้บริการ จะต้องเรียกเก็บค่าเช่ารถตามราคาปกติ
 • หากมีการเปลี่ยนแปลง วันและเวลาในการเดินทาง โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าแก่เจ้าหน้าที่ ลูกค้าต้องชำระเงินเป็นจำนวนเต็มตาม ข้อตกลงและเงื่อนไขบริษัท
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่