แพคเกจวันเดย์ทัวร์ เที่ยวบาหลี Swing

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 4,590

เดินทางตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เที่ยวบาหลี 1 วันเต็ม มีไกด์ท้องถิ่นดูแลอย่างใกล้ชิด เดินทางโดยรถส่วนตัว
 • พาคุณเที่ยวบาหลี เดินทางโดยรถยนต์แบบส่วนตัว
 • เดินทาง ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป พร้อมไกด์ท้องถิ่นมืออาชีพ ดูแลใกล้ชิดตลอดการเดินทาง
 • สนุกสนานกับการนั่งชิงช้า(bali swing) พร้อมเก็บภาพความประทับใจกับวิวธรรมชาติที่สวยงาม
 • เที่ยวช้อปปิ้งตลาดอูบุด (Ubud Shopping) ตลาดช้อปปิ้งสินค้าแบบขายส่งสุดประหยัด ราคาสินค้าถูกกว่าที่อื่นและยังเป็นศูนย์กลางของงานศิลปะและของที่ระลึกของบาหลี
 • เยือนวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ หรือ วัดตัมปะก์ซีริง (Tampasiring) ไฮไลท์ที่นี่ มีบ่อศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถรักษาโรค ชาวบาหลีเชื่อว่า ใครได้อาบหรือดื่มน้ำจากที่นี่ ช่วยเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตนั้นเอง

ตัวเลือกแพคเกจ

แพ็คเกจวันเดย์ทัวร์ เที่ยวบาหลี Swing
฿ 4,590

รายละเอียดสินค้า

อัตราค่าบริการเดินทาง ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป 

ช่วงเดินทาง อัตราค่าบริการ
เริ่มต้น/ท่าน

กรกฎาคม - ธันวาคม 2563

           4,590.-          

*หมายเหตุ: อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 

บาหลีสวิงค์ Bali Swing - วัดตัมปะซีริง - ช้อปปิ้งตลาดอูบุด

 • จากนั้นเดินทางสู่จุดไฮไลท์ของโปรแกรม บาหลีสวิงค์ Bali Swing ให้ท่านได้เล่นกิจกรรมอันสนุกสนาน ท้าทายความตื่นเต้นด้วยการนั่งชิงช้าที่มีความสูงและท่านสามารถ เก็บภาพระหว่างนั่งชิงช้าโดยมีฉากหลังธรรมชาติอันสวยงาม 
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร @SANTI MANDARA MENU : CRISPY DUCK
 • นำท่านสู่ วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เชื่อกันว่าพระอินทร์ทรงสร้างขึ้นตอนที่เจาะพื้นพิภพเพื่อสร้างบ่อน้ำอมฤตชุบชีวิตนักรบของพระองค์ว่ากันว่าน้ำในสระมีอำนาจในการรักษาโรคภัยต่างๆ ท่านสามารถผ่านชมบ้านพักของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ที่ตั้งอยู่บนเขาใกล้ๆ ตัววิหาร 
 • นำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดอูบุด เป็นศูนย์กลางของงานศิลปะของบาหลีและของฝากราคาถูกมากมาย แบบที่ใครได้มาเยือนเกาะแห่งนี้แล้วต้องไม่พลาดการมาที่นี่


รถนำเที่ยวส่วนตัว สำหรับเดินทาง 2 ท่าน โดย TOYATA INNOVA

อัตรานี้รวม

 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 8 ช.ม. / วัน)
 • ค่าชิตี้ทัวร์ 1 วัน พร้อมไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ)
 • ค่าอาหารกลางวันตามที่ระบุในรายการ และค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (ตั๋วเดี่ยว ราคาขึ้นอยู่กับวันที่เดินทาง) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ , ไกด์ท้องถิ่น มาตรฐานวันละ 5USD./PAX