Tokyo Skyliner and Tokyo Subway Ticket

ราคาเริ่มต้นที่

840 บาท

บัตรโดยสารรถไฟสกายไลเนอร์ และ บัตรโดยสารรถไฟใต้ดินโตเกียว

Highlight

 • ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ (Narita Airport) ถึงอูเอโนะ (ตัวเมืองโตเกียว) ในเวลาเพียงแค่ 41 นาทีได้ด้วยบัตรโดยสารรถไฟสกายไลเนอร์
 • เพลิดเพลินไปกับบริการสำรองที่นั่งได้อย่างสบายใจเพราะคุณจะจะสามารถโดยสารรถไฟโตเกียวสกายไลเนอร์แบบระบุที่นั่งได้อย่างแน่นอน
 • เดินทางไม่จำกัดด้วยรถไฟ Tokyo Metro และ Toei Subway ตลอด 24, 48 หรือ 72 ชั่วโมง
 • คุณจะสามารถเดินทางได้มากกว่า 13 เส้นทางและกว่า 250 สถานีของทางรถไฟใต้ดินโตเกียวได้แบบไม่จำกัด

ตัวเลือกแพ็กเกจ

Skyliner One-way Ticket + Tokyo Subway Ticket (24 Hours)

Skyliner One-way Ticket + Tokyo Subway Ticket (48 Hours)

Skyliner One-way Ticket + Tokyo Subway Ticket (72 Hours)

Skyliner Round-trip Ticket + Tokyo Subway Ticket (24 Hours)

Skyliner Round-trip Ticket + Tokyo Subway Ticket (48 Hours)

Skyliner Round-trip Ticket + Tokyo Subway Ticket (72 Hours)

รายละเอียดสินค้า

 อัตรานี้รวม

 ค่าธรรมเนียม

 ค่าบริการ

 อัตรานี้ไม่รวม
วิธีการจองและใช้งานบัตร  Tokyo Skyliner and Tokyo Subway Ticket


ข้อมูลกิจกรรม
การยืนยัน:

 • คุณจะได้รับอีเมลยืนยันและเวาเชอร์ทันทีหลังจากทำการจอง
 • หากคุณไม่ได้รับอีเมลจากเรา โปรดตรวจสอบในโฟลเดอร์จดหมายขยะของคุณหรือติดต่อเราผ่านทางอีเมล

ตารางเวลา:

 • รถไฟของ Tokyo Metro และ Toei Subway ทั้งหมด
 • เส้นทางเดินรถของรถไฟ Tokyo Metro: สาย Ginza สาย Marunouchi, สาย Hibiya, สาย Tozai, สาย Chiyoda, สาย Yurakucho, สาย Hanzomon, สาย Namboku, สาย Fukutoshin
 • เส้นทางเดินรถของรถไฟ Toe Subwayi: สาย Asakusa, สาย Mita , สาย Shinjuku, สาย Oedo
 • โปรดตรวจสอบ .pdf">แผนที่เส้นทางของรถไฟ Tokyo Metro และ Toei Subway

How To Use

 • คุณต้องแสดงเวาเชอร์ของคุณเพื่อแลกรับบัตรโดยสารที่เคาน์เตอร์ Skyliner
 • เวาเชอร์นี้สามารถใช้ได้ภายในช่วง 180 วันนับจากวัรนที่คุณได้ทำการจอง
 • บัตรโดยสารรถไฟสกายไลเนอร์สามารถใช้ได้ภายในวันที่แลกรับเท่านั้น
 • จำเป็นต้องเปิดการใช้งานบัตรโดยสารรถไฟใต้ดินก่อนนำไปใช้งาน
 • โปรดแสดงหนังสือเดินทางของคุณที่เคาน์เตอร์ของทาง Skyliner

สถานที่แลกรับคูปอง:

 • ไม่มีเคาน์เตอร์แลกรับบัตรให้บริการที่เทอร์มินอล 3 ในสนามบินนาริตะ โปรดไปที่เทอร์มินอล 2 (ใกล้ที่สุด) หรือเทอร์มินอล 1 แทน เพื่อทำการแลกรับบัตร
 • หากคุณต้องการเดินทางจากสนามบินไปยังใจกลางเมือง โปรดนทราบว่าคุณต้องทำการแลกรับบัตรโดยสารรถไฟสกายไลเนอร์ที่สถานีสนามบินนาริตะ เทอร์มินอล 1 และเคาน์เตอร์ของทางสนามบินนาริตะ เทอร์มินอล 2
 • หากคุณต้องการเดินทางจากใจกลางเมืองมายังสนามบิน โปรดแลกเวาเชอร์เป็นบัตรโดยสารรถไฟสกายไลเนอร์ขากลับที่สถานีรถไฟ Ueno หรือสถานีรถไฟ Nippori

จากนาริตะไปยังตัวเมืองโตเกียว/สถานีรถไฟ Nippori

เทอร์มินอล 1 สนามบินนาริตะ

 • เคาน์เตอร์ KEISEI SKYLINER: 07:00-21:00 น.
 • ศูนย์บริการข้อมูล SKYLINER & KEISEI: 07:00-21:00 น.
 • เคาน์เตอร์จำหน่าบบัตร Keisei (เดินทางถึงสนามบินนาริตะ เทอร์มินอล 1 บริเวณฝั่งเหนือ): 07:00-21:00 น.
 • เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตร Keisei (เดินทางถึงสนามบินนาริตะ เทอร์มินอล 1 บริเวณฝั่งใต้): 07:00-21:00 น.

เทอร์มินอล 2 สนามบินนาริตะ

 • เคาน์เตอร์ KEISEI SKYLINER: 07:00-21:00 น.
 • ศูนย์บริการข้อมูล SKYLINER & KEISEI: 07:00-21:00 น.
 • เคาน์เตอร์จำหน่าบบัตร Keisei (เดินทางถึงสนามบินนาริตะ เทอร์มินอล 2 บริเวณล็อบบี้ A/B สำหรับผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ): 07:00-21:00 น.
 • โปรดทราบว่าเคาน์เตอร์ A และ B จะเปิดบริการพร้อมกันเฉพาะช่วงเวลา 13:00-17:00 น. เท่านั้น

จาก Ueno หรือสถานีรถไฟ Nippori ไปยังนาริตะ

 • เวลาทำการของเคาน์เตอร์ Nippori Station JR Connection: 05:00-23:30 น.
 • เวลาทำการของสถานี Keisei Ueno: 05:30-18:15 น.
 • คุณสามารถแลกรับบัตรโดยสารรถไฟสกายไลเนอร์ได้เฉพาะขากลับจาก สถานี Ueno/Nippori ไปยังสนามบินนาริตะเท่านั้น

 หมายเหตุ

 • ไม่สามารถยกเลิก, เปลี่ยนแปลง หรือขอคืนเงินได้