ซิตี้ทัวร์มาเก๊า MACAO CITY TOUR

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 2,290

ซิตี้ทัวร์เที่ยวมาเก๊า ขอพรเจ้าแม่กวนอิมที่วัดอาม่า เที่ยวชมจุดท่องเที่ยวขึ้นชื่อของมาเก๊า
 • ซิตี้ทัวร์พาเที่ยวมาเก๊า 7 ชั่วโมงเต็ม 
 • เที่ยวชม ซากประตูโบสถ์ เซนต์ปอลล์ ชมซากกำแพงเก่าที่วัดนาชา ป้อมปราการเม้าท์ ฟอร์เทรส เซนาโด้ สแควร์ วัดอาม่า ทะเลสาปนัมวาน มาเก๊า ทาวเวอร์ 
 • เที่ยวคาสิโนที่ขึ้นชื่อของมาเก๊า Casino Grand Lisboa
 • มีให้เลือกจุดเริ่มต้นเดินทาง 2 เมือง 1.โรงแรมที่ฮ่องกง 2.โรงแรมที่มาเก๊า
 • ออกเดินทางที่ 2 ท่านขึ้นไป

ตัวเลือกแพคเกจ

เริ่มต้นจากโรงแรมฝั่งเกาะฮ่องกง
฿ 3,590
เริ่มต้นจากโรงแรมฝั่งมาเก๊า
฿ 2,290

รายละเอียดสินค้า

ตารางการเดินทาง

ออกเดินทางจากฮ่องกง :

 • 07.30-08.00 น. ออกเดินทางจากโรงแรมในฮ่องกง เช็ครายชื่อโรงแรม 
 • นำท่านเดินทางศู่ท่าเรือเฟอร์รี่ เพื่อเดินทางไปมาเก๊า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
 • 10.00 น.เดินทางถึงท่าเรือเฟอร์รี่มาเก๊า 
 • จากนั้นนำท่านเดินทางเที่ยวชม ซากประตูโบสถ์เซ็นต์ปอล์

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดนาชา เพื่อไหวพระขอพรและชมซากกำแพงเมืองโบราณ

 • จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ป้อมปราการ เมาท์ ฟอร์เทรส (Mount Fortress or Monte Fort) ที่เป็นที่ตั้งของปืนใหญ่สมัยโบราณ อยู่บนเนินเขาเมาท์ 

 • นำท่านเดินทางสู่ย่านเซนาโด้ สแควร์ 

 • นำท่านเดินทาง ไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมที่ วัดอาม่า จากนั้นนำท่านผ่านชมและถ่ายรูปกับ ทะเลสาปนัมวาน

 • จากนั้นนำท่านเที่ยวชม Macau Tower (เที่ยวชมด้านนอก)จากนั้นนำท่านเลือกซื้อของฝากที่ร้านของฝาก 

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • ช่วงบ่าย อิสระการเดินทางที่ Casino Grand Lisboa

 • 16.30 น. สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์รี่ เพื่อเดินทางกลับ เกาะฮ่องกง
 • 17.00 น. นำท่านขึ้นเรื่อเฟอร์รี่เพื่อเดินทางกลับ เกาะฮ่องกง 
 • 18.00 น. เดินทางถึงเกาะฮ่องกง และนำทุกท่านส่ง ณ โรงแรมที่พัก

ออกเดินทางจากมาเก๊า

 • 09.30-10.00 น. ออกเดินทางจากโรงแรมที่พักในเมืองมาเก๊า
 • จากนั้นนำท่านเดินทางเที่ยวชม ซากประตูโบสถ์เซ็นต์ปอล์ 
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดนาชา เพื่อไหวพระขอพรและชมซากกำแพงเมืองโบราณ
 • จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ป้อมปราการ เมาท์ ฟอร์เทรส (Mount Fortress or Monte Fort) ที่เป็นที่ตั้งของปืนใหญ่สมัยโบราณ อยู่บนเนินเขาเมาท์ 
 • นำท่านเดินทางสู่ย่านเซนาโด้ สแควร์ 
 • นำท่านเดินทาง ไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิมที่ วัดอาม่า จากนั้นนำท่านผ่านชมและถ่ายรูปกับ ทะเลสาปนัมวาน
 • จากนั้นนำท่านเที่ยวชม Macau Tower (เที่ยวชมด้านนอก)จากนั้นนำท่านเลือกซื้อของฝากที่ร้านของฝาก 
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • ช่วงบ่าย อิสระการเดินทางที่ Casino Grand Lisboa
 • 16.30 น. สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์รี่ เพื่อเดินทางกลับ เกาะฮ่องกง
 • 17.00 น. นำท่านส่ง ณ โรงแรมที่พัก 


อัตรานี้รวม

 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ แบบ SEAT IN COACH
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทัวร์บริการโดย ENGLISH SPEAKING

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปคนขับรถ+ไกด์ท้องถิ่น 30HKD ต่อท่านตลอดทริปการเดินทาง , ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

ข้อควรทราบ

 • บริการ CITY TOUR แบบ SEAT IN COACH ไม่มีหัวหน้าทัวร์, มีไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ
 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับไกด์ท้องถิ่นและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะส่ง Voucher รายละเอียดการเดินทางให้กับลูกค้า

หมายเหตุ

 • ออกเดินทางที่ 2 ท่านขึ้นไป