KNTEA028 - โตเกียว - ท่องเที่ยวเมืองคุซัตสึ-ออนเซ็น + ที่พักหรู 5ดาว

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 9,900

เพลิดเพลินกับการแช่ออนเซ็นชื่อดัง เดินเล่นเมืองคารุอิซาว่า พักโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว
 • พักค้างคืน ณ ที่พักหรู 5ดาว ที่ได้รางวัลติดต่อกันนาน 13ปี "Hotel Ichii" 1 ที่พักตั้งอยู่ใจกลางเมืองออนเซ็น ด้านหน้า "ยูบะทาเกะ"
 • เพลิดเพลินไปกับการเดินเล่นชมเมืองไต้ตามอัธยาศัย ♪ พักผ่อนนาน 20ชั่วโมง.. เดินเล่นในเมืองคิว-คารุอิซาว่า

ตัวเลือกแพคเกจ

KNTEA028 - โตเกียว - ท่องเที่ยวเมืองคุซัตสึ-ออนเซ็น + ที่พักหรู 5ดาว
฿ 9,900

รายละเอียดสินค้า

จุดออกเดินทาง

ชินจุกุ(Tokyo Metropolitan Underground Car Park)

เวลาที่นัดหมาย

08:50 AM

จุดหมาย

จังหวัดกุมมะ

ภาษา
 • ภาษาอังกฤษ

 • ภาษาจีน

ขอบเขตการให้บริการภาษา

บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ

จำนวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่ำ

25 ท่าน

*อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน (สำหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)

จำนวนผู้จองขั้นต่ำ

2 ท่าน

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1

 • 08.50 น. ออกเดินทางจาก ชินจูกุ โตเกียว 
 • สู่ เมืองคิว-คารุอิซาว่า
 • สุ่ โรงกลั่นเหล้าอะซามะ
 • พักค้างคืนย่าน คุซัติซึ ออนเซ็น โรงแรม:  Hotel Ichii

วันที่ 2

 • อิสระตามอัธยาศัย บริเวณที่พัก
 • สู่ เมืองนูมาตะ (รับประทานอาหารกลางวัน)
 • สู่ เมืองกุมมุ เลือกซื้อของฝาก
 • 17.00 น. เดินทางกลับถึง ชินจูกุ (เวลาโดยประมาณ)


การเดินทางและแผนที่

หมายเหตุ

 • กรุณาสวมรองเท้าและเสื้อผ้าที่สะดวกสบายต่อการเคลื่อนไหว
 • ทั้งนี้โปรแกรมการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันนั้นๆ
 • เนื่องจากทัวร์นี้จัดทำขึ้นเพื่อนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น ดังนั้นการสื่อสารจะเน้นภาษาญี่ปุ่นเป็นหลัก ในส่วนของการให้บริการทางด้านภาษา บุคลากรจะให้ข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทัวร์(เวลาและจุดนัดพบ เป็นต้น) แก่ท่านเท่านั้น ไม่รวมไปถึงการแปลข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
 • หัวหน้าทัวร์ของโปรแกรมทัวร์จะเริ่มจากจุดรวมตัวในบริเวณอื่น ดังนั้นในระหว่างการเดินทางมายังจุดรวมตัวของท่าน อาจเกิดปัญหาการจราจร กรุณารอ ณ จุดรวมตัวจนกว่ารถบัสจะเดินทางมา ถึงแม้ว่ารถบัสจะเดินทางมาถึงช้ากว่ากำหนด
 • ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆที่เกิดขึ้นเนื่องจากสภาพการจราจร,สภาพอากาศ,หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ถ้าจำเป็นต้องยกเลิกทัวร์อันเนื่องมาจากพายุหิมะ,ใต้ฝุ่น หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา
 • ทางบริษัทจะกระทำการตัดสินใจยกเลิก1วันก่อนถึงวันเดินทางเวลา15:00น.ของญี่ปุ่น และส่งส่งอีเมล์แจ้งให้ท่านทราบ
 • ทั้งนี้จุดนัดพบและจุดแยกย้ายอาจไม่ใช่ที่เดียวกันกรุณาสอบถามหัวหน้าทัวร์ของท่าน
 • บริษัทอาจทำการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (ชื่อ อายุ เพศ เป็นต้น) ให้แก่โรงแรมหรือบริษัทอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโปรแกรมทัวร์นั้นๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล(ฉบับแก้ไข) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560