Fun in the Snow at Mt. Fuji: Fujiyama Snow Resort Yeti & Strawberry Picking

05502 : เล่นหิมะ Fujiyama Snow Resort Yeti - เก็บสตรอเบอร์รี่ทานไม่อั้น

ราคาเริ่มต้นที่

3,000 บาท

เล่นหิมะที่ FUJIYAMA SNOW RESORT YETI ลานสกีบนชั้นที่ 2 ของภูเขาไฟฟูจิ & กิจกรรมเก็บ-ทานสตรอว์เบอร์รี่ไม่อั้น

Highlight

 • สนุกกับกิจกรรมเล่นหิมะที่ FUJIYAMA SNOW RESORT YETI ลานสกีบนชั้นที่ 2 ของภูเขาไฟฟูจิ นานกว่า 3 ชั่วโมง!!
 • จุใจไปกับกิจกรรมเก็บ-ทานสตรอว์เบอร์รี่ไม่อั้นที่ Izu Fruit Park 

เนื่องจากที่ลานสกีมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นเป็นอย่างมาก กรุณาสวมเครื่องแต่งกายที่อบอุ่นสำหรับการทำกิจกรรมนี้ รวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ์กันหนาวต่างๆติดตัวไปด้วย อาทิ ถุงมือเล่นหิมะ (กรุณาจัดเตรียมชุดสำหรับเปลี่ยนไปด้วย)

ตัวเลือกแพ็กเกจ

เล่นหิมะที่ FUJIYAMA SNOW RESORT YETI ลานสกีบนชั้นที่ 2 ของภูเขาไฟฟูจิ & กิจกรรมเก็บ-ทานสตรอว์เบอร์รี่ไม่อั้น เดินทางวันที่ 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31 ธ.ค.62 / 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 ม.ค.63 / 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 ก.พ.63 / 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 มี.ค.63

รายละเอียดสินค้า

1. สนุกกับกิจกรรมเล่นหิมะที่ FUJIYAMA SNOW RESORT YETI ลานสกีบนชั้นที่ 2 ของภูเขาไฟฟูจิ นานกว่า 3 ชั่วโมง!!

 • สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเล่นสกี สามารถทำการเช่าอุปกรณ์สกีได้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • มีกระดานเลื่อนหิมะ (โซริ) ให้ยืมฟรี
 • เนื่องจากที่ลานสกีมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นเป็นอย่างมาก กรุณาสวมเครื่องแต่งกายที่อบอุ่นสำหรับการทำกิจกรรมนี้ รวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ์กันหนาวต่างๆติดตัวไปด้วย อาทิ ถุงมือเล่นหิมะ (กรุณาจัดเตรียมชุดสำหรับเปลี่ยนไปด้วย)
  สามารถทำการเช่าอุปกรณ์สกีได้ (สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเล่นสกี)
  อุปกรณ์สกี
  • ชุดสกี ราคา 2200 เยน (โดยประมาณ)
  • ไม้สกี กระดาน ราคา2800 เยน (โดยประมาณ)
  • สำหรับผู้ที่สนใจ กรุณาแจ้งให้หัวหน้าทัวร์ทราบในวันเดินทาง​
  • อุปกรณ์ให้เช่ามีจำนวนจำกัด
  • ไม่มีบริการให้เช่าถุงมือ ทั้งนี้ สามารถเลือกซื้อได้ ณ จุดให้บริการ (มีจำนวนจำกัด)

2. จุใจไปกับกิจกรรมเก็บ-ทานสตรอว์เบอร์รี่ไม่อั้นที่ Izu Fruit Park (ประมาณ 30 นาที)​

*ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้น (แม้ว่าจะไม่ได้ใช้บริการในส่วนนั้นๆก็ตาม)

การเดินทางและแผนที่