KNT77582- เส้นทางแอลป์ทาเตยามะ-คุโรเบะ + กำแพงหิมะ & หมู่บ้านชิราคาวาโกะ & เมืองฮิดะ-ทาคายามะ 2วัน 1คืน

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 10,800

ให้ท่านเดินทางเล่นท่ามกลางกำแพงหิมะสีขาวโพลนอันสุดแสนตระการตา เดินเล่นเมืองเก่าทาคายาม่า
 • เดินทางผ่านเส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ & ท่องเที่ยวที่ "กำแพงหิมะ" ที่เปิดให้เข้าเยี่ยมชมตั้งแต่เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน *เดินทางผ่านเส้นทางแอลป์ด้วยยานพาหนะต่างๆตั้งแต่สถานีทาเตยามะ (จังหวัดโทยาม่า) ไปจนถึงสถานีโอกิซาว่า (จังหวัดนากาโน่) *มูโรโด・・・เดินเล่นที่กำแพงหิมะ ※ในกรณีที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย อาจมีการปิดเส้นทางเพื่อความปลอดภัย ※ในบางกรณีอาจเดินทางด้วย 'รถบัส' แทนการเดินทางด้วยเคเบิลคาร์-ทาเตยามะ ในเส้นทางระหว่าง สถานีทาเตยามะ - ที่ราบบิโจไดระ
 • เมืองเก่าฮิดะ-ทาคายามะ ・・・เดินเล่นในเมืองเก่าตามอัธยาศัย
 • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ・・・เยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลกตามอัธยาศัย
 • รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัยภายในเมืองโทยาม่า ในวันที่ 1 ของโปรแกรม

ตัวเลือกแพคเกจ

KNT77582- เส้นทางแอลป์ทาเตยามะ-คุโรเบะ + กำแพงหิมะ & หมู่บ้านชิราคาวาโกะ & เมืองฮิดะ-ทาคายามะ 2วัน 1คืน / เดินทาง 25 เม.ย. / 5, 9, 16, 23, 30 พ.ค. / 6, 13, 20, 27 มิ.ย.63
฿ 11,800
KNT77582- เส้นทางแอลป์ทาเตยามะ-คุโรเบะ + กำแพงหิมะ & หมู่บ้านชิราคาวาโกะ & เมืองฮิดะ-ทาคายามะ 2วัน 1คืน / เดินทาง 14, 24-30 เม.ย. / 1, 6, 10, 17, 24-25, 29, 31 พ.ค. / 7, 12, 14, 21, 25-26, 28 มิ.ย.63
฿ 10,800

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

จุดออกเดินทาง

นาโกย่า

เวลาที่นัดหมาย

08:20 AM

จุดหมาย

ภาษา
 • ภาษาอังกฤษ

 • ภาษาจีนแมนดาริน

ขอบเขตการให้บริการภาษา

บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ

จำนวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่ำ

1 ท่าน

*อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน (สำหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)

จำนวนผู้จองขั้นต่ำ

1 ท่าน

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1 

 • ศูนย์การค้าใต้ดิน ESCA บริเวณประตูตะวันตกของสถานีรถไฟ JR นาโกย่า (Taiko-dori Side) (รวมตัว 8:20 นาฬิกา)
 • เมืองเก่าฮิดะ-ทาคายามะ (เดินเล่นในเมืองเก่า & รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย / ประมาณ 2 ชั่วโมง)
 • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ​(เดินเล่นชมหมู่บ้านมรดกโลก / ประมาณ 90 นาที)
 • APA Hotel Toyama หรือ โรงแรมระดับเทียบเท่าในเมืองโทยาม่า (พักค้างคืน)

วันที่ 2 

 • เมืองโทยาม่า (รถบัส) ไปทาเตยามะ
 • (นั่งเคเบิ้ล) ที่ราบบิโจไดระ [รถบัสที่ราบสูง] สู่ มูโรโด (ชม 'กำแพงหิมะ' ในฤดูกาลเปิดเส้นทาง / เดินเล่นประมาณ 20-50 นาที)
 • [Trolley Bus] ไดกันโบ [กระเช้าลอยฟ้าทาเตยามะ] ที่ราบคุโรเบะไดระ (นั่งเคเบิ้ล) ทะเลสาบคุโรเบะไดระ (เดิน) ชมเขื่อนคุโรเบะ [Trolley Bus] (รถบัส) สถานีโอกิซาว่า (รถบัส) เมืองอะสุมิโนะ
 • สถานีรถไฟนาโกย่า (กลับถึงในเวลา 20:20 นาฬิกา ตามกำหนดการ)


การเดินทางและแผนที่

หมายเหตุ

เกี่ยวกับเส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ

 • กิจกรรมท่องเที่ยวที่กำแพงหิมะ “ยุคิ-โนะ-โอทานิ” ในวันที่ 2 ของโปรแกรมอาจถูกยกเลิก ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย
 • ในบางกรณีอาจเดินทางด้วย 'รถบัส' แทนการเดินทางด้วยเคเบิลคาร์-ทาเตยามะ ในเส้นทางระหว่าง สถานีทาเตยามะ - ที่ราบบิโจไดระ
 • ในวันที่ 2 ของการเดินทางจะออกเดินทางจากโรงแรมแต่เช้าตรู่ อันเนื่องมาจากสภาพความแออัดของเส้นทางแอลป์
 • เวลาเดินทางกลับถึงอาจล่าช้ากว่าที่กำหนด อันเนื่องมาจากความแออัด/ความล่าช้าในเส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ
 • กรุณาสวมเสื้อผ้าและรองเท้าที่สะดวกสบายและป้องกันความหนาวเย็นได้เป็นอย่างดีในการเข้าร่วมโปรแกรมนี้ (กรุณาจัดเตรียมเสื้อกันฝนติดตัวไปด้วย)
 • *บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายพิเศษใดๆที่เกิดขึ้น (อาทิ ค่าที่พัก ค่าเดินทาง เป็นต้น) อันเนื่องมาจากเวลาสิ้นสุดของโปรแกรมการเดินทางล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะได้ทันในรอบสุดท้าย สำหรับการเดินทางกลับสู่ที่พักของท่าน
 • *ลำดับการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง*โปรแกรมนี้เป็นการเดินทางร่วมกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
 • *ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรือการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
 • *ในกรณีที่บริษัทจำเป็นที่จะต้องทำการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอย่างกระทันหันใน 1 วันก่อนถึงวันออกเดินทาง (เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่น) อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือเกิดสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม บริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์
 • *จุดรวมตัวและจุดสิ้นสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกัน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หัวหน้าทัวร์ของท่าน
 • *บริษัทอาจทำการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (อาทิ ชื่อ อายุ เพศ) ให้แก่โรงแรมที่พักหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล (ฉบับแก้ไข) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560