KNT22906-ฮอกไกโด ท่องเที่ยวที่สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า + เยี่ยมชมบ่อน้ำสีฟ้าเมืองบิเอะ + รับประทานบุฟเฟต์อาหารกลางวันที่ New Furano Prince Hotel

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 3,800

เยี่ยมชมบ่อน้ำสีฟ้าเมืองบิเอะ ท่องเที่ยวที่
 • ท่องเที่ยวที่ "สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า" สวนสัตว์ชื่อดังในเมืองอะซาฮิกาว่า นานกว่า 120 นาที
 • รับประทานบุฟเฟต์อาหารกลางวันที่ New Furano Prince Hotel
 • ชมวิวน้ำตกซันดัน เมืองอะชิเบะซึ
 • เยี่ยมชมบ่อน้ำสีฟ้าเมืองบิเอะ
 • เลือกซื้อของที่ Campana Rokkatei ร้านขนมชื่อดังในฮอกไกโด ※สามารถชมเทือกเขาโทคาจิผ่านกระจกของร้านได้ ในวันที่อากาศแจ่มใส

ตัวเลือกแพคเกจ

KNT22906-ฮอกไกโด ท่องเที่ยวที่สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า + เยี่ยมชมบ่อน้ำสีฟ้าเมืองบิเอะ + รับประทานบุฟเฟต์อาหารกลางวันที่ New Furano Prince Hotel
฿ 3,600

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

จุดออกเดินทาง

ซัปโปโร

เวลาที่นัดหมาย

07:50 AM

จุดหมาย

Hokkaido

ภาษา
 • ภาษาอังกฤษ

 • ภาษาจีนแมนดาริน

ขอบเขตการให้บริการภาษา

บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ

จำนวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่ำ

25 ท่าน

*อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน (สำหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)

จำนวนผู้จองขั้นต่ำ

1 ท่าน

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1

 • ประตูเหนือของสถานีซัปโปโร (รวมตัว 7:50 นาฬิกา)
 • น้ำตกซันดัน เมืองอะชิเบะซึ (ชมวิวน้ำตก / ประมาณ 20 นาที)
 • ร้าน Campana Rokkatei (เลือกซื้อของ / ประมาณ 20 นาที)
 • New Furano Prince Hotel (รับประทานบุฟเฟต์อาหารกลางวัน / ปรมาณ 60 นาที)
 • บ่อน้ำสีฟ้า (เยี่ยมชม / ประมาณ 30 นาที)
 • สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า (ประมาณ 120 นาที)
 • ประตูเหนือของสถานีซัปโปโร (เดินทางกลับถึงในเวลา 20:00 นาฬิกา ตามกำหนดการ)

การเดินทางและแผนที่

หมายเหตุ

 • สำหรับผู้ที่มีอายุ 12-15 ปี จะไม่เสียค่าเข้า "สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า" ดังนั้น หัวหน้าทัวร์จะทำการคืนเงินค่าเข้า ในราคา 900 เยน ให้แก่ท่านในวันเดินทาง ในกรณีที่มีเด็กอายุ 12-15 ปี เข้าร่วมการเดินทางด้วย กรุณาระบุลงใน "ข้อมูลเพิ่มเติม" ในแบบฟอร์มการจองของท่าน ในกรณีที่ไม่ทำการระบุให้บริษัททราบ ท่านจะไม่ได้รับการคืนเงินค่าเข้าสวนสัตว์นี้
 • กรุณาสวมเครื่องแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเข้าร่วมโปรแกรมนี้
 • ลำดับการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในแต่ละวัน
 • โปรแกรมนี้เป็นการเดินทางร่วมกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
 • รายการอาหารบางส่วนอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรือการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
 • ในกรณีที่บริษัทจำเป็นที่จะต้องทำการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอย่างกระทันหันใน 1 วันก่อนถึงวันออกเดินทาง (เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่น) อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือเกิดสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม บริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์
 • จุดรวมตัวและจุดสิ้นสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกัน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หัวหน้าทัวร์ของท่าน
 • บริษัทอาจทำการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (อาทิ ชื่อ อายุ เพศ) ให้แก่โรงแรมที่พักหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล (ฉบับแก้ไข) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560