KNTEA510-โตเกียว - ท่องเที่ยว・ลิ้มรสอาหารอร่อย ・แช่ออนเซ็นที่คาบสมุทรอิซุ

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 9,200

โปรแกรมท่องเที่ยว + ลิ้มรสอาหารอร่อย + แช่ออนเซ็นที่คาบสมุทรอิซุ
 • พักผ่อนที่ Seiryu เมืองนิชิอิซุ-โดกะชิมะ ออนเซ็น นานกว่า 18 ชั่วโมง พร้อมเพลิดเพลินกับการชมวิวพระอาทิตย์ตกดินจากบ่อแช่น้ำกลางแจ้งที่ชายหาด
 • จุใจไปกับอาหาร 4 มื้อ ใน 2 วัน! ลิ้มรสอาหารทะเลสด ใหม่ และอาหารท้องถิ่น!
 • เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในเมืองอิซุ อาทิ ชายฝั่งโจกะซากิ...

ตัวเลือกแพคเกจ

KNTEA510-โตเกียว - ท่องเที่ยว・ลิ้มรสอาหารอร่อย ・แช่ออนเซ็นที่คาบสมุทรอิซุ
฿ 9,200

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

จุดออกเดินทาง

Clock Tower near JR Ueno Station Park Entrance

เวลาที่นัดหมาย

08:20 AM

จุดหมาย

จังหวัดชิสึโอกะ

ภาษา
 • ภาษาอังกฤษ

 • ภาษาจีนแมนดาริน

ขอบเขตการให้บริการภาษา

บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ

จำนวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่ำ

25 ท่าน

*อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน (สำหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)

จำนวนผู้จองขั้นต่ำ

2 ท่าน

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1 

 • ประตูสวนสาธารณะ (Park Exit)) ของสถานี JR อุเอโนะ (ออกเดินทาง 8:20 นาฬิกา)
 • ชินจูกุ (ออกเดินทาง 9:20 นาฬิกา)
 • เมืองนุมะซึ (รับประทานอาหารกลางวันในชุดเมนูอาหารท้องถิ่นชื่อดัง อาทิ กุ้งซากุระ และปลาชิราสุสด เป็นต้น / 50 นาที)
 • แหลมโคอิบิโตะ หรือ Lover’s Cape (เดินเล่นตามอัธยาศัย / 30 นาที)
 • เมืองนิชิอิซุ-โดกะชิมะ ออนเซ็น (พักค้างคืน)
 • โรงแรม: Seiryu

วันที่ 2

 • เมืองนิชิอิซุ-โดกะชิมะ ออนเซ็น (เดินเล่นตามอัธยาศัยจนกว่าจะถึงเวลาออกเดินทางในเวลา 10:00 นาฬิกา)
 • เมืองมัตสึซากิ (เยี่ยมชม / 40 นาที)
 • ร้าน Okada (รับประทานอาหารกลางวันในเมนูอาหารท้องถิ่น / 50 นาที)
 • ชายฝั่งโจกะซากิ (ชมวิวสะพานแขวน / 50 นาที)
 • ร้านอาหารทะเล Irori kaisan (แวะเลือกซื้อของฝาก / 30 นาที)
 • ร้านลูกชิ้นคามาโบโกะ Suzuhiro Kamaboko (แวะเลือกซื้อของฝาก / 30 นาที)
 • ชินจูกุ (เดินทางกลับถึงในเวลา 18:00 นาฬิกา ตามกำหนดการ)
 • อุเอโนะ (เดินทางกลับถึงในเวลา 19:00 นาฬิกา ตามกำหนดการ)

การเดินทางและแผนที่

หมายเหตุ

 • โปรแกรมทัวร์นี้รับจองตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ซึ่งทางบริษัทจะทำการปฏิเสธการจองของท่าน ในกรณีที่มีการยกเลิกจำนวนผู้ร่วมเข้าร่วม จนเหลือเพียง 1 ท่าน
 • ความสามารถในการชมวิวพระอาทิตย์ตกดินขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน
 • กรุณาสวมเครื่องแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเข้าร่วมโปรแกรมนี้
 • ลำดับการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในแต่ละวัน
 • โปรแกรมนี้เป็นการเดินทางร่วมกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
 • เนื่องจากหัวหน้าทัวร์/ไกด์ทัวร์ของโปรแกรมนี้ จะต้องเดินทางไปรับนักท่องเที่ยว ณ จุดรวมตัวอื่น ก่อนที่จะเดินทางมายังจุดรวมตัวของท่าน ดังนั้น หากวันเดินทางมีสภาพการจราจรที่ไม่เอื้ออำนวย หัวหน้าทัวร์/ไกด์ทัวร์ และบัสนำเที่ยว อาจเดินทางมาถึงจุดรวมตัวของท่านช้ากว่าที่ระบุไว้ กรุณารอ ณ จุดรวมตัวจนกว่าหัวหน้าทัวร์/ไกด์ทัวร์ และบัสนำเที่ยวจะเดินทางมาถึง
 • ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรือการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
 • ในกรณีที่บริษัทจำเป็นที่จะต้องทำการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอย่างกระทันหันใน 1 วันก่อนถึงวันออกเดินทาง (เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่น) อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือเกิดสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม บริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์
 • จุดรวมตัวและจุดสิ้นสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกัน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หัวหน้าทัวร์ของท่าน
 • บริษัทอาจทำการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (อาทิ ชื่อ อายุ เพศ) ให้แก่โรงแรมที่พักหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล (ฉบับแก้ไข) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560