KNTB0808 - โอซาก้า เนินทรายทตโตะริ ล่องเรือที่ชายฝั่งอุระโดเมะ เยี่ยมชมเมืองคิโนซากิ-ออนเซ็น

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 3,300

ท่องเที่ยวที่เนินทรายทตโตะริ ล่องเรือที่ชายฝั่งอุระโดเมะ เยี่ยมชมเมืองคิโนซากิ-ออนเซ็น
 • เนินทรายทตโตะริ…เยี่ยมชมเนินทรายที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
 • พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย…เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งแรกของโลกที่จัดแสดงประติมากรรมที่ทำจากทราย
 • ล่องเรือที่ชายฝั่งอุระโดเมะ…ล่องเรือชมวิวทะเลญี่ปุ่น
 • เมืองคิโนซากิ-ออนเซ็น…เดินเล่นที่หนึ่งในเมืองออนเซ็นที่ดีที่สุดในจังหวัดเฮียวโกะซึ่งมีประวัติยาวนานถึง 1,300 ปี
 • รับประทานอาหารกลางวันในชุดเมนูอาหารทะเล ※ในกรณีที่ประสงค์จะเปลี่ยนเมนูอาหาร เนื่องจากไม่รับประทานเนื้อหมู, อาหารทะเล หรือ เป็นผู้ที่รับประทานอาหารมังสวิรัติ กรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบอย่างน้อย 7 วันก่อนถึงวันออกเดินทาง

ตัวเลือกแพคเกจ

KNTB0808 - โอซาก้า เนินทรายทตโตะริ ล่องเรือที่ชายฝั่งอุระโดเมะ เยี่ยมชมเมืองคิโนซากิ-ออนเซ็น / เดินทางวันที่ 1, 16, 31 ก.ค. / 12, 18 ส.ค. / 2, 10, 30 ก.ย. 63
฿ 3,300
KNTB0808 - โอซาก้า เนินทรายทตโตะริ ล่องเรือที่ชายฝั่งอุระโดเมะ เยี่ยมชมเมืองคิโนซากิ-ออนเซ็น / เดินทางวันที่ 12, 25 ก.ค. / 8, 29 ส.ค. / 21 ก.ย. 63
฿ 3,650

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

จุดออกเดินทาง

นัมบะ

เวลาที่นัดหมาย

07:15 AM

จุดหมาย

จังหวัดทตโตะริ

ภาษา
 • ภาษาอังกฤษ

 • ภาษาจีนแมนดาริน

ขอบเขตการให้บริการภาษา

บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ

จำนวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่ำ

1 ท่าน

*อย่างไรก็ตาม ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล์ก่อนถึงวันเดินทาง 14วัน (สำหรับทัวร์ไป-กลับ1วัน จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันเดินทาง 4วัน)

จำนวนผู้จองขั้นต่ำ

1 ท่าน

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1 

 • นัมบะ OCAT (ออกเดินทาง 7:15 นาฬิกา)
 • อุเมดะ (ออกเดินทาง 7:45 นาฬิกา)
 • Sakyu Center (รับประทานอาหารกลางวัน)
 • พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย (เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งแรกของโลกที่จัดแสดงประติมากรรมที่ทำจากทราย)
 • ชายฝั่งอุระโดเมะ (ล่องเรือชมทะเลญี่ปุ่น)
 • เมืองคิโนซากิ-ออนเซ็น (เดินเล่นในเมืองออนเซ็นตามอัธยาศัย)
 • อุเมดะ (เดินทางกลับถึงในเวลา 20:00 นาฬิกา ตามกำหนดการ)
 • นัมบะ (เดินทางกลับถึงในเวลา 20:30 นาฬิกา ตามกำหนดการ)

การเดินทางและแผนที่

หมายเหตุ

 • ในกรณีที่กิจกรรมล่องเรือที่ชายฝั่งอุระโดเมะถูกยกเลิกอันเนื่องมาจากสภาพอากาศ ทางบริษัทจะพาท่านเยี่ยมชม "จุดชมวิวชิราวาระ (รวมของฝาก)" แทน ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าล่องเรือให้แก่ท่าน
 • กรุณาสวมเครื่องแต่งกายที่สะดวกสบายและอบอุ่นในการเข้าร่วมโปรแกรมนี้
 • ลำดับการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในแต่ละวัน
 • โปรแกรมนี้เป็นการเดินทางร่วมกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น *เนื่องจากหัวหน้าทัวร์/ไกด์ทัวร์ของโปรแกรมนี้ จะต้องเดินทางไปรับนักท่องเที่ยว ณ จุดรวมตัวอื่น ก่อนที่จะเดินทางมายังจุดรวมตัวของท่าน ดังนั้น หากวันเดินทางมีสภาพการจราจรที่ไม่เอื้ออำนวย หัวหน้าทัวร์/ไกด์ทัวร์ และบัสนำเที่ยว อาจเดินทางมาถึงจุดรวมตัวของท่านช้ากว่าที่ระบุไว้ กรุณารอ ณ จุดรวมตัวจนกว่าหัวหน้าทัวร์/ไกด์ทัวร์ และบัสนำเที่ยวจะเดินทางมาถึง
 • ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรือการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
 • ในกรณีที่บริษัทจำเป็นที่จะต้องทำการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอย่างกระทันหันใน 1 วันก่อนถึงวันออกเดินทาง (เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่น) อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือเกิดสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม บริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์
 • จุดรวมตัวและจุดสิ้นสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกัน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หัวหน้าทัวร์ของท่าน
 • บริษัทอาจทำการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (อาทิ ชื่อ อายุ เพศ) ให้แก่โรงแรมที่พักหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล (ฉบับแก้ไข) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560