JP5NGO - นาโกย่า ทัวร์ครึ่งเช้าทาคายาม่า ชิราคาคาวาโกะ

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 1,500

ทัวร์รถบัสครึ่งเช้า เหมาะสำหรับผูัพักโรงแรมทาคายาม่า เดินเล่นเมืองเก่าทาคายาม่า ชมความสวยงามของหมู่บ้าน ชิราคาวาโกะ หมู่บ้านหลังคาฟางที่ได้รับการจดทะเบียนขึ้นเป็นมรดกโลก
 • เริ่มต้นเดินทางจากนาโกย่า
 • เพลิดเพลินกับ เมืองเก่าทาคายาม่า
 • เดินชมหมู่บ้านชิราคาคาวาโกะ เมืองมรดกโลก
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเดินทางไปทาคายาม่าและต้องการพักที่ทาคายาม่า
 • ราคาถูกและสะดวกกว่านั่งรถไฟด้วยตัวเอง 
 • ไม่ต้องเดินเยอะ

ตัวเลือกแพคเกจ

JP5NGO - นาโกย่า ทัวร์ครึ่งเช้าทาคายาม่า ชิราคาคาวาโกะ
฿ 1,500

รายละเอียดสินค้า

โปรแกรมการเดินทาง

 • 07.40 น. จุดขึ้นรถ  - Nagoya VIP LOUNGE
 • 08.00 น. ออกเดินทางจาก Nagoya VIP Lounge (จุดแรก)
 • 08.30 น. ออกเดินทางจากร้าน Kanayama Station North Exit (จุดที่สอง)
 • นั่งรถบัส
 • 11.00 น. จุดลงรถที่ 1 ชมเมืองเก่า ทาคายาม่า (ในเวลา 120 นาที)
 • นั่งรถบัส
 • 14.00 น. จุดลงรถที่ 2 เดินเล่น หมู่บ้านชิราคาคาวาโกะ (ในเวลา 120 นาที)
 • ทัวร์จะจบที่หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เดินทางกลับโรงแรมที่พักด้วยตัวท่านเอง หรือ อิสระเดินเล่นตามอัธยาศัย

การเดินทางและแผนที่

หมายเหตุ

 • หมายเหตุ 1 ทริปนี้ไม่มีไกด์ จะมีแต่เจ้าหน้าที่คนจีนนัดเวลาบนรถ  *ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ จนท.จะใช้วิธีการเขียนเวลาลงกระดาษเพื่อเป็นการนัดหมายแทน*
 • หมายเหตุ 2 วันที่เดินทางจริงกรุณาไปจุดรวมพลให้ตรงเวลา ดังนั้นควรศึกษาเส้นทางก่อนเดินทางจริง ทางเราจะไม่มีการคืนเงินให้กับท่านที่ไปสายไม่ว่าจะกรณีใดๆ
 • หมายเหตุ 3 วันที่เดินทางหากตรงกับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดยาว หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ของญี่ปุ่น อาจทำให้เกิดสภาพการจราจรติดขัด และเวลาในการเที่ยวแต่ละที่อาจคลาดเคลื่อนได้ หากจองไปแล้วแต่ลูกค้าไม่สะดวกที่จะเดินทางตรงกับวันหยุดสามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ภายใน 7 วันก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีที่สูญหายสูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น สภาพการจราจรติดขัด การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ