TJTHTHE359 - โตเกียว นิกโก้ เมืองมรดกโลก

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 4,500

นิกโก้ เมืองมรดกโลกของญี่ปุ่น ที่สวยงามทั้งแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและสิ่งปลูกสร้างทางวัฒนธรรม
 • เริ่มเดินทางจากเมืองโตเกียว
 • สักการะศาลเจ้านิกโก้
 • ทะเลสาบชูเซนจิ
 • ทานอาหารกลางวัน ณ Bandai Nikko แบบอาหารญี่ปุน

ตัวเลือกแพคเกจ

TJTHTHE359 - โตเกียว นิกโก้ เมืองมรดกโลก
฿ 4,500

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด

จุดออกเดินทาง

 สถานีรถบัสฮามามัตสึโช

เวลาที่นัดหมาย

09.00 น.

จุดหมาย

 นิกโก้ จังหวัดโทจิงิ

ภาษา
 • แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว(ภาษาอังกฤษ・จีน・)(ไม่มีไกด์)

ขอบเขตการให้บริการภาษา

บุคลากร (ภาษาที่ท่านต้องการ) จะเดินทางไปพบท่านที่จุดนัดพบ และมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทัวร์แก่ท่าน เช่น จุดนัดพบและเวลา เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงการให้รายละเอียดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวได้จากแผ่นพับ

จำนวนผู้ร่วมเดินทางทั้งหมดขั้นต่ำ

 10  ท่านขึ้นไป

เพิ่มเติม

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1

 • 09.00 น. รถออกจากสถานีรถบัสฮามามัตสึโช
 • ทานอาหารกลางวัน ณ bandai Nikko แบบสไตล์ญี่ปุ่น
 • สักการะ ศาลเจ้านิกโก้
 • ชมความงามของทะเลสาบชูเซนจิ
 • ชมน้ำตกเคออน น้ำตกที่เกิดจากปรากฎการณ์ธรรมชาติ
 • 19.00 น. เดินทางถึง สถานีรถบัสโตเกียว
 • จุดขึ้นรถ-ลงรถ อาจแตกต่างกัน รบกวนสอบกับทางเจ้าหน้าทีประจำรถ 

การเดินทางและแผนที่

หมายเหตุ

 • กรุณาสวมเครื่องแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเข้าร่วมโปรแกรมนี้
 • ลำดับการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในแต่ละวัน
 • ความสามารถในการชมวิวภูเขาไฟฟูจิขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน
 • ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรือการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
 • ในกรณีที่บริษัทจำเป็นที่จะต้องทำการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอย่างกระทันหันใน 1 วันก่อนถึงวันออกเดินทาง (เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่น) อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือเกิดสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม บริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์
 • จุดรวมตัวและจุดสิ้นสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกัน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หัวหน้าทัวร์ของท่าน
 • บริษัทอาจทำการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (อาทิ ชื่อ อายุ เพศ) ให้แก่โรงแรมที่พักหรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ โดยการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล (ฉบับแก้ไข) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560