บริการต่ออายุใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย (Renewal Work Permit Service)

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 12,500 ปกติ 15000

ตรวจสอบเอกสารแม่นยำ ประหยัดเวลา สะดวกสบาย ไร้กังวล
 • One Stop Service บริการรับทำใบอนุญาตทำงาน (New Work Permit) ต่อใบอนุญาตทำงาน (Renewal Work Permit) ต่อวีซ่าทุกประเภท (Visa Extension Permit) เปลี่ยนประเภทวีซ่าจากท่องเที่ยวเป็นทำงาน (Change Type of Tourist or Transit Visa to be Non-B Visa) และยื่นคำขออนุญาตกลับเข้ามาในประเทศไทยอีก (Single/Multiple Re-Entry Permit) โดยท่านสามารถเลือกใช้บริการเพิ่มเติมได้ที่ www.wonderfulpackage.com หรือแจ้งพนักงานที่ท่านติดต่อได้
 • มีพนักงานประสานงานและให้คำแนะนำลูกค้าได้ทั้ง ภาษาไทย, ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ
 • กรณีไม่ได้รับอนุญาตให้ต่อใบอนุญาตการทำงาน บริษัทจะช่วยดำเนินการยื่นอุทธรณ์อย่างถึงที่สุดตามกระบวนการที่หน่วยงานราชการกำหนด โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่ม (ทั้งนี้ท่านเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมของทางราชการต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง)
 • กรณีการยื่นขอต่อใบอนุญาตการทำงาน ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงแรงงาน และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนด บริษัทฯยินดีคืนเงินหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ตัวเลือกแพคเกจ

บริการต่ออายุใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย
฿ 12,500

รายละเอียดสินค้า

บริการต่ออายุใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย (Renewal Work Permit Services)

บริการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทย ตามแบบคำขอ “ตท.5” ให้กับชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย โดยชาวต่างชาติเคยได้รับอนุญาตให้ทำงานแล้ว (Work Permit) และมีวีซ่าทำงานเรียบร้อยแล้ว (Non-B) ตามเงื่อนไขที่กระทรวงแรงงานกำหนด โดยมีความประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตทำงาน จะต้องยื่นคำขอต่อใบอนุญาตทำงานก่อนใบอนุญาตทำงานหมดอายุอย่างน้อย 30 วัน ตามกรณีดังนี้

 • กรณีต่ออายุใบอนุญาตทำงานครบรอบปีการทำงาน
 • กรณีต่ออายุใบอนุญาตทำงานตามกำหนดวีซ่า

ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนดไว้


ขั้นตอนการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์

จอง&ชำระค่าบริการ
ผ่านเว็บไซต์
ส่งเอกสารให้เจ้าหน้า
ทาง E-MAIL หรือ ไปรษณีย์
เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
นัดวันเซ็นต์เอกสารตัวจริง
เจ้าหน้าที่ยื่นดำเนินการ
ต่อใบอนุญาตทำงาน
อนุมัติผลภายใน 7 วันทำงาน


เอกสารประกอบการขอต่อใบอนุญาตทำงาน “ตท.5”

1. ส่งสำเนาเอกสารมาเพื่อกรอกรายละเอียดลงในแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน “ตท.5”

 • สำเนาใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport พร้อมสำเนาหน้าประทับดวงตราวีซ่า Non-B) หรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่ และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
 • สำเนาสัญญาจ้าง
 • สำเนาหนังสือการรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) อายุไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนางบการเงินปีล่าสุด
 • สำเนารายการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมใบเสร็จรับเงิน VAT (ภพ.30) ย้อนหลัง 3 เดือน

วิธีการนำส่งสำเนาเอกสารดังนี้:

 • สแกนเอกสารส่งอีเมลมาที่[email protected] หรือ
 • ส่งไปรษณีย์มาตามที่อยู่: 
  บริษัท มิราม่า เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (Visa & Work Permit Team)
  เลขที่ 1429 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310

2. เอกสารที่ใช้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน:

ส่วนของคนต่างด้าว (ลูกจ้าง): 

 • แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต ตท. 5
 • ใบอนุญาตทำงาน ฉบับเดิม (Work Permit)
 • หนังสือรับรองการจ้างงาน
 • หนังสือเดินทางที่ต่ออายุวีซ่าทำงานแล้ว (์Non-B) (แสดงเล่มจริง) พร้อมสำเนา
 • ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (ถ้ามี)
 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองว่าผู้ขอใบอนุญาตทำงานไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง (ไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาแบบภาษียื่นชำระภาษีบุคคลธรรมดาของต่างด้าว พร้อมใบเสร็จรับเงิน (ภงด.90 หรือ ภงด.91) ปีล่าสุด
 • เอกสารตามเงื่อนไขที่กำหนดในใบอนุญาตทำงาน (ถ้ามี)
 • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่มายื่นด้วยตัวเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และแนบสำเนาหนังสือเดินทาง และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว พร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาใบอนุญาตทำงานของนายจ้าง และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

ส่วนของบริษัทฯ และนายจ้าง: 

 • หนังสือรับรองบริษัทฯ ทุกหน้า ((ไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 • สำเนางบการเงิน (ปีล่าสุด)
 • สำเนาแบบแสดงภาษีซื้อ-ภาษีขาย ภ.พ.30 (ย้อนหลัง 3 เดือน)
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาใบอนุญาตทำงานของนายจ้าง 

สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองดังนี้

 • เอกสารของผู้ยื่นคำขอ ให้ผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองทุกแผ่น ทุกหน้า
 • เอกสารของบริษัทฯ หรือห้างฯ กรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือ หุ้นส่วนผู้จัดการลงนามรับรองทุกแผ่น ทุกหน้า แล้วประทับตราบริษัทฯ หรือห้างฯ เป็นสำคัญ
 • เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นแบบภาษี การยื่นแบบประกันสังคม ต้องรับรองความถูกต้องจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 • โปรดทราบ: เอกสารที่เป็นสำเนา ในวันนัดหมายยื่นจะต้องเตรียมฉบับจริงเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานด้วย

เกร็ดความรู้การต่ออายุใบอนุญาตทำงาน (Renewal Work Permit)

 • คนต่างด้าวควรจะต้องยื่นเรื่องขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุอย่งาน้อย 30 วัน
 • ถ้าหากคนต่างด้าวยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตภายในกำหนดเวลาแล้ว สามารถทำงานไปพลางก่อนได้จนกว่านายทะเบียนจะแจ้งผลการพิจารณาการต่อใบอนุญาต
 • การต่ออายุใบอนุญาตจะได้รับการพิจารณาครั้งละไม่เกิน 1 ปี กรณีคนต่างด้าวทำงานเมื่อใบอนุญาตหมดอายุแล้ว โดยไม่ได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตหมดอายุ หรือได้ยื่นคำขอแล้วแต่นายทะเบียนมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต และมิได้อุทธรณ์ หรืออุทธรณ์แล้วแต่รัฐมนตรี มีคำวินิจฉัยไม่อนุญาต จะมีความผิดจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • เมื่อยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน และไม่ได้รับอนุญาต ผู้ขอมีสิทธิอุทธรณ์ โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่ออธิบดีกรมการจัดหางาน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งไม่อนุญาต เมื่อได้รับอุทธรณ์แล้ว ให้ผู้รับอุทธรณ์นำส่งคณะกรรมการพิจารณาการทำงานของคนต่างภายใน 15 วัน โดยรัฐมนตรีจะวินิจฉัยคำอุทธรณ์ภายใน 30 วัน ซึ่งคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีถือให้เป็นที่สุด การขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานการ

หมายเหตุ

 • ระยะเวลาดำเนินการภายใน 7 วันทำการ 
 • ระยะเวลาที่ระบุเป็นเพียงระยะเวลาการดำเนินการนับจากวันที่เอกสารครบสมบูรณ์ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ไม่นับรวมวันจัดส่งเอกสาร, วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
 • การยื่นขอจะได้รับอนุญาตหรือไม่ก็ตาม จะไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมยื่นของหน่วยงานราชการในทุกรณี