บริการให้คำปรึกษาการต่ออายุวีซ่านักเรียน/นักศึกษาต่างชาติ (Non-Immigrant ED Visa Extension)

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 13,500 ปกติ 18500

ตรวจสอบเอกสารแม่นยำ ประหยัดเวลา สะดวกสบาย ไร้กังวล
 • การ ต่ออายุวีซ่านักเรียน / นักศึกษา ชาวต่างชาติ (Non-Immigrant ED Visa Extension) ที่มีความจำเป็นต้องอยู่ไทยเพื่อศึกษาต่อ แต่วีซ่าใกล้หมดอายุ จำเป็นต้องดำเนินการยื่นต่ออายุวีซ่านักเรียน ล่วงหน้าก่อน 30 วัน เพื่ออยู่ศึกษาต่อในประเทศไทยได้
 • โดยหลักเกณฑ์ในการพิจารณา นักเรียน/นักศึกษา ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว ต้องได้รับการตรวจลงตรา ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-ED) หรือ มีตราประทับ  Non-Immigrant ED ในพาสปอตร์เรียบร้อยแล้ว และ ต้องได้รับการรับรอง และ ร้องขอให้อยู่หรือศึกษาต่อ จากสถานศึกษานั้นๆ (โดยทางสถานบันจะเป็นผู้ออกเอกสารให้กับนักศึกษา) 
 • ทั้งนี้บริษัท WonderfulPackage.com เรามีพนักงานประสานงานและให้คำแนะนำลูกค้าได้ทั้ง ภาษาไทย, ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ
 • กรณีการยื่นขอต่ออายุวีซ่านักเรียน/นักศึกษาต่างชาติ (Non-Immigrant ED) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนด บริษัทฯยินดีคืนเงินหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • One Stop Service บริการให้คำปรึกษาการทำใบอนุญาตทำงาน (New Work Permit) ต่อใบอนุญาตทำงาน (Renewal Work Permit) ต่อวีซ่าทุกประเภท (Visa Extension Permit) เปลี่ยนประเภทวีซ่าจากท่องเที่ยวเป็นทำงาน (Change Type of Tourist or Transit Visa to be Non-B Visa) และยื่นคำขออนุญาตกลับเข้ามาในประเทศไทยอีก (Single/Multiple Re-entry Permit) โดยท่านสามารถเลือกรับบริการเพิ่มเติมได้ที่ www.wonderfulpackage.com หรือแจ้งพนักงานที่ท่านติดต่อได้

ตัวเลือกแพคเกจ

Non-Immigrant ED Visa Extension
฿ 13,500

รายละเอียดสินค้า

การต่ออายุวีซ่านักเรียน/นักศึกษาต่างชาติในประเทศไทย (Non-Immigrant ED Visa Extension for foreign students in Thailand)

การขอต่ออายุวีซ่านักเรียน/นักศึกษาต่างชาติ (Non-Immigrant ED Visa Extension) สำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาในประเทศไทยและมีความประสงค์ที่จะยื่นขออนุญาตอาศัยอยู่ต่อในกรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องอยู่เพื่อศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชน การขอต่ออายุวีซ่าประเภทนี้ ควรยื่นล่วงหน้าก่อนวีซ่าเดิมหมดอายุอย่างน้อย 30 วัน โดยจะขอขยายเวลาการพักอาศัยเพื่อศึกษาได้สูงสุดไม่เกิน 1 ปี หรือตามวันที่ระบุขอไว้ในหนังสือนำ (ศธ.) จากสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ในระหว่างที่รอผลพิจารณาสามารถอาศัยอยู่ประเทศไทยไปพลางๆก่อนได้

ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนดไว้


ขั้นตอนการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์


เอกสารประกอบการขอต่ออายุวีซ่านักเรียน/นักศึกษาต่างชาติ (Non-Immigrant ED Visa Extension)

1. ส่งสำเนาเอกสาร มาเพื่อกรอกรายละเอียดในแบบคำขอต่ออายุวีซ่านักเรียน/นักศึกษาต่างชาติ (Non-Immigrant ED Visa Extension) "ตม.7":

 • สำเนาหนังสือเดินทาง [ถ่ายเอกสารหน้าที่มีข้อมูลส่วนตัว, หน้าวีซ่า, รอยการตรวจลงตรา, ตราขาเข้าครั้งสุดท้าย, รอยตราอนุญาตการอยู่ต่อฯ (ถ้ามี), บัตรขาออก ตม.6, ตราRe-Entry (ถ้ามี)]
 • สำเนาหนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจากสถานศึกษานั้น โดยให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนปีการศึกษา ระดับหลักสูตร และผลการศึกษาของผู้ยื่นคำขอ (นักเรียน/นักศึกษาต่างชาติ)
 • สำเนาบัตรนักเรียน/นักศึกษา (หากเป็นนักวิจัยให้แนบบัตรนักวิจัยด้วย)
 • สำเนาใบลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาปัจจุบัน ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียนล่าสุด (เฉพาะกรณีศึกษาต่อเต็มเวลา)
 • สำเนาหลักสูตรการเรียนและตารางเรียน (เฉพาะกรณีโรงเรียนนอกระบบ)

วิธีการนำส่งสำเนาเอกสารดังนี้:

 • สแกนเอกสารส่งอีเมลมาที่: [email protected] หรือ
 • ส่งไปรษณีย์มาตามที่อยู่:
  บริษัท มิราม่า เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (Visa & Work Permit Team)
  เลขที่ 1429 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310

2. เอกสารที่ใช้ยื่นขอต่ออายุวีซ่านักเรียน/นักศึกษาต่างชาติ (Non-Immigrant ED Visa Extension):

 • แบบคำขอต่ออายุวีซ่า ตม.7
 • รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. จำนวน 1 รูป
 • หนังสือเดินทาง (แสดงเล่มจริง) พร้อมสำเนา
 • กรณีเพื่อศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ
  - หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจากสถานศึกษานั้น โดยให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนปีการศึกษา ระดับหลักสูตร และผลการศึกษาของผู้ยื่นคำขอ
 • กรณีเพื่อศึกษาในสถานศึกษาของเอกชน
  + สำเนาหลักฐานการอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษาจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
  - หลักฐานการจดทะเบียนของสถาบันการศึกษานั้น ฉบับนายทะเบียน รับรองอายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมสำเนา
  - ใบอนุญาตสถาบันการศึกษา หรือทะเบียนธุรกิจ รายชื่อผู้ถือหุ้น และประวัติสถาบันการศึกษา พร้อมสำเนา
  - สำเนาแผนที่สถาบันการศึกษา
  + หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจากสถานศึกษานั้น โดยให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนปีการศึกษา ระดับหลักสูตร และผลการศึกษาของผู้ยื่นคำขอ
  + หนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐ ระดับกรมหรือเทียบเท่า หรือจากผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบสถานศึกษานั้น (ยกเว้นกรณีศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ และกรณีศึกษาในระดับอุดมศึกษา)
 • บัตรนักเรียน/นักศึกษา (หากเป็นนักวิจัยให้แนบบัตรนักวิจัยด้วย)
 • ใบลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาปัจจุบัน ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียนล่าสุด (เฉพาะกรณีศึกษาต่อเต็มเวลา) พร้อมสำเนา
 • สำเนาหลักสูตรการเรียนและตารางเรียน (เฉพาะกรณีโรงเรียนนอกระบบ)

สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองดังนี้

 • เอกสารของผู้ยื่นคำขอ (นักเรียน/นักศึกษาต่างชาติ) ให้ลงนามรับรองทุกแผ่น ทุกหน้า พร้อมแนบใบมอบอำนาจ
 • เอกสารของสถาบัน มหาวิทยาลัย โรงเรียน/โรงเรียนเอกชน ให้ผู้มีอำนาจในการรับรอง ลงนามรับรองทุกแผ่น ทุกหน้า แล้วประทับตราสถาบันการศึกษาเป็นสำคัญ

เกร็ดความรู้การต่ออายุ วีซ่านักเรียน/นักศึกษาต่างชาติ

 • นักเรียน/นักศึกษาต่างชาติ ที่เข้าเมืองไทยด้วยวีซ่าแบบ Non-Immigrant ED Visa จะสามารถอยู่ในประเทศไทยได้ 90 วัน ดังนั้นก่อนวีซ่าหมดอายุ นักเรียน/นักศึกษาต่างชาติจะต้องยื่นขอต่ออายุวีซ่าล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยจะพิจารณาอนุญาตให้อยู่ต่อได้ ตามวันที่ระบุขอไว้ในหนังสือนำ (ศธ.) จากทางสถาบันการศึกษา ซึ่งสูงสุดไม่เกิน 1 ปี
 • ในการขอต่ออายุวีซ่านักเรียน/นักศึกษาต่างชาติ เจ้าหน้าที่จะอนุญาตวีซ่าให้ 30 วัน เพื่อรอการพิจารณาอนุมัติวีซ่าแบบ 1 ปี ดังนั้นเมื่อใกล้ครบกำหนดการอนุญาต 30 วัน ให้นำหนังสือเดินทางไปฟังผลการพิจารณาอีกครั้ง หากผลการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วก็จะอนุญาตวีซ่าเป็น 1 ปี แต่หากผลการพิจารณายังไม่เสร็จสิ้นก็จะต่อวีซ่าให้อีก 30 วัน จนกว่าผลการพิจารณาจะออก
  - กรณีเข้าศึกษาที่โรงเรียนในระบบ เจ้าหน้าที่จะอนุญาตตามระยะเวลาที่สถานศึกษารับรอง ครั้งละไม่เกิน 1 ปี
  - กรณีเข้าศึกษาที่โรงเรียนนอกระบบ เจ้าหน้าที่จะอนุญาตตามระยะเวลาที่สถานศึกษารับรอง ครั้งละไม่เกิน 90 วัน และรวมแล้วไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งประเภทและลักษณะของโรงเรียนนอกระบบ ได้แก่ สอนศาสนา ศิลปะและกีฬา กวดวิชา สร้างเสริมทักษะชีวิต ตามที่ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกำหนด
 • หลังจากได้รับการอนุญาตวีซ่าแบบ 1 ปีแล้ว ให้ยื่นแบบรายงานตัว (ตม.47) ทันที เพื่อขออยู่ในประเทศไทย โดยจะต้องยื่นแบบรายงานตัวทุก 90 วัน ต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ที่ทำงาน หากยื่นช้าจะถูกปรับวันละ 500 บาท (ยื่น 4 ครั้ง/ปี)
 • สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มาฝึกงาน (Internship) ในลักษณะอบรม เนื่องจากไม่ใช่ลักษณะการทำงาน ให้ใช้คำว่า “เข้ารับการฝึกอบรม” มิฉะนั้นจะต้องยื่นขอใบอนุญาตการทำงาน (Work permit)
 • เมื่อมีความจำเป็นต้องออกจากประเทศไทยด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่ ในขณะที่วีซ่ายังไม่หมดอายุ และมีความประสงค์จะคงสถานะวีซ่าไว้ ก่อนเดินทางออกนอกประเทศ จะต้องยื่นขอ Re-Entry (ตม.8) เพื่อเป็นการขอยื่นใบอนุญาตให้กลับเข้าประเทศไทยได้อีกครั้ง ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ที่ใกล้ที่สุดหรือที่สนามบินนานาชาติที่จะเดินทางออกนอกประเทศ หากไม่มี Re-Entry วีซ่าจะถูกยกเลิกอัตโนมัติหลังจากออกนอกประเทศ (ยกเว้นผู้ที่ถือ Multiple Entry อยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องทำ)

ต่ออายุวีซ่านักเรียน/นักศึกษาต่างชาติ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

หมายเหตุ

 • ผู้ขอจะต้องยื่นคำขอด้วยตนเอง (แสดงตัว)
 • ระยะเวลาดำเนินการภายใน 30 วันทำการ
 • ระยะเวลาที่ระบุเป็นเพียงระยะเวลาการดำเนินการนับจากวันที่เอกสารครบสมบูรณ์ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ไม่นับรวมวันจัดส่งเอกสาร, วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
 • การยื่นขอจะได้รับอนุญาตหรือไม่ก็ตาม จะไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมยื่นของหน่วยงานราชการในทุกรณี