บริการให้คำปรึกษาการยื่นขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย (Resident’s Visa in Thailand)

ราคาเริ่มต้นที่

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

บริการให้คำปรึกษาการยื่นขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย (Visa Consultant Service to apply for a Resident’s Visa in Thailand) สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการอาศัยอยู่ในประเทศไทยระยะยาว
 • One Stop Service บริการให้คำปรึกษาการขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย (Applying for a Resident’s Visa in Thailand) สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการอาศัยอยู่ในประเทศไทยระยะยาว โดยท่านสามารถเลือกใช้บริการเพิ่มเติมได้ที่ www.wonderfulpackage.com หรือแจ้งพนักงานที่ท่านติดต่อได้
 • การขอมีถิ่นที่อยู่ในไทยเปิดรับปีละครั้ง โดยจะมีประกาศเปิดแจ้งรับตามจำนวนโควต้าที่กำหนด (โควต้าประจำปี)
 • บริษัทเรา มีพนักงานประสานงานและให้คำแนะนำลูกค้าได้ทั้ง ภาษาไทย, ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ

ตัวเลือกแพคเกจ

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

รายละเอียดสินค้า

บริการให้คำปรึกษาการขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย (Visa Consultant Service to apply for a Resident’s Visa in Thailand)

WonderfulPackage.com เราคือผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ และบริการให้คำปรึกษาด้าน Visa และ Work Permit Services และที่ปรึกษาสำหรับคนต่างชาติ โดยเฉพาะ ที่ให้แบบครบวงจร One Stop Service บริการของเรา อาทิ ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุวีซ่าทำงาน เปลี่ยนประเภทวีซ่าทำงาน ในประเทศไทย สำหรับคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว วีซ่าทำงาน วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าผู้ติดตาม วีซ่านักเรียน ติดปัญหาเรื่องเอกสาร เราช่วยคุณได้

รายละเอียดสินค้า

การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย (Resident’s Visa in Thailand) ตามประเภทการยื่นคำขอ ดังนี้

 1. ประเภทเข้ามาเพื่อการลงทุน
 2. ประเภทเข้ามาเพื่อทำงาน
 3. ประเภทเข้ามาเพื่อเหตุผลทางมนุษยธรรม
 4. ประเภทเข้ามาเป็นผู้เชี่ยวชาญ
 5. ประเภทกรณีพิเศษเฉพาะราย

ขั้นตอนการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์

 • จอง & ชำระค่าบริการ ผ่านเว็บไซต์
 • ส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่ทาง E-MAIL หรือ ไปรษณีย์
 • เจ้าหน้าที่รับเอกสารตัวจริง และพาลูกค้าแสดงตัวดำเนินการยื่นขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย ที่ สตม.
 • รอฟังผลการพิจารณา ครั้งแรก 180 วัน
 • นัดหมายให้คนต่างด้าว และผู้เกี่ยวข้องมาสัมภาษณ์ที่ สตม.
 • เจ้าหน้าที่รับเล่มถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย และจัดส่งคืนให้กับลูกค้า

เอกสารประกอบการขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

1. ส่งสำเนาเอกสาร มาเพื่อกรอกรายละเอียดในแบบคำขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

 • สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ่ายเอกสารหน้าที่มีข้อมูลส่วนตัว, หน้าวีซ่า, รอยการตรวจลงตรา, ตราขาเข้า, รอยตราอนุญาตการอยู่ต่อฯ(ถ้ามี), บัตรขาออก ตม.6, ตราเดินทางเข้าครั้งสุดท้าย)
 • สำเนาใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ทุกหน้าที่มีข้อมูลปรากฎ

วิธีการนำส่งสำเนาเอกสารดังนี้:

 • สแกนเอกสารส่งอีเมลมาที่: [email protected] หรือ
 • ส่งไปรษณีย์มาตามที่อยู่:
  บริษัท มิราม่า เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (Visa & Work Permit Team)
  เลขที่ 1429 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310

2. เอกสารที่ใช้ยื่นขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย:

ประเภทเข้ามาเพื่อทำงาน

 1. แบบคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (แบบ ตม.9)
 2. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาทรัฐบาล (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 3. หนังสือรับรองว่าไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมจากประเทศที่ตนมีภูมิลำเนา โดยผ่านการรับรองจากกงสุลไทยในประเทศนั้นๆ หรือผ่านการรับรองจากกงสุลของประเทศนั้นๆ ในประเทศไทย
 4. สำเนาเอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษาของผู้ยื่นคำขอ ผ่านการรับรองจากกงสุลของประเทศนั้นๆ ในประเทศไทย
 5. หนังสือรับรองประวัติการทำงานจากสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน และสำเนาใบอนุญาตทำงาน ทุกเล่ม ทุกหน้า
 6. หนังสือรับรองเงินเดือนจากกิจการที่ผู้ยื่นคำขอทำงานอยู่ ซึ่งลงนามโดยมีผู้ลงอำนาจในกิจการนั้น (ตามแบบที่กำหนด) ย้อนหลัง 2 ปี ใบสมัครพร้อมสัญญาจ้าง (ถ้ามี)
 7. สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 91 หรือ ภ.ง.ด. 90) ของผู้ยื่นคำขอ พร้อมหลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตร 50 ทวิจำนวน 3 ปีก่อนหน้าปีที่ยื่นคำขอ ซึ่งรับรองสำเนาโดยเจ้าหน้าที่ของสรรพากร พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน
 8. สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1) ตั้งแต่ต้นปี จนถึงเดือนก่อนหน้าที่ยื่นคำขอ ซึ่งรับรองสำเนาโดยเจ้าหน้าที่ของสรรพากร พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน
 9. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ผู้ยื่นคำขอทำงานอยู่ (ฉบับคัดสำเนาจากกระทรวงพาณิชย์ และมีอายุไม่เกิน 3 เดือน นับถึงวันที่ยื่นคำขอ)
 10. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ผู้ยื่นคำขอทำงานอยู่ จำนวน 3 ปีก่อนหน้าที่ยื่นคำขอ
 11. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ฉบับคัดสำเนาจากระทรวงพาณิชย์ และมีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับถึงวันที่ยื่นคำขอ) และหากผู้ยื่นคำขอถือหุ้นตั้งแต่ 54 ล้านบาทขึ้นไป ให้แนบบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นย้อนหลัง 3 ปี มาแสดงด้วย
 12. สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ เช่น ภ.พ.01, ภ.พ.09 และ ภ.พ.20
 13. สำเนางบการเงิน (งบดุล งบกำไรขาดทุน) พร้อมแบบ ภ.ง.ด.50 จำนวน 3 ปีก่อนหน้าปีที่ยื่นคำขอ ซึ่งรับรองสำเนาโดยเจ้าหน้าที่ของสรรพากรพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน
 14. หนังสือธนาคารรับรองการส่งออกสินค้าในรอบ 3 ปีก่อนหน้าปีที่ยื่นคำขอ (เฉพาะกิจการที่มีการส่งออกสินค้า)
 15. หนังสือรับรองการนำนักท่องเที่ยวเข้ามาในรอบ 3 ปีก่อนหน้าปีที่ยื่นคำขอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว (เฉพาะกิจการท่องเที่ยว)
 16. นิติบุคคลใด ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ให้สำเนาบัตรส่งเสริม หรือ เอกสารที่แสดงว่าได้รับการส่งเสริมด้วย
 17. แผนที่แสดงสถานที่พำนักอาศัยและสถานที่ทำงาน
 18. แบบข้อมูลบุคคล และภาพถ่ายคนต่างด้าวภายนอกสถานที่ทำงาน (คนเดียว). ภายในสาถนที่ทำงานกับพนักงาน, ภายนอกโรงงาน (คนเดียว), ภายในโรงงานกับคนงาน เครื่องจักร และสินค้า (ถ้ามี), ภาพถ่ายคนต่างด้าวภายนอกที่พักอาศัย ภายในที่พักอาศัย พร้อมครอบครัว (ถ้ามี) จำนวน 18 ภาพ ขนาดโปรสการ์ด ทุกภาพติดบนกระดาษหัวบริษัท ขนาด A4 พร้อมคำบรรยายใต้ภาพ
 19. เอกสารอื่นๆ ที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควรเรียกเพิ่มเติม

สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองดังนี้

 • เอกสารของผู้ยื่นคำขอ ให้ผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองทุกแผ่น ทุกหน้า
 • เอกสารของบริษัทฯ หรือห้างฯ กรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือ หุ้นส่วนผู้จัดการลงนามรับรองทุกแผ่น ทุกหน้า แล้วประทับตราบริษัทฯ หรือห้างฯ เป็นสำคัญ
 • เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นแบบภาษี การยื่นแบบประกันสังคม ต้องรับรองความถูกต้องจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 • โปรดทราบ: เอกสารที่เป็นสำเนา ในวันนัดหมายยื่นจะต้องเตรียมฉบับจริงเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่สตม.ด้วย

เกร็ดความรู้การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

 • กระทรวงมหาดไทยจะออกประกาศกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักประจำปี โดยจะกำหนดเปิดรับหนึ่งร้อยคน สำหรับคนต่างด้าวมีสัญชาติของแต่ละประเทศ และห้าสิบคน สำหรับคนต่างด้าวไร้สัญชาติ
 • การเปิดยื่นรับคำขอ ประมาณเดือนกันยายน-ตุลาคม จนถึงวันทำการสุดท้ายของปีนั้น ในวันและเวลาราชการ
 • หลังจากยื่นคำขอแล้ว เจ้าหน้าที่จะประทับตราอนุญาตให้อยู่รอฟังผลการพิจารณา ครั้งแรก 180 วัน และครั้งต่อไป ครั้งละ 180 วัน จนกว่าจะทราบผลการพิจารณา
 • ระยะเวลาในการพิจารณาแต่ละปีมีกำหนดระยะเวลาไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับนโยบายของคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมือง และกระทรวงมหาดไทย
 • คนต่างด้าวที่มีอายุ 14 ปีขึ้นไปนับจนถึงวันที่ยืนคำขอ จะต้องได้รับการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

หมายเหตุ

 • ผู้ขอจะต้องยื่นคำขอด้วยตนเอง (แสดงตัว)
 • ระยะเวลาที่ระบุเป็นเพียงระยะเวลาการดำเนินการนับจากวันที่เอกสารครบสมบูรณ์ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ไม่นับรวมวันจัดส่งเอกสาร, วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
 • การยื่นขอจะได้รับอนุญาตหรือไม่ก็ตาม จะไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมในทุกรณี

ชาวต่างชาติต้องการขอมีถิ่นที่อยู่ในไทย มีหลักเกณฑ์อะไรบ้าง?