บริการให้คำปรึกษาการขอใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างชาติ (กรณีคนต่างด้าวยังไม่ได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร) "บต.32"

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 10,000

ตรวจสอบเอกสารแม่นยำ ประหยัดเวลา สะดวกสบาย ไร้กังวล

*เมื่อท่านใช้บริการขอแบบ บต.32,ขอมีใบอนุญาติทำงานใหม่และบริการต่อวีซ่าทำงาน 1 ปี ครบทั้ง 3 บริการ
ฟรี! บริการยื่นขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของคนต่างด้าว

 • การขอใบอนุญาตทํางานแทนคนต่างด้าวซึ่งประสงค์จะเข้ามาทำงานในประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจ กิจการ หรือ ลูกจ้าง ทุกอาชีพ กรณีคนต่างด้าวยังไม่ได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ต้องยื่นขอประเภทตรวจลงตราเป็น วีซ่าทำงาน Non-Immigrant Visa 'B' หรือ วีซ่าประเภทธุรกิจ โดยต้องให้นายจ้างยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างชาติตามแบบคำขอ “บต.32” เพื่อนำไปยื่นประกอบในการขอวีซ่าต่อสถานทูตไทยในประเทศนั้นๆ เมื่อได้รับวีซ่าทำงานเรียบร้อยแล้ว จึงสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้
 • บริษัทเรา มีพนักงานประสานงานและให้คำแนะนำลูกค้าทั้ง ภาษาไทย, ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ
 • กรณีการยื่นขอใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทย (กรณีคนต่างด้าวยังไม่ได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร) (บต.32) ข้อมูลลูกจ้างและนายจ้างไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงแรงงาน และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนด บริษัทยินดีคืนเงินหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • WonderfulPackage.com เราคือผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ และให้บริการด้าน Work Permit Services และที่ปรึกษาสำหรับคนต่างชาติ โดยเฉพาะ ที่ให้แบบครบวงจร One Stop Service บริการของเรา อาทิ ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุวีซ่าทำงาน เปลี่ยนประเภทวีซ่าทำงาน ในประเทศไทย สำหรับคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว วีซ่าทำงาน วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าผู้ติดตาม วีซ่านักเรียน ติดปัญหาเรื่องเอกสาร เราช่วยคุณได้

ตัวเลือกแพคเกจ

การขอใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างชาติ
฿ 10,000

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียดสินค้า

การขอใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างชาติ (กรณีคนต่างด้าวยังไม่ได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร) "บต.32"

คนต่างชาติที่ประสงค์จะเข้ามาทำงานในประเทศไทย ต้องมีวีซ่าทำงาน (Non-B) โดยคนต่างชาติต้องให้นายจ้างหรือสถานประกอบการยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างชาติตามแบบคำขอ “บต.32” เพื่อนำไปยื่นต่อสถานทูตไทยในประเทศนั้นๆ พิจารณาออกวีซ่าทำงาน (Non-B) โดยเมื่อคนต่างชาติได้รับวีซ่าทำงานนั้นแล้ว จึงเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยได้

ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกระทรวงแรงงาน และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนดไว้

ขั้นตอนการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์

 1. จอง & ชำระค่าบริการผ่านเว็บไซต์
 2. ส่งเอกสารตัวจริงให้เจ้าหน้าที่ทางไปรษณีย์
 3. ยื่นดำเนินการขออนุญาตที่ กรมการจัดหางาน อนุมัติผลภายใน 7 วันทำการ
 4. รับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างชาติตามแบบคำขอ “บต.32” ที่ กรมการจัดหางาน และส่งเอกสารคืนลูกค้า

เอกสารประกอบการขอใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างชาติ

ส่งสำเนาเอกสาร มาเพื่อกรอกรายละเอียดในแบบคำขอใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างชาติ “บต.32”

 • หนังสือรับรองการจ้างงาน
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะหน้าที่มีรูปถ่ายและชื่อคนต่างด้าว)
 • สำเนาหลักฐานการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน
 • สำเนาเอกสารแสดงการกนุญาตหรือรับรองให้ประกอบวิชาชีพ ในกรณีเป็นงานท่กฎหมายกำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพต้องได้รับการอนุญาตหรือการรับรอง
 • หนังสือมอบอำนาจจากนายจ้างติดอากรแสตมป์ 10 บาท

เอกสารประกอบการพิจารณาตามประเภทของกิจการ/ นายจ้าง

 • กรณีเป็นสถานประกอบการเอกชน
  - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลไทย และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 6 เดือน) หรือนิติบุคคลต่างด้าวใช้สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พร้อมสำเนาหลักฐานการนำเงินจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทย
  - สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.01 ที่ระบุประเทศกิจการ และ ภพ.09 หากมีการเปลี่ยนแปลง
  - สำเนาหลักฐาน กรณีนายจ้างประกอบกิจการที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายอื่น หรือต้องมีหนังสืออนุญาตให้ดำเนินกิจการจากหน่วยงานของรัฐ เช่น หนังสืออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน, หนังสืออนุญาตประกอบกิจการโรงแรม ฯลฯ
  - แสดงหลักฐานการจ่ายเงินประกันสังคม (1 เดือน) สำเนางบการเงิน (ปีล่าสุด) และ ภพ.30 (3 เดือน)
 • กรณีเป็นกิจการประเภทอื่นๆ (บริษัทจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบก่อนการนัดหมาย) แยกได้ดังนี้
  - โรงเรียนเอกชน/ มหาวิทยาลัยเอกชน
  - หน่วยงานราชการ
  - มูลนิธิ หรือสมาคม
  - กิจการถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศ

วิธีการนำส่งสำเนาเอกสารดังนี้:

 • สแกนเอกสารส่งอีเมลมาที่: [email protected] หรือ
 • ส่งไปรษณีย์มาตามที่อยู่: บริษัท มิราม่า เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (Visa & Work Permit Team) เลขที่ 1429 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310

หมายเหตุ

สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรอง ดังนี้

 • เอกสารของนายจ้าง ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) หรือผู้รับมอบอำนาจ
 • เอกสารของคนต่างชาติ ให้คนต่างชาติลงลายมือชื่อ หรือผู้รับมอบอำนาจ
  **ให้ทำการแจ้งการเข้าทำงานของคนต่างชาติ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่รับใบอนุญาตทำงาน**

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย