เที่ยวพม่า สายมู ไหว้พระย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน [เดินทาง 4 คนขึ้นไป]

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 3,900

แพ็กเกจเที่ยวส่วนตัว : ที่พัก + รถรับส่ง + ไกด์พม่าพูดไทยได้
 • เที่ยวเป็นกลุ่มส่วนตัวเดินทางได้ตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป
 • เดินทาง 4- 5 คนโดยรถ TOYOTA ALPHARD , เดินทาง 6-10 คนโดยรถ TOYOTA HIACE
 • พิเศษ!!!บริการไกด์ท้องถิ่นพูดไทยได้คอยดูแลให้คำแนะนำบริการตลอด 2 วันเต็ม
 • ที่พัก1 คืน ใจกลางเมืองย่างกุ้ง พร้อมอาหารเช้า 1 มื้อ ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาสถานศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพม่า
 • สักการะขอพรเทพทันใจ ณ เจดีย์โปว์ตาทาวน์
 • นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน)
 • นมัสการ วัดชเวตอเมียต หรือ วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี
 • เดินทาง: วันนี้-30 กันยายน 66 (ยกเว้นช่วงเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ตัวเลือกแพคเกจ

คณะ 4 ท่าน (พักโรงแรมระดับ 3 ดาว)
฿ 5,900
คณะ 4 ท่าน (พักโรงแรมระดับ 4 ดาว)
฿ 6,400
คณะ 4 ท่าน (พักโรงแรมระดับ 5 ดาว)
฿ 6,900
คณะ 6 ท่าน (พักโรงแรมระดับ 3 ดาว)
฿ 4,900
คณะ 6 ท่าน (พักโรงแรมระดับ 4 ดาว)
฿ 5,400
คณะ 6 ท่าน (พักโรงแรมระดับ 5 ดาว)
฿ 5,900
คณะ 8 ท่าน (พักโรงแรมระดับ 3 ดาว)
฿ 3,900
คณะ 8 ท่าน (พักโรงแรมระดับ 4 ดาว)
฿ 4,400
คณะ 8 ท่าน (พักโรงแรมระดับ 5 ดาว)
฿ 4,900

รายละเอียดสินค้า

เลือกโรงแรม

โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

กำหนดการดินทาง คณะ 4 ท่าน
ท่านละ
คณะ 6 ท่าน
ท่านละ
คณะ 8 ท่าน
ท่านละ  

พักเดี่ยว
ท่านละ 

วันนี้ - 30 กันยายน 2566

5,900.-

4,900.-

3,900.-

1,000.-

01 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567

6,900.-

5,900.-

4,900.-

2,000.-

โรงแรม Hotel Grand United

*หมายเหตุ : อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน และไม่สามารถใช้ในช่วงเทศกาลหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

กำหนดการดินทาง คณะ 4 ท่าน
ท่านละ
คณะ 6 ท่าน
ท่านละ
คณะ 8 ท่าน
ท่านละ  

พักเดี่ยว
ท่านละ 

วันนี้ - 30 กันยายน  2566

6,400.-

5,400.-

4,400.-

1,500.-

01 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567

7,400.-

6,400.-

5,400.-

2,500.-

โรงแรม Zealax Hotel

*หมายเหตุ : อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน และไม่สามารถใช้ในช่วงเทศกาลหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

กำหนดการดินทาง คณะ 4 ท่าน
ท่านละ
คณะ 6 ท่าน
ท่านละ
คณะ 8 ท่าน
ท่านละ  

พักเดี่ยว
ท่านละ 

วันนี้ - 30 กันยายน 2566

6,900.-

5,900.-

4,900.-

2,000.-

01 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567

7,900.-

6,900.-

5,900.-

3,000.-

โรงแรม Melia Hotel

*หมายเหตุ : อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน และไม่สามารถใช้ในช่วงเทศกาลหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง


พาเที่ยวและเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว เฉพาะครอบครัว หรือ แก๊งค์เพื่อน

เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว 4-5 คนก็ไปได้ โดยรถ TOYOTA ALPHARD

เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว 6-10 คนก็ไปได้ โดยรถ TOYOTA HIACE


แพลนการเดินทาง (แพคเกจไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

วันแรก : กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - เจดีย์โปตาทาวน์ - เทพทันใจ - พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี - วัดงาทัตจี - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

 • …… น. คณะเดินทางเช็คอิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง หรือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 • …… น. ออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุ้ง โดยสายการบิน และเที่ยวบินที่ท่านเลือก
 • …… น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเม็งกะลาดง เมืองย่างกุ้ง ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ศุลกากรแล้ว ไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาไทย) ให้การต้อนรับท่าน 
 • นำท่านสักการะ เจดีย์โปตาทาวน์ ตามตำนานเล่าขานว่า เมื่อราว 2,000 ปีก่อน พระเจ้าโอกะลาปะ กษัตริย์มอญทรงบัญชาให้นายทหารระดับแม่ทัพตั้งแถวถวายสักการะแด่พระเกศธาตุ ที่นายวาณิชสองพี่น้องอัญเชิญมาทางเรือและมาขึ้นฝั่งเมืองตะเกิงหรือดากอง ณ บริเวณนี้ จึงสร้างเจดีย์โบตะทาวน์ไว้เป็นที่ระลึก พร้อมทั้งแบ่งพระพุทธเกศา 1 เส้น มาบรรจุไว้ ก่อนนำไปบรรจุในมหาเจดีย์เวดากองและเจดีย์สำคัญอื่นๆ เจดีย์โบดาทาวน์จึงเป็นหนึ่งในมหาบูชาสถานของชาวมอญและพม่าเรื่อยมา จนกระทั่งเกิดสงครามโลกครั้งที่2 เครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรได้ทิ้งระเบิดถล่มย่างกุ้ง ทำให้เจดีย์โบดาทาวน์องค์เดิมถูกทำลายพินาศ แต่ในระหว่างการบูรณะได้ค้นพบผอบทรงสถูปบรรจุพระเกศธาตุและพระบรมสารีริกธาตุครั้นเมื่อเจดีย์โบดาทาวน์องค์ใหม่ สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2496 จึงนำพระเกศธาตุมาบรรจุในมณฑปครอบแก้วใส ประดิษฐาน ณ ใจกลางเจดีย์ และทำช่องทางให้พุทธศาสนิกชนเดินเข้าไปดูและสักการบูชาได้อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าชมในอาณาบริเวณเจดีย์โบดาทาวน์คือ พระพุทธรูปทองคำ ประดิษฐานในวิหารด้านขวา ซึ่งเป็นพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีพุทธลักษณะงดงามยิ่งนักตามประวัติว่าเคยประดิษฐานอยู่ในพระราชวังมัณฑะเลย์ ครั้นเมื่อพม่าตกเป็นอาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลื่อนย้ายไปยังพิพิธภัณฑ์กัลกัตตาในอินเดีย ทำให้รอดพ้นจากระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรที่ถล่มวังมัณฑะเลย์ ต่อมาในปี 2488 พระพุทธรูปองค์นี้ถูกจัดไปแสดงที่พิพิธภัณฑ์วิกตอเรียและแอลเบิร์ต นำท่านขอพร พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย ที่นิยมมากราบไหว้ขอพรและเพื่อความเป็นสิริมงคล  นำท่านข้ามฝั่งไปอีกฝากหนึ่งของถนนเพื่อสักการะ เทพกระซิบ ซึ่งองค์เทพกระซิบนี้ชาวพม่าเชื่อว่าเป็นธิดาของพญานาค คนพม่าจะนับถือเทพองค์มากรองจากเทพทันใจ  ท่านจะเห็นได้จากของไหว้ที่คนพม่านำมาไหว้เมื่อประสบความสำเร็จตามพรที่ขอโดยการขอพรเทพกระซิบนี้ ต้องไปขอเบาๆ ข้างๆ หู ซึ่งเป็นที่มาของเทพกระซิบ 
 • นำท่านชม พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี(พระนอนตาหวาน) นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง16 ฟุต ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามมากโดยเฉพาะดวงตา และพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ

 • รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 
 • นำท่านเดินทางสู่ วัดงาทัตจี Nga Htat Gyi Pagoda ซึ่งมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ คือหลวงพ่องาทัตจี แปลว่า หลวงพ่อที่สูงเท่าตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ เครื่องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื่องประกอบด้านหลังจะเป็นไม้สักแกะสลักทั้งหมด และสลักป็นลวดลายต่างๆ จำลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง (สมัยมัณฑะเลย์)
 • นำท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่าที่มีอายุกว่า 2,500 ปี เป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุ 8 เส้น ของพระพุทธเจ้าองค์พระเจดีย์ สร้างด้วยทองคำหนัก 2 ตันขนาดเท่าไข่ประดับด้วยเพชร 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ไก่บนยอดเจดีย์ ซึ่งมีทั้งผู้คน  ชาวพม่า และชาวต่างชาติมากมายพากันเที่ยวชมและนมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย พร้อมนำท่านไปยังจุดอธิษฐาน เพื่อเสริมสิริมงคลและบารมี และถือเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานของประเทศพม่า สถานที่แห่งนี้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของชาวพม่า ณ ลานอธิฐาน

 • รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก ตามที่ท่านเลือก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง : ย่างกุ้ง - พระเจดีย์กาบาเอ - วัดชเวตอเมียต - พระโกทัตจี - เจดีย์เอ่งต่อหย่า - สนามบินย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ 

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
 • นำท่านเข้าชม พระเจดีย์กาบาเอ (Kaba Aye pagoda) เป็นเจดีย์ทรงกลมอยู่ในย่างกุ้ง มีความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลาง 34 เมตร ภายในองค์พระเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุ มีพระอรหันต์สาวกองค์สำคัญสององค์ พระเจดีย์กาบาเอนั้นมีทางเข้าทั้งหมดห้าด้าน ทุกด้านมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่บนฐานทักษิณ มีพระพุทธรูปหุ้มด้วยทองคำองค์เล็กๆอีก 28 องค์ แทนอดีตสาวกของพระพุทธเจ้าทั้ง 28 องค์ ที่อุบัติขึ้นในโลกนี้ ส่วนพระพุทธรูปองค์พระประธานที่อยู่ข้างในหล่อด้วยเงินบริสุทธิ์มีน้ำหนัก กว่า 500 กิโลกรัม นายอูนุนายกคนแรกของพม่า ได้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ชำระพระไตรปิฎก คำว่า กาบาเอ ในภาษาพม่า หมายถึง โลกแห่งสันติสุข สร้างขึ้นในปี 1952 เจดีย์แห่งนี้เป็นที่รำลึกถึงการประชุมประสภาสงฆ์ระดับโลก ครั้งที่ 6 เพื่อให้บังเกิดสันติสุขแก่ชาวโลกของพุทธศาสนา ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในปี 1954 หลังจากพม่าได้รับเอกราชจากอังกฤษ 
 • นำท่านชม วัดชเวตอเมียต (Swe Taw Myat Pagoda) หรือวัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี เป็นวัดที่มีเจดีย์ทรงปราสาทแปดเหลี่ยม ยอดเจดีย์หุ้มด้วยทองคำแท้ตามแบบฉบับสถาปัตยกรรมโบราณพุกาม บริเวณด้านในปิดทองและมีลวดลายที่สวยงาม กลางโถงเจดีย์มีบุษบกซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วจำลองของพระพุทธเจ้าเอาไว้ซึ่งเราเข้าไปไหว้ได้ รอบฐานบุษบกมีพระประจำวันเกิดให้สักการะ มีความเชื่อว่าหากใครได้มาสักการะพระเขี้ยวแก้วจำลองที่วัดแห่งนี้จะพบแต่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 • นำท่านนมัสการ พระโกทัตจี (Koe Htat Gyi) พระพุทธรูปในอิริยาบถนั่งสมาธิที่ใหญ่ที่สุดในย่างกุ้ง สูงถึง 72 ฟุต คำว่า โก ในภาษาพม่าแปลว่าเก้า หมายถึงความเจริญก้าวหน้า วัดโกทัตจี มีทั้งหมด 9ชั้น มุงด้วยหลังคา 9 ยอด ทั้งสองข้าง
  ของทางเข้ามีรูปปั้น กบยักษ์และงู ตามตำนานกล่าวว่า กบยักษ์กินงู เชื่อกันว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ สถานที่แห่งนี้จึงเป็นที่นิยมในการขอพระเรื่องชัยชนะในด้านต่างๆให้กับตัวเอง โดยวิธีการขอพรท่านสามารถขอพรได้1ข้อ อธิษฐานแล้วนับลูกประคำ 9 รอบ
 • นำท่านสักการะ เจดีย์เอ่งต่อหย่า(Eain taw Yar pagoda) สร้างโดยกษัตริย์ กงบาว ผู้มีชื่อเสียงและอำนาจในยุคกงบาว ท่านมีความศรัทธามาก โดยสร้างมากว่า 170 ปี Eain Taw แปลว่า บ้าน ที่พัก Yar แปลว่า ร่องรอยแปลรวมกัน (ร่องรอยของบ้านที่พัก)ตามประวัติแล้ว คนพม่ามีความเชื่อว่า สถานที่ พื้นที่ ถ้าคู่ควรกับคนไหน คนนั้นซึ้งจะได้เป็นเจ้าของ เลยมาขอเรื่องบ้าน ที่ดิน ที่จะคู่ควรกับตนเอง และในบริเวณพระธาตุ จะมีเทพ ที่ดูแลปกป้องรักษาสถานที่ด้วย สามารถไปกลับท่าน ให้ท่านประทานที่อยู่อาศัยที่คู่ควรกับตนขอในเรื่องที่อยู่ ที่ดินอสังหาริมทรัพย์ 
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเม็งกะลาดง
 • …… น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน และเที่ยวบินที่ท่านเลือก