[ 1 DAY TOUR ] ทัวร์ส่วนตัวบาหลี วัดอูลูวาตู สวนพระวิษณุ ช้อปปิ้งคูต้าเซ็นเตอร์

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 3,890

เดินทางแบบส่วนตัว 2 คนขึ้นไป ซิตี้ทัวร์ 1 วันที่บาหลี + รถนำเที่ยวแบบส่วนตัว + ไกด์นำเที่ยว(พูดภาษาอังกฤษ)
 • ซิตี้ทัวร์ 1 วัน แบบส่วนตัว เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
 • ไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษชำนาญเส้นทางนำเที่ยว 
 • ชมความสวยงามที่ “วัดอูลูวาตู” วัดศักดิ์สิทธิ์ของชาวบาหลี ที่ตั้งอยู่ริมหน้าผาสูง
 • ตื่นตากับรูปปั้น Garuda Wisnu Kencana ที่สูงตระหง่าน หนึ่งในสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของบาหลี

ตัวเลือกแพคเกจ

คณะเดินทาง 2 ท่าน
฿ 5,990
คณะเดินทาง 4 ท่าน
฿ 4,790
คณะเดินทาง 6 ท่าน
฿ 4,590
คณะเดินทาง 8 ท่าน
฿ 3,890

รายละเอียดสินค้า

โปรแกรมการเดินทาง

อูบุด – คินตามานี – วัดตัมปะก์ซีริง 

 • 09.00 น. รับท่าน ณ ล้อบบี้โรงแรมที่ท่านพัก
 • นำท่านชม วัดอูลูวาตู วัดศักสิทธิ์ตั้งอยู่ริมผาสูง เป็นหนึ่งในวัดหลักประจำท้องทะเลที่ชาวบาหลีเคารพบูชา

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • หลังจากนั้น นำท่านชม สวนวิษณุ (garuda wisnu kencana) สถานที่ที่สร้างตามความเชื่อของศาสนาฮินดู ที่ชาวบาลีกว่าร้อยละ90ให้ความนับถือมากที่สุดและเป็นศาสนาที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อศิลปวัฒนธรรมของชาวบาหลี สวนนี้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายแด่พระวิษณุหรือที่คนไทยเรียกว่า พระนารายณ์กับครุฑ มีรูปปั้นประติมากรรมพระนารายณ์ทรงครุฑอันงดงามและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก พระวิษณุมีความสูงถึง 150 ม. กว้าง 64 ม.หล่อจากทองแดงกับทองเหลือง หนัก4,000ตัน ส่วนรูปปั้นครุฑอยู่ด้านหลังรูปปั้นพระวิษณุมีความสูง 18 ม. ส่วนประกอบสุดท้ายคือรูปปั้นแขนของพระวิษณุ ข้างหนึ่งชู1นิ้ว อีกข้างชู2นิ้ว ซึ่งสร้างเสร็จไปเพียง30% เท่านั้น ซึ่งจะเห็นว่าถ้าเสร็จสมบูรณ์จะมีขนาดใหญ่มาก

 • นำท่านช้อปปิ้งย่าน คูต้าเซ็นเตอร์ เพื่อให้ท่านได้ช็อปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมทั้งหลาย อาทิเช่น ROXY, VERSACE, POLO, ARMANI และอื่นๆ อีกมากมายในราคาที่คุณพอใจ
 • หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับโรงแรมที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

การเดินทางและแผนที่

รถนำเที่ยว สำหรับเดินทาง 4 ท่าน

รถนำเที่ยว สำหรับเดินทาง 5-8 ท่าน

หมายเหตุ

เงื่อนไขการเดินทาง

 • อัตราค่าบริการที่แสดงข้างต้น ต้องมีผู้เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป กรณีจำนวนผู้เดินทางมากกว่าที่กำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิด กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระมาแล้ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น เช่น, ค่าวางมัดจำห้องพัก ฯลฯ

การสำรองที่นั่งและชำระเงิน

 • ยืนยันการสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง
 • ชำระเงินยอดเต็มภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับการยืนยันการสำรอง
 • หากท่านไม่ชำระเงินค่าทัวร์ตามกำหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
 • หลังจากสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ในโปรแกรม เพื่อดำเนินการยื่นขอวีซ่า (สำหรับประเทศที่ต้องทำวีซ่า)