[ 1 DAY TOUR ] ทัวร์ส่วนตัวบาหลี วัดเล็มปูยัง(ประตูสวรรค์) นั่งชิงช้าบาหลี

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 4,090

เดินทางแบบส่วนตัว 4 คนขึ้นไป ซิตี้ทัวร์ 1 วันที่บาหลี + รถนำเที่ยวแบบส่วนตัว + ไกด์นำเที่ยว(พูดภาษาอังกฤษ)
 • ซิตี้ทัวร์ 1 วัน แบบส่วนตัว เดินทางได้ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป
 • ไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษชำนาญเส้นทางนำเที่ยว 
 • เก็บภาพประทับใจมุมยอดฮิตที่ ประตูสวรรค์ วัดเล็มปูยัง
 • ชมความสวยงามของ ตีร์ตา กังกาหรือพระราชวังน้ำ และ พระราชวังกลางน้ำ Taman Ujung
 • สนุกสนานกับการนั่งชิงช้า(bali swing) พร้อมเก็บภาพความประทับใจกับวิวธรรมชาติที่สวยงาม

ตัวเลือกแพคเกจ

คณะเดินทาง 2 ท่าน
฿ 5,690
คณะเดินทาง 4 ท่าน
฿ 4,490
คณะเดินทาง 6 ท่าน
฿ 4,290
คณะเดินทาง 8 ท่าน
฿ 4,090

รายละเอียดสินค้า

โปรแกรมการเดินทาง

วัดเล็มปูยัง(ประตูสวรรค์) – พระราชวังน้ำ(Tirta Gangga) - บาหลีสวิง

 • 09.00 น. รับท่าน ณ ล้อบบี้โรงแรมที่ท่านพัก
 • นำท่านเดินทางสู่ วัดเล็มปูยัง (Lempuyang Temple) ศาสนสถานตามความเชื่อพราหมณ์-ฮินดูที่มีความสำคัญและโด่งดังระดับท็อป เป็นขวัญใจช่างภาพ และชาวโซเชียลมีเดียที่ชอบเที่ยวบาหลีที่สุดอีกแห่งก็ไม่ผิดนัก เพราะประตูสวรรค์ หรือซุ้มประตูของวัดที่สะท้อนผืนน้ำราวกับกระจกนำไปสู่สรวงสรรค์

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านชม ตีร์ตา กังกาหรือพระราชวังน้ำ สร้างขึ้นเมื่อ ปีค.ศ. 1974 โดยรายาอัมลาปุระซึ่งทรงโปรดน้ำมากบริเวณถูกออกแบบอย่างสวยงามทั้งสระน้ำและสระว่ายน้ำที่เชื่อมกับน้ำพุตามธรรมชาติ รายล้อมทิวทัศน์ของนาขั้นบันไดสีเขียวขจี นำท่านชม พระราชวังกลางน้ำ ทามัน อูจุง (Taman Ujung) พระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่ริมทะเลอันสวยงามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางตอนใต้ของเมืองอัมลาปุระ (Amlapura) และอยู่ทางตะวันออกของบาหลี

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บาหลีสวิง Bali Swing ที่ D'Tuka Driver Club Bali ให้ท่านได้เล่นกิจกรรมอันสนุกสนาน ไม่ว่าจะเป็นการนั่งชิงช้า เก็บภาพระหว่างนั่งชิงช้าหรือรังนก หรือเดินชมความสวยงามน้ำตกเตเกนูกัน ได้เวลาอันสมควรคณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เพื่อเดินทางไปร้านอาหาร

 • หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับโรงแรมที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

การเดินทางและแผนที่

รถนำเที่ยว สำหรับเดินทาง 4 ท่าน

รถนำเที่ยว สำหรับเดินทาง 5-8 ท่าน

หมายเหตุ

เงื่อนไขการเดินทาง

 • อัตราค่าบริการที่แสดงข้างต้น ต้องมีผู้เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป กรณีจำนวนผู้เดินทางมากกว่าที่กำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิด กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระมาแล้ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น เช่น, ค่าวางมัดจำห้องพัก ฯลฯ

การสำรองที่นั่งและชำระเงิน

 • ยืนยันการสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง
 • ชำระเงินยอดเต็มภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับการยืนยันการสำรอง
 • หากท่านไม่ชำระเงินค่าทัวร์ตามกำหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
 • หลังจากสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ในโปรแกรม เพื่อดำเนินการยื่นขอวีซ่า (สำหรับประเทศที่ต้องทำวีซ่า)