บริการให้คำปรึกษาการต่ออายุใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย (Renewal Work Permit)

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 10,500 ปกติ 12500

ตรวจสอบเอกสารแม่นยำ ประหยัดเวลา สะดวกสบาย ไร้กังวล

*เมื่อท่านใช้บริการขอแบบ บต.32,ขอมีใบอนุญาติทำงานใหม่และบริการต่อวีซ่าทำงาน 1 ปี ครบทั้ง 3 บริการ
ฟรี! บริการยื่นขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของคนต่างด้าว

 • สำหรับคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว ที่ได้รับใบอนุญาตทำงานมาแล้ว และต้องการทำงานต่อในประเทศไทย ต้องดำเนินการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ล่วงหน้า 30 วันทำการ ก่อนสิ้นอายุการอนุญาต ทั้งนี้ "ใบอนุญาตทำงานที่สิ้นอายุแล้วจะไม่สามารถต่ออายุได้”
 • กรณีไม่ได้รับอนุญาตให้ต่อใบอนุญาตการทำงาน บริษัทจะช่วยดำเนินการยื่นอุทธรณ์อย่างถึงที่สุดตามกระบวนการที่หน่วยงานราชการกำหนด โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่ม (ทั้งนี้ท่านเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมของทางราชการต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง)
 • กรณีการยื่นขอต่อใบอนุญาตการทำงาน ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงแรงงาน และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนด บริษัทฯยินดีคืนเงินหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • เรามีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ประสานงาน และ ให้คำแนะนำปรึกษาฟรี! รองรับทั้ง 3 ภาษา ไทย, ภาษาจีน และ ภาษาอังกฤษ

 • WonderfulPackage.com  เราคือผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ และให้บริการด้าน Work Permit Services และที่ปรึกษาสำหรับคนต่างชาติ โดยเฉพาะ ที่ให้แบบครบวงจร One Stop Service บริการของเรา อาทิ ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุวีซ่าทำงาน เปลี่ยนประเภทวีซ่าทำงาน ในประเทศไทย สำหรับคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว วีซ่าทำงาน วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าผู้ติดตาม วีซ่านักเรียน ติดปัญหาเรื่องเอกสาร เราช่วยคุณได้

ตัวเลือกแพคเกจ

Renewal Work Permit
฿ 10,500

รายละเอียดสินค้า

การต่ออายุใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย (Renewal Work Permit)

การยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทย ตามแบบคำขอ “ตท.5” ให้กับชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย โดยชาวต่างชาติเคยได้รับอนุญาตให้ทำงานแล้ว (Work Permit) และมีวีซ่าทำงานเรียบร้อยแล้ว (Non-B) ตามเงื่อนไขที่กระทรวงแรงงานกำหนด โดยมีความประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตทำงาน จะต้องยื่นคำขอต่อใบอนุญาตทำงานก่อนใบอนุญาตทำงานหมดอายุอย่างน้อย 30 วัน ตามกรณีดังนี้

 • กรณีต่ออายุใบอนุญาตทำงานครบรอบปีการทำงาน
 • กรณีต่ออายุใบอนุญาตทำงานตามกำหนดวีซ่า

ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนดไว้


ขั้นตอนการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์

จอง&ชำระค่าบริการ
ผ่านเว็บไซต์
ส่งเอกสารให้เจ้าหน้า
ทาง E-MAIL หรือ ไปรษณีย์
เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
นัดวันเซ็นต์เอกสารตัวจริง
เจ้าหน้าที่ยื่นดำเนินการ
ต่อใบอนุญาตทำงาน
อนุมัติผลภายใน 7 วันทำงาน


เอกสารประกอบการขอต่อใบอนุญาตทำงาน “ตท.5”

1. ส่งสำเนาเอกสารมาเพื่อกรอกรายละเอียดลงในแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน “ตท.5”

 • สำเนาใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport พร้อมสำเนาหน้าประทับดวงตราวีซ่า Non-B) หรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่ และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
 • สำเนาสัญญาจ้าง
 • สำเนาหนังสือการรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) อายุไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนางบการเงินปีล่าสุด
 • สำเนารายการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมใบเสร็จรับเงิน VAT (ภพ.30) ย้อนหลัง 3 เดือน

วิธีการนำส่งสำเนาเอกสารดังนี้:

 • สแกนเอกสารส่งอีเมลมาที่[email protected] หรือ
 • ส่งไปรษณีย์มาตามที่อยู่: 
  บริษัท มิราม่า เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (Visa & Work Permit Team)
  เลขที่ 1429 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310

2. เอกสารที่ใช้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน:

ส่วนของคนต่างด้าว (ลูกจ้าง): 

 • แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต ตท. 5
 • ใบอนุญาตทำงาน ฉบับเดิม (Work Permit)
 • หนังสือรับรองการจ้างงาน
 • หนังสือเดินทางที่ต่ออายุวีซ่าทำงานแล้ว (์Non-B) (แสดงเล่มจริง) พร้อมสำเนา
 • ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (ถ้ามี)
 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองว่าผู้ขอใบอนุญาตทำงานไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง (ไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาแบบภาษียื่นชำระภาษีบุคคลธรรมดาของต่างด้าว พร้อมใบเสร็จรับเงิน (ภงด.90 หรือ ภงด.91) ปีล่าสุด
 • เอกสารตามเงื่อนไขที่กำหนดในใบอนุญาตทำงาน (ถ้ามี)
 • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่มายื่นด้วยตัวเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และแนบสำเนาหนังสือเดินทาง และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว พร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาใบอนุญาตทำงานของนายจ้าง และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

ส่วนของบริษัทฯ และนายจ้าง: 

 • หนังสือรับรองบริษัทฯ ทุกหน้า ((ไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 • สำเนางบการเงิน (ปีล่าสุด)
 • สำเนาแบบแสดงภาษีซื้อ-ภาษีขาย ภ.พ.30 (ย้อนหลัง 3 เดือน)
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาใบอนุญาตทำงานของนายจ้าง 

สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองดังนี้

 • เอกสารของผู้ยื่นคำขอ ให้ผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองทุกแผ่น ทุกหน้า
 • เอกสารของบริษัทฯ หรือห้างฯ กรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือ หุ้นส่วนผู้จัดการลงนามรับรองทุกแผ่น ทุกหน้า แล้วประทับตราบริษัทฯ หรือห้างฯ เป็นสำคัญ
 • เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นแบบภาษี การยื่นแบบประกันสังคม ต้องรับรองความถูกต้องจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 • โปรดทราบ: เอกสารที่เป็นสำเนา ในวันนัดหมายยื่นจะต้องเตรียมฉบับจริงเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานด้วย

เกร็ดความรู้การต่ออายุใบอนุญาตทำงาน (Renewal Work Permit)

 • คนต่างด้าวควรจะต้องยื่นเรื่องขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุอย่งาน้อย 30 วัน
 • ถ้าหากคนต่างด้าวยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตภายในกำหนดเวลาแล้ว สามารถทำงานไปพลางก่อนได้จนกว่านายทะเบียนจะแจ้งผลการพิจารณาการต่อใบอนุญาต
 • การต่ออายุใบอนุญาตจะได้รับการพิจารณาครั้งละไม่เกิน 1 ปี กรณีคนต่างด้าวทำงานเมื่อใบอนุญาตหมดอายุแล้ว โดยไม่ได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตหมดอายุ หรือได้ยื่นคำขอแล้วแต่นายทะเบียนมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต และมิได้อุทธรณ์ หรืออุทธรณ์แล้วแต่รัฐมนตรี มีคำวินิจฉัยไม่อนุญาต จะมีความผิดจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • เมื่อยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน และไม่ได้รับอนุญาต ผู้ขอมีสิทธิอุทธรณ์ โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่ออธิบดีกรมการจัดหางาน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งไม่อนุญาต เมื่อได้รับอุทธรณ์แล้ว ให้ผู้รับอุทธรณ์นำส่งคณะกรรมการพิจารณาการทำงานของคนต่างภายใน 15 วัน โดยรัฐมนตรีจะวินิจฉัยคำอุทธรณ์ภายใน 30 วัน ซึ่งคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีถือให้เป็นที่สุด การขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานการ

เกร็ดความรู้กับการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน หรือ Work Permit

หมายเหตุ

 • ระยะเวลาดำเนินการภายใน 7 วันทำการ 
 • ระยะเวลาที่ระบุเป็นเพียงระยะเวลาการดำเนินการนับจากวันที่เอกสารครบสมบูรณ์ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ไม่นับรวมวันจัดส่งเอกสาร, วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
 • การยื่นขอจะได้รับอนุญาตหรือไม่ก็ตาม จะไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมยื่นของหน่วยงานราชการในทุกรณี