บริการขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย (Work Permit Service)

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 15,000 ปกติ 19000

ตรวจสอบเอกสารแม่นยำ ประหยัดเวลา สะดวกสบาย ไร้กังวล
 • One Stop Service บริการรับยื่นขอใบอนุญาตทำงาน/ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และต่อวีซ่าทำงาน (Non-B) โดยท่านสามารถเลือกใช้บริการเพิ่มเติมได้ที่ www.wonderfulpackage.com หรือแจ้งพนักงานที่ท่านติดต่อได้
 • มีพนักงานประสานงานและให้คำแนะนำลูกค้าได้ทั้ง ภาษาไทย, ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ
 • กรณีการยื่นขอใบอนุญาตการทำงาน (Work Permit) ข้อมูลลูกจ้างและนายจ้างไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงแรงงาน และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนด บริษัทยินดีคืนเงินหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ตัวเลือกแพคเกจ

บริการขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย
฿ 15,000

รายละเอียดสินค้า

บริการขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย (Work Permit)

คนต่างชาติที่ประสงค์จะทำงานในประเทศไทย ต้องมีวีซ่าทำงาน (Non-B) โดยคนต่างชาติต้องให้นายจ้างหรือสถานประกอบการจัดเตรียมและส่งสัญญาจ้างพร้อมเอกสารการดำเนินงานธุรกิจของสถานประกอบการนำไปยื่นต่อสถานทูตไทยในประเทศนั้นๆพิจารณาออกวีซ่าทำงาน (Non-B) โดยเมื่อคนต่างด้าวได้รับวีซ่าทำงานนั้นแล้ว จึงเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย และยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานตามแบบคำขอ “ตท.1”

กรณีคนต่างชาติที่มี ใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวแล้ว ให้ยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานตามแบบคำขอ “ตท.1” โดยไม่ต้องดำเนินการขอวีซ่าทำงาน (Non-B)

ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกระทรวงแรงงาน และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กำหนดไว้


ขั้นตอนการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์

จอง&ชำระค่าบริการ
ผ่านเว็บไซต์
ส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่ทาง E-MAIL หรือ ไปรษณีย์
พร้อมนัดวันยื่นและเซ็นต์เอกสารตัวจริง
ยื่นดำเนินการขออนุญาตที่ กรมการจัดหางาน
อนุมัติผลภายใน 7 วันทำการ
เจ้าหน้าที่พาลูกค้าแสดงตัวและรับ Work Permit ที่ กรมการจัดหางาน


เอกสารประกอบการขอใบอนุญาตการทำงาน “ตท.1”

1. ส่งสำเนาเอกสาร มาเพื่อกรอกรายละเอียดในแบบคำขอใบอนุญาตทำงาน “ตท.1”

 • สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ่ายเอกสารหน้าที่มีข้อมูลส่วนตัว, หน้าประทับดวงตราวีซ่า Non-B หรือรอยการตรวจลงตรา)
 • สำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (ถ้ามี)
 • สำเนาหนังสือรับรองการจ้างงาน
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ในกรณีที่เป็นการประกอบวิชาชีพที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ)
 • สำเนาหลักฐานการศึกษา และหลักฐานการผ่านงาน
 • สำเนาหนังสือการรับรองการจดทะเบียนษัท หรือนิติบุคคล และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ของบริษัทฯ (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาแบบแสดงรายการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) (ย้อนหลัง 3 เดือน) พร้อมใบเสร็จ และสำเนางบการเงินปีล่าสุด ของบริษัทฯ
 • สำเนารายการส่งเงินสมทบประกันสังคม (สปส.1-10) ของบริษัทฯ (ย้อนหลัง 3 เดือน) พร้อมใบเสร็จ

วิธีการนำส่งสำเนาเอกสารดังนี้:

 • สแกนเอกสารส่งอีเมลมาที่: [email protected] หรือ
 • ส่งไปรษณีย์มาตามที่อยู่:
  บริษัท มิราม่า เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (Visa & Work Permit Team)
  เลขที่ 1429 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310

2. เอกาสารที่ใช้สำหรับยื่นขอใบอนุญาตทำงาน:

ส่วนของคนต่าวด้าว (ลูกจ้าง):

 • แบบคำขอใบอนุญาตทำงาน ตท.1
 • หนังสือรับรองการจ้างงาน
 • หนังสือเดินทางที่มีวีซ่าทำงาน (Non-B)อายุวีซ่าเหลือไม่ต่ำกว่า 1 เดือน (แสดงเล่มจริง) พร้อม
 • ใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายขนาด 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 3 รูป
 • สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงานของคนต่างด้าว ผ่านการรับรองจากสถานทูตและ กองนิติกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ในกรณีที่เป็นการประกอบวิชาชีพที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ)
 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองว่าผู้ขอใบอนุญาตทำงานไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง (ไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาแบบภาษียื่นชำระภาษีบุคคลธรรมดาของต่างด้าว พร้อมใบเสร็จรับเงิน (ภงด.90 หรือ ภงด.91) ปีล่าสุด
 • เอกสารตามเงื่อนไขที่กำหนดในใบอนุญาตทำงาน (ถ้ามี)
 • หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และแนบสำเนาหนังสือเดินทาง และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว พร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาใบอนุญาตทำงานของนายจ้าง และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

ส่วนของบริษัทฯ และนายจ้าง:

 • หนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็นการจ้างงานคนต่างด้าว และขอความร่วมมือในการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
 • หนังสือรับรองการจ้างงาน (ตามแบบของกรมการจัดหางาน)
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ หรือนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) (ไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาใบสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล
 • สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ภพ.01 + หนังสือบริคณห์สนธิการเพิ่มทุน)
 • สำเนางบดุลบัญชีกำไรขาดทุนปีล่าสุด รับรองจากกระทรวงพาณิชย์ หรือกรมสรรพากร (กรณียื่นฉบับสำเนาต้องให้กรรมการลงนามและประทับตราบริษัท/หจก. ทุกฉบับ)
 • สำเนารายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) รับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือกรมสรรพากร (กรณียื่นฉบับสำเนาต้องให้กรรมการลงนามและประทับตราบริษัท/หจก. ทุกฉบับ)
 • หากใน ภ.ง.ด.50 (หน้า 5 บรรทัดที่3) ไม่มีค่าน้ำ ค่าไฟ ให้แสดงสัญญาเช่า บิลน้ำมัน ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์
 • สำเนารายการภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาของพนักงานคนไทยและคนต่างด้าว (ภ.ง.ด.1) (ย้อนหลัง 3 เดือน) พร้อมใบเสร็จ และรายชื่อพนักงานทั้งหมด
 • สำเนารายการส่งเงินสมทบประกันสังคม (สปส.1-10) (ย้อนหลัง 3 เดือน) พร้อมใบเสร็จ
 • สำเนาแบบแสดงรายการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30 หรือ ภ.พ.36) ของงบการเงินปีล่าสุด (ย้อนหลัง 3 เดือน) พร้อมใบเสร็จ
 • เอกสารแสดงความจำเป็นในการว่าจ้าคนต่างด้าวเข้าทำงาน
 • หนังสือขอความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, การนิคมอุตสาหกรรมหรือการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (กรณีได้รับการส่งเสริม BOI)
  แผนที่บริษัท
 • แสดงรูปภาพของบริษัทถ่ายให้เห็นอาคาร ป้ายชื่อบริษัท สภาพการทำงานที่มีพนักงานกำลังปฏิบัติงาน, โต๊ะทำงานภายในบริษัท หรือ อาคาร หรือโกดัง ซึ่งแสดงให้เห็นลักษณะงาน 6 – 7 ภาพ
 • เอกสารอื่นตามเงื่อนไขที่สตม.กำหนด (แบบสตม.2)
 • กรณีมีครอบครัวติดตาม ให้แสดงหลักฐานครอบครัวด้วย

เอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมตามประเภทของกิจการ/นายจ้าง (บริษัทจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบก่อนการนัดหมาย) โดยมีประเภทกิจการแยกได้ดังนี้

 • สถานประกอบการเอกชน
 • โรงเรียนเอกชน/มหาวิทยาลัยเอกชน
 • หน่วยงานราชการ
 • มูลนิธิ หรือสมาคม
 • กิจการถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศ

สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองดังนี้

 • เอกสารของผู้ยื่นคำขอ ให้ผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองทุกแผ่น ทุกหน้า
 • เอกสารของบริษัทฯ หรือห้างฯ กรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือ หุ้นส่วนผู้จัดการลงนามรับรองทุกแผ่น ทุกหน้า แล้วประทับตราบริษัทฯ หรือห้างฯ เป็นสำคัญ
 • เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นแบบภาษี การยื่นแบบประกันสังคม ต้องรับรองความถูกต้องจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 • โปรดทราบ: เอกสารที่เป็นสำเนา ในวันนัดหมายยื่นจะต้องเตรียมฉบับจริงเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานด้วย

เกร็ดความรู้การขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

 • บริษัท/นายจ้างต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายกำหนด
 • คนต่างด้าวต้องไม่เป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามเงื่อนไข
 • คนต่างด้าวต้องไม่ขอทำงานตามพระราชกฤษฎีกากำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ. 2522 จำนวน 39 อาชีพ (เรียกดูข้อมูลในเมนู “ข้อมูลเผยแพร่”)
 • อายุของใบอนุญาตทำงาน พิจารณาอนุญาตให้ตามความจำเป็นของงานหรือตามที่ขอ ทั้งนี้ไม่เกิน 2 ปี/ครั้ง

หมายเหตุ

 • ระยะเวลาดำเนินการภายใน 7 วันทำการ
 • ระยะเวลาที่ระบุเป็นเพียงระยะเวลาการดำเนินการนับจากวันที่เอกสารครบสมบูรณ์ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ไม่นับรวมวันจัดส่งเอกสาร, วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ