บริการให้คำปรึกษาการขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย (Work Permit)

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 15,500 ปกติ 18000

ตรวจสอบเอกสารแม่นยำ ประหยัดเวลา สะดวกสบาย ไร้กังวล
 • การ ขอใบอนุญาตทำงาน ใหม่ในครั้งแรก (New Work Permit) สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจ กิจการ หรือ ลูกจ้าง ทุกอาชีพ โดยต้องยื่นขอการเปลี่ยนแปลงประเภทการลงตราเป็น วีซ่าทำงาน Non-Immigrant Visa ''B'' หรือ วีซ่าประเภทธุรกิจ โดยคนต่างชาติต้องให้นายจ้าง หรือ สถานประกอบการจัดเตรียม และ ส่งสัญญาจ้างพร้อมเอกสารการดำเนินงานธุรกิจของสถานประกอบการนำไปยื่นต่อสถานทูตไทยในประเทศนั้นๆ ก่อน
 • จากนั้น คนต่างชาต หรือ คนต่างด้าว ได้รับวีซ่าทำงานเรียบร้อยแล้ว จึงสามารถเดินทางเข้าประเทศไทย และยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานตามแบบคำขอ “ตท.1”
 • โดยบริษัทเรา มีพนักงานประสานงานและให้คำแนะนำลูกค้าได้ทั้ง ภาษาไทย, ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ
 • กรณีการยื่นขอใบอนุญาตการทำงาน (Work Permit) ข้อมูลลูกจ้างและนายจ้างไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงแรงงาน และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนด บริษัทยินดีคืนเงินหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • WonderfulPackage.com  เราคือผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ และให้บริการด้าน Work Permit Services และที่ปรึกษาสำหรับคนต่างชาติ โดยเฉพาะ ที่ให้แบบครบวงจร One Stop Service บริการของเรา อาทิ ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุวีซ่าทำงาน เปลี่ยนประเภทวีซ่าทำงาน ในประเทศไทย สำหรับคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว วีซ่าทำงาน วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าผู้ติดตาม วีซ่านักเรียน ติดปัญหาเรื่องเอกสาร เราช่วยคุณได้

ตัวเลือกแพคเกจ

Work Permit (for NEW)
฿ 15,500

รายละเอียดสินค้า

การขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย (Work Permit in Thailand)

คนต่างชาติที่ประสงค์จะทำงานในประเทศไทย ต้องมีวีซ่าทำงาน (Non-B) โดยคนต่างชาติต้องให้นายจ้างหรือสถานประกอบการจัดเตรียมและส่งสัญญาจ้างพร้อมเอกสารการดำเนินงานธุรกิจของสถานประกอบการนำไปยื่นต่อสถานทูตไทยในประเทศนั้นๆพิจารณาออกวีซ่าทำงาน (Non-B) โดยเมื่อคนต่างด้าวได้รับวีซ่าทำงานนั้นแล้ว จึงเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย และยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานตามแบบคำขอ “ตท.1”

กรณีคนต่างชาติที่มี ใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวแล้ว ให้ยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานตามแบบคำขอ “ตท.1” โดยไม่ต้องดำเนินการขอวีซ่าทำงาน (Non-B)

ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกระทรวงแรงงาน และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กำหนดไว้


ขั้นตอนการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์

จอง&ชำระค่าบริการ
ผ่านเว็บไซต์
ส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่ทาง E-MAIL หรือ ไปรษณีย์
พร้อมนัดวันยื่นและเซ็นต์เอกสารตัวจริง
ยื่นดำเนินการขออนุญาตที่ กรมการจัดหางาน
อนุมัติผลภายใน 7 วันทำการ
เจ้าหน้าที่พาลูกค้าแสดงตัวและรับ Work Permit ที่ กรมการจัดหางาน


เอกสารประกอบการขอใบอนุญาตการทำงาน “ตท.1”

1. ส่งสำเนาเอกสาร มาเพื่อกรอกรายละเอียดในแบบคำขอใบอนุญาตทำงาน “ตท.1”

 • สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ่ายเอกสารหน้าที่มีข้อมูลส่วนตัว, หน้าประทับดวงตราวีซ่า Non-B หรือรอยการตรวจลงตรา)
 • สำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (ถ้ามี)
 • สำเนาหนังสือรับรองการจ้างงาน
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ในกรณีที่เป็นการประกอบวิชาชีพที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ)
 • สำเนาหลักฐานการศึกษา และหลักฐานการผ่านงาน
 • สำเนาหนังสือการรับรองการจดทะเบียนษัท หรือนิติบุคคล และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ของบริษัทฯ (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาแบบแสดงรายการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) (ย้อนหลัง 3 เดือน) พร้อมใบเสร็จ และสำเนางบการเงินปีล่าสุด ของบริษัทฯ
 • สำเนารายการส่งเงินสมทบประกันสังคม (สปส.1-10) ของบริษัทฯ (ย้อนหลัง 3 เดือน) พร้อมใบเสร็จ

วิธีการนำส่งสำเนาเอกสารดังนี้:

 • สแกนเอกสารส่งอีเมลมาที่: [email protected] หรือ
 • ส่งไปรษณีย์มาตามที่อยู่:
  บริษัท มิราม่า เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (Visa & Work Permit Team)
  เลขที่ 1429 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310

2. เอกาสารที่ใช้สำหรับยื่นขอใบอนุญาตทำงาน:

ส่วนของคนต่าวด้าว (ลูกจ้าง):

 • แบบคำขอใบอนุญาตทำงาน ตท.1
 • หนังสือรับรองการจ้างงาน
 • หนังสือเดินทางที่มีวีซ่าทำงาน (Non-B)อายุวีซ่าเหลือไม่ต่ำกว่า 1 เดือน (แสดงเล่มจริง) พร้อม
 • ใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายขนาด 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 3 รูป
 • สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงานของคนต่างด้าว ผ่านการรับรองจากสถานทูตและ กองนิติกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ในกรณีที่เป็นการประกอบวิชาชีพที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ)
 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองว่าผู้ขอใบอนุญาตทำงานไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง (ไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาแบบภาษียื่นชำระภาษีบุคคลธรรมดาของต่างด้าว พร้อมใบเสร็จรับเงิน (ภงด.90 หรือ ภงด.91) ปีล่าสุด
 • เอกสารตามเงื่อนไขที่กำหนดในใบอนุญาตทำงาน (ถ้ามี)
 • หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และแนบสำเนาหนังสือเดินทาง และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว พร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาใบอนุญาตทำงานของนายจ้าง และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

ส่วนของบริษัทฯ และนายจ้าง:

 • หนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็นการจ้างงานคนต่างด้าว และขอความร่วมมือในการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
 • หนังสือรับรองการจ้างงาน (ตามแบบของกรมการจัดหางาน)
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ หรือนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) (ไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาใบสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล
 • สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ภพ.01 + หนังสือบริคณห์สนธิการเพิ่มทุน)
 • สำเนางบดุลบัญชีกำไรขาดทุนปีล่าสุด รับรองจากกระทรวงพาณิชย์ หรือกรมสรรพากร (กรณียื่นฉบับสำเนาต้องให้กรรมการลงนามและประทับตราบริษัท/หจก. ทุกฉบับ)
 • สำเนารายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) รับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือกรมสรรพากร (กรณียื่นฉบับสำเนาต้องให้กรรมการลงนามและประทับตราบริษัท/หจก. ทุกฉบับ)
 • หากใน ภ.ง.ด.50 (หน้า 5 บรรทัดที่3) ไม่มีค่าน้ำ ค่าไฟ ให้แสดงสัญญาเช่า บิลน้ำมัน ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์
 • สำเนารายการภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาของพนักงานคนไทยและคนต่างด้าว (ภ.ง.ด.1) (ย้อนหลัง 3 เดือน) พร้อมใบเสร็จ และรายชื่อพนักงานทั้งหมด
 • สำเนารายการส่งเงินสมทบประกันสังคม (สปส.1-10) (ย้อนหลัง 3 เดือน) พร้อมใบเสร็จ
 • สำเนาแบบแสดงรายการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30 หรือ ภ.พ.36) ของงบการเงินปีล่าสุด (ย้อนหลัง 3 เดือน) พร้อมใบเสร็จ
 • เอกสารแสดงความจำเป็นในการว่าจ้าคนต่างด้าวเข้าทำงาน
 • หนังสือขอความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, การนิคมอุตสาหกรรมหรือการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (กรณีได้รับการส่งเสริม BOI)
  แผนที่บริษัท
 • แสดงรูปภาพของบริษัทถ่ายให้เห็นอาคาร ป้ายชื่อบริษัท สภาพการทำงานที่มีพนักงานกำลังปฏิบัติงาน, โต๊ะทำงานภายในบริษัท หรือ อาคาร หรือโกดัง ซึ่งแสดงให้เห็นลักษณะงาน 6 – 7 ภาพ
 • เอกสารอื่นตามเงื่อนไขที่สตม.กำหนด (แบบสตม.2)
 • กรณีมีครอบครัวติดตาม ให้แสดงหลักฐานครอบครัวด้วย

เอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมตามประเภทของกิจการ/นายจ้าง (บริษัทจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบก่อนการนัดหมาย) โดยมีประเภทกิจการแยกได้ดังนี้

 • สถานประกอบการเอกชน
 • โรงเรียนเอกชน/มหาวิทยาลัยเอกชน
 • หน่วยงานราชการ
 • มูลนิธิ หรือสมาคม
 • กิจการถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศ

สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองดังนี้

 • เอกสารของผู้ยื่นคำขอ ให้ผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองทุกแผ่น ทุกหน้า
 • เอกสารของบริษัทฯ หรือห้างฯ กรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือ หุ้นส่วนผู้จัดการลงนามรับรองทุกแผ่น ทุกหน้า แล้วประทับตราบริษัทฯ หรือห้างฯ เป็นสำคัญ
 • เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นแบบภาษี การยื่นแบบประกันสังคม ต้องรับรองความถูกต้องจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 • โปรดทราบ: เอกสารที่เป็นสำเนา ในวันนัดหมายยื่นจะต้องเตรียมฉบับจริงเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานด้วย

เกร็ดความรู้การขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

 • บริษัท/นายจ้างต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายกำหนด
 • คนต่างด้าวต้องไม่เป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามเงื่อนไข
 • คนต่างด้าวต้องไม่ขอทำงานตามพระราชกฤษฎีกากำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ. 2522 จำนวน 39 อาชีพ (เรียกดูข้อมูลในเมนู “ข้อมูลเผยแพร่”)
 • อายุของใบอนุญาตทำงาน พิจารณาอนุญาตให้ตามความจำเป็นของงานหรือตามที่ขอ ทั้งนี้ไม่เกิน 2 ปี/ครั้ง

เกร็ดความรู้กับการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน หรือ Work Permit

หมายเหตุ

 • ระยะเวลาดำเนินการภายใน 7 วันทำการ
 • ระยะเวลาที่ระบุเป็นเพียงระยะเวลาการดำเนินการนับจากวันที่เอกสารครบสมบูรณ์ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ไม่นับรวมวันจัดส่งเอกสาร, วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ