บริการให้คำปรึกษาการต่ออายุวีซ่าทำงาน (Non-B Visa Extension)

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 12,000 ปกติ 15000

ตรวจสอบเอกสารแม่นยำ ประหยัดเวลา สะดวกสบาย ไร้กังวล

*เมื่อท่านใช้บริการขอ บต.32,ขอมีใบอนุญาติทำงานใหม่และบริการต่อวีซ่าทำงาน 1 ปี ครบทั้ง 3 บริการ
ฟรี! บริการยื่นขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของคนต่างด้าว

**เมื่อท่านเลือกใช้บริการต่ออายุวีซ่าทำงาน (Non-B Visa Extension) 1 บริการ
ฟรี! บริการรายงานตัว 90 วัน จำนวน 1 ครั้ง

 • การ ต่ออายุวีซ่าทำงาน (Non-B Visa Extension) สำหรับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว ที่ต้องการทำงานต่อในประเทศไทยต่อ หลังจากได้รับหรือต่ออายุ ใบอนุญาตทำงาน (work permit) เรียบร้อยแล้ว
 • โดยบริษัทเรา มีพนักงานประสานงานและให้คำแนะนำลูกค้าได้ทั้ง ภาษาไทย, ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ
 • กรณีการยื่นขอต่ออายุวีซ่าทำงาน (Non-B) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนด บริษัทยินดีคืนเงินหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
  WonderfulPackage.com  เราคือผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ และบริการให้คำปรึกษาด้าน Work Permit และที่ปรึกษาสำหรับคนต่างชาติโดยเฉพาะ แบบครบวงจร One Stop Service บริการของเรา อาทิ ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุวีซ่าทำงาน เปลี่ยนประเภทวีซ่าทำงาน ในประเทศไทย สำหรับคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว วีซ่าทำงาน วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าผู้ติดตาม วีซ่านักเรียน ติดปัญหาเรื่องเอกสาร เราช่วยคุณได้

ตัวเลือกแพคเกจ

Non-B Visa Extension
฿ 12,000

รายละเอียดสินค้า

การต่ออายุวีซ่าทำงานสำหรับชาวต่างชาติในประเทศไทย (Non-B Visa Extension for Foreigners in Thailand)

การต่ออายุวีซ่าทำงาน (Non-B) เพื่อชาวต่างชาติ ยื่นขออนุญาตอาศัยอยู่ในประเทศไทยต่อไป กรณีมีเหตุจำเป็นทางธุรกิจ เพื่ออยู่ปฏิบัติงานในบริษัทฯ การยื่นขอต่อวีซ่าทำงาน (Non-B) หลังจากได้รับหรือต่ออายุใบอนุญาตทำงาน (work permit) คือ เมื่อชาวต่างชาติได้รับใบอนุญาตการทำงานหรือมีการต่อใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) เรียบร้อยแล้ว ชาวต่างชาติต้องยื่นเอกสารเพื่อขออยู่ต่อในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวต่อไป เป็นระยะเวลา 1 ปี 

ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนดไว้


ขั้นตอนการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์

จอง&ชำระค่าบริการ ผ่านเว็บไซต์
ส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่ทาง E-MAIL หรือ ไปรษณีย์
เจ้าหน้าที่รับเอกสารตัวจริงและพาลูกค้าแสดงตัวดำเนินการยื่นขอต่อ Visa Non-B ที่ สตม. อนุมัติผลภายใน 30 วันทำการ
เจ้าหน้าที่รับ Visa Non-B และจัดส่งคืนให้กับลูกค้า


เอกสารประกอบการขอต่ออายุวีซ่าทำงานประเภท Non-B “ตม.7”

1. ส่งสำเนาเอกสาร มาเพื่อกรอกรายละเอียดในแบบคำขอต่ออายุวีซ่าทำงาน (Non-B) “ตม.7”:

 • สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ่ายเอกสารหน้าที่มีข้อมูลส่วนตัว, หน้าวีซ่า, รอยการตรวจลงตรา, ตราขาเข้า, รอยตราอนุญาตการอยู่ต่อฯ(ถ้ามี), บัตรขาออก ตม.6, ตราเดินทางเข้าครั้งสุดท้าย)
 • สำเนาใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ทุกหน้าที่มีข้อมูลปรากฎ 

วิธีการนำส่งสำเนาเอกสารดังนี้:

 • สแกนเอกสารส่งอีเมลมาที่: [email protected] หรือ
 • ส่งไปรษณีย์มาตามที่อยู่:
  บริษัท มิราม่า เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (Visa & Work Permit Team)
  เลขที่ 1429 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310

2. เอกสารที่ใช้ยื่นขอต่ออายุวีซ่าทำงาน:

ส่วนของคนต่างด้าว (ลูกจ้าง):

 • แบบคำขอต่ออายุวีซ่าทำงาน ตม.7
 • รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. หรือขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • หนังสือเดินทาง (แสดงเล่มจริง) พร้อมสำเนา
 • สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงานของคนต่างด้าว ผ่านการรับรองจากสถานทูตและ กองนิติกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ
 • หนังสือรับรองเข้าทำงาน (ตามแบบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สตม.1)
 • สำเนาใบอนุญาตทำงาน (ทุกหน้าที่มีข้อมูลปรากฏ)
 • สำเนารายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91) ปีล่าสุด พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน

ส่วนของบริษัทฯ และนายจ้าง:

 • หนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็นการจ้างงานคนต่างด้าว และขอความร่วมมือในการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
 • หนังสือรับรองการจ้างงาน (ตามแบบของกรมการจัดหางาน)
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ หรือนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) (ไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาใบสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล
 • สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ภพ.01 + หนังสือบริคณห์สนธิการเพิ่มทุน)
 • สำเนางบดุลบัญชีกำไรขาดทุนปีล่าสุด รับรองจากกระทรวงพาณิชย์ หรือกรมสรรพากร (กรณียื่นฉบับสำเนาต้องให้กรรมการลงนามและประทับตราบริษัท/หจก. ทุกฉบับ)
 • สำเนารายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) รับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือกรมสรรพากร (กรณียื่นฉบับสำเนาต้องให้กรรมการลงนามและประทับตราบริษัท/หจก. ทุกฉบับ)
 • หากใน ภ.ง.ด.50 (หน้า 5 บรรทัดที่3) ไม่มีค่าน้ำ ค่าไฟ ให้แสดงสัญญาเช่า บิลน้ำมัน ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์
 • สำเนารายการภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาของพนักงานคนไทยและคนต่างด้าว (ภ.ง.ด.1) (ย้อนหลัง 3 เดือน) พร้อมใบเสร็จ และรายชื่อพนักงานทั้งหมด
 • สำเนารายการส่งเงินสมทบประกันสังคม (สปส.1-10) (ย้อนหลัง 3 เดือน) พร้อมใบเสร็จ
 • สำเนาแบบแสดงรายการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30 หรือ ภ.พ.36) ของงบการเงินปีล่าสุด (ย้อนหลัง 3 เดือน) พร้อมใบเสร็จ
 • เอกสารแสดงความจำเป็นในการว่าจ้าคนต่างด้าวเข้าทำงาน
 • หนังสือขอความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, การนิคมอุตสาหกรรมหรือการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (กรณีได้รับการส่งเสริม BOI)
 • แผนที่บริษัท
 • แสดงรูปภาพของบริษัทถ่ายให้เห็นอาคาร ป้ายชื่อบริษัท สภาพการทำงานที่มีพนักงานกำลังปฏิบัติงาน, โต๊ะทำงานภายในบริษัท หรือ อาคาร หรือโกดัง ซึ่งแสดงให้เห็นลักษณะงาน 6 – 7 ภาพ
 • เอกสารอื่นตามเงื่อนไขที่สตม.กำหนด (แบบสตม.2)
 • กรณีมีครอบครัวติดตาม ให้แสดงหลักฐานครอบครัวด้วย

สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองดังนี้

 • เอกสารของผู้ยื่นคำขอ ให้ผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองทุกแผ่น ทุกหน้า
 • เอกสารของบริษัทฯ หรือห้างฯ กรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือ หุ้นส่วนผู้จัดการลงนามรับรองทุกแผ่น ทุกหน้า แล้วประทับตราบริษัทฯ หรือห้างฯ เป็นสำคัญ
 • เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นแบบภาษี การยื่นแบบประกันสังคม ต้องรับรองความถูกต้องจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 • โปรดทราบ: เอกสารที่เป็นสำเนา ในวันนัดหมายยื่นจะต้องเตรียมฉบับจริงเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่สตม.ด้วย

เกร็ดความรู้การต่ออายุวีซ่าทำงาน (Non-B)

 • ในการขอต่ออายุวีซ่าทำงาน ครั้งแรกเจ้าหน้าที่จะพิจารณาวีซ่าอยู่ในประเทศไทยได้ 30 วัน เพื่อรอการพิจารณาอนุมัติวีซ่าทำงานเป็นเวลา 1 ปี ดังนั้นเมื่อใกล้ครบกำหนดการอนุญาต 30 วัน ให้นำหนังสือเดินทางไปฟังผลการพิจารณาอีกครั้ง ถ้าผลการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วท่านจะได้รับวีซ่าทำงาน 1 ปี แต่หากผลการพิจารณายังไม่เสร็จก็จะต่อวีซ่าให้อีก 30 วัน จนกว่าผลการพิจารณาจะออกมา
 • สำหรับชาวต่างชาติที่ได้รับการอนุญาตวีซ่าแบบ 1 ปี และได้อยู่ในประเทศไทยติดต่อกันเกิน 90 วัน ท่านต้องยื่น แบบรายงานตัวต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และหากต้องการเดินทางออกนอกประเทศจะต้องทำ Re-Entry มิฉะนั้น Non-Immigrant Visa “B” จะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป วีซ่าจะเปลี่ยนประเภทไปเป็น Tourist Visa หรือ Transit Visa

อยากรู้จัง..ขอ Visa Non-B ต้องทำอย่างไร?

หมายเหตุ

 • ผู้ขอจะต้องยื่นคำขอด้วยตนเอง (แสดงตัว)
 • ระยะเวลาดำเนินการภายใน 30 วันทำการ
 • ระยะเวลาที่ระบุเป็นเพียงระยะเวลาการดำเนินการนับจากวันที่เอกสารครบสมบูรณ์ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ไม่นับรวมวันจัดส่งเอกสาร, วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
 • การยื่นขอจะได้รับอนุญาตหรือไม่ก็ตาม จะไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมในทุกรณี