บริการให้คำปรึกษาการต่ออายุวีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa Extension)

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 11,000 ปกติ 15000

ตรวจสอบเอกสารแม่นยำ ประหยัดเวลา สะดวกสบาย ไร้กังวล

พิเศษ! เฉพาะช่วงโควิด-19!!

บริการให้คำปรึกษาวีซ่าอยู่ต่อชั่วคราว-โควิด (Temporary Visa-Covid)  

วีซ่าอยู่ต่อชั่วคราว-โควิด (Temporary Visa-Covid) เป็นการต่อวีซ่าชั่วคราวสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมทั้งชาวต่างชาติที่วีซ่าหมดอายุ ในประเทศไทย

 • Visa Stamp (Covid) ระยะเวลาการอยู่ต่อได้ 60 วัน นับจากวันที่ขอวีซ่า
 • ต่ออายุได้ไม่เกิน 29 มกราคม 2564 เท่านั้น!!
 • ทั้งนี้ เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

 • การ ต่ออายุวีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa Extension) ประเภทนี้ จะต่ออายุให้แก่คนต่างด้าว หรือ คนต่างชาติ ที่ประสงค์อยู่ในประเทศไทยต่อ และวีซ่าท่องเที่ยวใกล้หมดอายุ เพื่อวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว ซึ่งจะต้องดำเนินการยื่นต่ออายุวีซ่าท่องเที่ยว ล่วงหน้าก่อนหมดอายุ 30 วันทำการ
 • เมื่อยื่น ขอต่ออายุวีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa / TR Visa) จะได้รับอายุวีซ่าท่องเที่ยว พำนักอยู่ต่อในประเทศไทยเพิ่มอีกไม่เกิน 30 วัน เพิ่มจากที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ กำหนดให้ครั้งละ 60 วัน (รวมเวลาพำนักในประเทศไทยทั้งหมด สูงสุด 90 วัน)
 • กรณีการยื่นขอต่ออายุวีซ่าท่องเที่ยว ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนด บริษัทฯยินดีคืนเงินหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • WonderfulPackage.com  เราคือผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ และบริการให้ปรึกษาด้าน Work Permit Services และที่ปรึกษาสำหรับคนต่างชาติ โดยเฉพาะ ที่ให้แบบครบวงจร One Stop Service บริการของเรา อาทิ ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุวีซ่าทำงาน เปลี่ยนประเภทวีซ่าทำงาน ในประเทศไทย สำหรับคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว วีซ่าทำงาน วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าผู้ติดตาม วีซ่านักเรียน ติดปัญหาเรื่องเอกสาร เราช่วยคุณได้

ตัวเลือกแพคเกจ

Tourist Visa Extension
฿ 11,000

รายละเอียดสินค้า

การต่ออายุวีซ่าท่องเที่ยวในประเทศไทย (Tourist Visa or TR Visa Extension in Thailand)

การขอต่ออายุวีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa / TR Visa) เป็นการขอต่อใบอนุญาตเพื่อขออยู่ท่องเที่ยวต่อในประเทศไทยของชาวต่างชาติ โดยการขอต่ออายุวีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa / TR Visa) จะได้รับอายุวีซ่าอยู่ต่อไม่เกิน 30 วัน (นับตั้งแต่วันอนุญาตเดิมสิ้นสุด, และรวมอายุวีซ่าแล้วไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่เดินทางเข้า) ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในประเทศไทย ในระหว่างที่รอผลพิจารณาสามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยไปพลางๆก่อนได้ ทั้งนี้การยื่นขอต่ออายุวีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa / TR Visa) จะต้องยื่นล่วงหน้าก่อนวีซ่าเดิมจะหมดอายุอย่างน้อย 30 วันโดยที่วีซ่าเดิมยังไม่หมดอายุ

ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนดไว้


ขั้นตอนการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์


เอกสารประกอบการขอต่ออายุวีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa / TR Visa)

1. ส่งสำเนาเอกสาร มาเพื่อกรอกรายละเอียดในแบบคำขอต่ออายุวีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa / TR Visa) "ตม.7":

 • สำเนาหนังสือเดินทาง [ถ่ายเอกสารหน้าที่มีข้อมูลส่วนตัว, หน้าวีซ่า, รอยการตรวจลงตรา, ตราขาเข้าครั้งสุดท้าย, รอยตราอนุญาตการอยู่ต่อฯ (ถ้ามี), บัตรขาออก ตม.6, ตราRe-Entry (ถ้ามี)]


วิธีการนำส่งสำเนาเอกสารดังนี้:

 • สแกนเอกสารส่งอีเมลมาที่: [email protected] หรือ
 • ส่งไปรษณีย์มาตามที่อยู่:
  บริษัท มิราม่า เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (Visa & Work Permit Team)
  เลขที่ 1429 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลางกรุงเทพ 10310

2.เอกสารที่ใช้ยื่นขอต่ออายุวีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa / TR Visa)

 • แบบคำขอต่ออายุวีซ่า ตม.7
 • รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. จำนวน 1 รูป
 • หนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ (แสดงเล่มจริง) พร้อมสำเนา

เอกสารที่ใช้ยื่นเพิ่มเติม "กรณีพิเศษ"

 • กรณีเจ็บป่วย จะต้องมีหนังสือรับรองจากโรงพยาบาล โดยให้ปรากฏคำวินิจฉัยของแพทย์ ดังนี้
  - เจ็บป่วยเป็นโรค หรืออย่างไร
  - เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางไกลหรือไม่ อย่างไร
  - ต้องรักษาตัว หรือ ไม่สามารถเดินทางไกล ระยะเวลานานเท่าใด ตั้งแต่เมื่อใดเป็นต้นไป
 • กรณีดูแลผู้ป่วย จะต้องมีเอกสารดังนี้
  - หนังสือรับรองจากโรงพยาบาลที่ทำการตรวจรักษาผู้ป่วย โดยระบุความสัมพันธ์กับผู้ป่วย หรือ หนังสือรับรองความสัมพันธ์กับผู้ป่วยจากสถานทูตหรือสถานกงสุล
 • กรณีเพื่อเยี่ยมญาติ หรือ กลับภูมิลำเนาเดิมของผู้เคยมีสัญชาติไทย หรือ ของผู้ที่มีบิดาหรือมารดาเป็นบุคคลสัญชาติไทยหรือเคยมีสัญชาติไทย จะต้องมีเอกสารดังนี้
  - หลักฐานแสดงว่าเดิมเคยมีสัญชาติไทย หรือ แสดงว่าบิดาหรือมารดามีสัญชาติไทยหรือเคยมีสัญชาติไทย
 • กรณีเพื่อเยี่ยมคู่สมรส (ต้องมีความสัมพันธ์กันทั้งทางนิตินัย และพฤตินัย) หรือ เยี่ยมบุตร ซึ่งมีสัญชาติไทย จะต้องมีหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ดังนี้
  - สำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส หรือบุตร
  - สำเนาบัตรประชาชนของบุคคลผู้มีสัญชาติไทย
  - สำเนาทะเบียนสมรส หรือสำเนาสูติบัตรของบุตร
 • กรณีเพื่อการดำเนินคดี หรือ ดำเนินกระบวนการพิจารณาอันเกี่ยวกับคดี จะต้องมีเอกสารดังนี้
  - หลักฐานยืนยันว่าเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดี โดยเป็นผู้กล่าวหา ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา โจทก์จำเลย หรือพยาน
 • กรณีปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจให้แก่ส่วนราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือ สถานฑูต หรือ สถานกงสุล หรือ องค์การระหว่างประเทศ จะต้องมีเอกสารดังนี้
  - หนังสือรับรอง หรือ ร้องขอ จากส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า หรือ หัวหน้า
  - รัฐวิสาหกิจ หรือ หัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือ จากส่วนราชการตำรวจระดับกองบังคับการหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือ จากส่วนราชการทหารระดับผู้บังคับหน่วยในสังกัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ซึ่งมีชั้นยศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรีขึ้นไป ในส่วนที่เกี่ยวข้อง หรือ จากองค์การระหว่างประเทศ
 • กรณีมีเหตุจำเป็นโดยมีสถานฑูตหรือสถานกงสุลรับรองและร้องขอ จะต้องมีเอกสารดังนี้
  - หนังสือรับรอง หรือ ร้องขอ จากสถานฑูตหรือสถานกงสุล

สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองดังนี้

 • เอกสารของผู้ยื่นคำขอ ให้ผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองทุกแผ่น ทุกหน้า
 • โปรดทราบ: เอกสารที่เป็นสำเนา ในวันนัดหมายยื่นจะต้องเตรียมฉบับจริงเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่สตม.ด้วย

เกร็ดความรู้การต่ออายุวีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa / TR Visa)

 • การขอวีซ่าครั้งแรก ผู้ขอยื่นจะได้รับวีซ่าเข้าครั้งเดียวและมีอายุ 3 เดือน ออกโดยสถานเอกอัครราชฑูต หรือสถานกงสุลใหญ่ของไทย ในประเทศที่ผู้ขอยื่นนั้นถือสัญชาติอยู่ และมีระยะเวลาพำนักในประเทศไทยได้ 60 วัน/ครั้ง ซึ่งจะประทับตราขาเข้าโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย
 • การขอต่อวีซ่าครั้งแรก ผู้ขอยื่นจะได้รับการขยายวีซ่าให้สูงสุด 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตเดิมสิ้นสุด ยกเว้นประเทศศรีลังกา บังคลาเทศ อินเดีย ปากีสถาน เนปาล อิหร่าน ไนจีเรีย โตโก ยูกันดา จะได้รับการขยายวีซ่าเพียง 7 วันเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในประเทศไทย
 • สถานที่ยื่นคำร้องขออนุญาตอยู่ต่อ อยู่ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด หากอยู่เกินกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต จะถูกปรับวันละ 500 บาท
 • หากผลพิจารณาไม่อนุญาตให้อยู่ต่อ ในทางปฏิบัติสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) จะให้อยู่ต่อได้อีก 7 วันเท่านั้นสำหรับการเตรียมตัวเดินทางออก
 • การขอต่อวีซ่าครั้งที่สอง ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น และมีหลักฐานแสดง เจ้าหน้าที่จะประทับตรานัดให้ผู้ขอยื่นมารายงานตัวเพื่อฟังผลการพิจารณาเป็นเวลา 15-30 วัน นับจากวันที่ได้รับคำร้อง (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่จะได้รับอนุญาต) ซึ่งระหว่างที่รอฟังผล ผู้ขอยื่นจะอยู่ในประเทศไทยไปพลางๆได้
 • การขอต่อวีซ่าครั้งที่สอง ในกรณีที่ไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือไม่มีหลักฐานมาแสดง เจ้าหน้าที่จะประทับตรานัดให้ผู้ขอยื่นมารายงานตัวเพื่อฟังผลการพิจารณาเป็นเวลา 15 วัน นับจากวันที่ได้รับคำร้อง ซึ่งระหว่างรอฟังผล ผู้ขอยื่นจะอยู่ในประเทศไทยไปพลางๆได้
 • กรณีที่มีความจำเป็นต้องออกจากประเทศด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่ ต้องได้รับอนุญาตให้กลับเข้าประเทศ (Re-Entry) ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ที่ใกล้ที่สุดหรือที่สนามบินนานาชาติที่จะเดินทางออกนอกประเทศ หากไม่มี Re-Entry วีซ่าอาจถูกยกเลิก (ยกเว้น Multiple Entry)
 • สำหรับผู้ถือ Tourist Visa ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยตามกฎหมาย หากมีความประสงค์ที่จะทำงานจะต้องขอรับวีซ่าทำงาน (Non-B) และต้องมีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) เท่านั้น

ชาวต่างชาติที่อยากต่อวีซ่าท่องเที่ยว ควรทำยังไง?

หมายเหตุ

 • ผู้ขอจะต้องยื่นคำขอด้วยตนเอง (แสดงตัว)
 • ระยะเวลาดำเนินการภายใน 30 วันทำการ
 • ระยะเวลาที่ระบุเป็นเพียงระยะเวลาการดำเนินการนับจากวันที่เอกสารครบสมบูรณ์ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ไม่นับรวมวันจัดส่งเอกสาร, วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
 • การยื่นขอจะได้รับอนุญาตหรือไม่ก็ตาม จะไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมยื่นของหน่วยงานราชการในทุกรณี