บริการต่ออายุวีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa Extension Service)

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 15,500

ตรวจสอบเอกสารแม่นยำ ประหยัดเวลา สะดวกสบาย ไร้กังวล
 • One Stop Service บริการรับทำใบอนุญาตทำงาน (New Work Permit) ต่อใบอนุญาตทำงาน (Renewal Work Permit) ต่อวีซ่าทุกประเภท (Visa Extension Permit) เปลี่ยนประเภทวีซ่าจากท่องเที่ยวเป็นทำงาน (Change Type of Tourist or Transit Visa to be Non-B Visa) และยื่นคำขออนุญาตกลับเข้ามาในประเทศไทยอีก (Single/Multiple Re-entry Permit) โดยท่านสามารถเลือกใช้บริการเพิ่มเติมได้ที่ www.wonderfulpackage.com หรือแจ้งพนักงานที่ท่านติดต่อได้
 • มีพนักงานประสานงานและให้คำแนะนำลูกค้าได้ทั้ง ภาษาไทย, ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ
 • กรณีการยื่นขอต่ออายุวีซ่าท่องเที่ยว ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนด บริษัทฯยินดีคืนเงินหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ตัวเลือกแพคเกจ

บริการต่ออายุวีซ่าท่องเที่ยว
฿ 15,500

รายละเอียดสินค้า

บริการต่ออายุวีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa or TR Visa Extension Service)

การขอต่ออายุวีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa / TR Visa) เป็นการขอต่อใบอนุญาตเพื่อขออยู่ท่องเที่ยวต่อในประเทศไทยของชาวต่างชาติ โดยการขอต่ออายุวีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa / TR Visa) จะได้รับอายุวีซ่าอยู่ต่อไม่เกิน 30 วัน (นับตั้งแต่วันอนุญาตเดิมสิ้นสุด, และรวมอายุวีซ่าแล้วไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่เดินทางเข้า) ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในประเทศไทย ในระหว่างที่รอผลพิจารณาสามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยไปพลางๆก่อนได้ ทั้งนี้การยื่นขอต่ออายุวีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa / TR Visa) จะต้องยื่นล่วงหน้าก่อนวีซ่าเดิมจะหมดอายุอย่างน้อย 30 วันโดยที่วีซ่าเดิมยังไม่หมดอายุ

ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนดไว้


ขั้นตอนการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์


เอกสารประกอบการขอต่ออายุวีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa / TR Visa)

1. ส่งสำเนาเอกสาร มาเพื่อกรอกรายละเอียดในแบบคำขอต่ออายุวีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa / TR Visa) "ตม.7":

 • สำเนาหนังสือเดินทาง [ถ่ายเอกสารหน้าที่มีข้อมูลส่วนตัว, หน้าวีซ่า, รอยการตรวจลงตรา, ตราขาเข้าครั้งสุดท้าย, รอยตราอนุญาตการอยู่ต่อฯ (ถ้ามี), บัตรขาออก ตม.6, ตราRe-Entry (ถ้ามี)]


วิธีการนำส่งสำเนาเอกสารดังนี้:

 • สแกนเอกสารส่งอีเมลมาที่: [email protected] หรือ
 • ส่งไปรษณีย์มาตามที่อยู่:
  บริษัท มิราม่า เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (Visa & Work Permit Team)
  เลขที่ 1429 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลางกรุงเทพ 10310

2.เอกสารที่ใช้ยื่นขอต่ออายุวีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa / TR Visa)

 • แบบคำขอต่ออายุวีซ่า ตม.7
 • รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. จำนวน 1 รูป
 • หนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ (แสดงเล่มจริง) พร้อมสำเนา

เอกสารที่ใช้ยื่นเพิ่มเติม "กรณีพิเศษ"

 • กรณีเจ็บป่วย จะต้องมีหนังสือรับรองจากโรงพยาบาล โดยให้ปรากฏคำวินิจฉัยของแพทย์ ดังนี้
  - เจ็บป่วยเป็นโรค หรืออย่างไร
  - เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางไกลหรือไม่ อย่างไร
  - ต้องรักษาตัว หรือ ไม่สามารถเดินทางไกล ระยะเวลานานเท่าใด ตั้งแต่เมื่อใดเป็นต้นไป
 • กรณีดูแลผู้ป่วย จะต้องมีเอกสารดังนี้
  - หนังสือรับรองจากโรงพยาบาลที่ทำการตรวจรักษาผู้ป่วย โดยระบุความสัมพันธ์กับผู้ป่วย หรือ หนังสือรับรองความสัมพันธ์กับผู้ป่วยจากสถานทูตหรือสถานกงสุล
 • กรณีเพื่อเยี่ยมญาติ หรือ กลับภูมิลำเนาเดิมของผู้เคยมีสัญชาติไทย หรือ ของผู้ที่มีบิดาหรือมารดาเป็นบุคคลสัญชาติไทยหรือเคยมีสัญชาติไทย จะต้องมีเอกสารดังนี้
  - หลักฐานแสดงว่าเดิมเคยมีสัญชาติไทย หรือ แสดงว่าบิดาหรือมารดามีสัญชาติไทยหรือเคยมีสัญชาติไทย
 • กรณีเพื่อเยี่ยมคู่สมรส (ต้องมีความสัมพันธ์กันทั้งทางนิตินัย และพฤตินัย) หรือ เยี่ยมบุตร ซึ่งมีสัญชาติไทย จะต้องมีหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ดังนี้
  - สำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส หรือบุตร
  - สำเนาบัตรประชาชนของบุคคลผู้มีสัญชาติไทย
  - สำเนาทะเบียนสมรส หรือสำเนาสูติบัตรของบุตร
 • กรณีเพื่อการดำเนินคดี หรือ ดำเนินกระบวนการพิจารณาอันเกี่ยวกับคดี จะต้องมีเอกสารดังนี้
  - หลักฐานยืนยันว่าเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดี โดยเป็นผู้กล่าวหา ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา โจทก์จำเลย หรือพยาน
 • กรณีปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจให้แก่ส่วนราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือ สถานฑูต หรือ สถานกงสุล หรือ องค์การระหว่างประเทศ จะต้องมีเอกสารดังนี้
  - หนังสือรับรอง หรือ ร้องขอ จากส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า หรือ หัวหน้า
  - รัฐวิสาหกิจ หรือ หัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือ จากส่วนราชการตำรวจระดับกองบังคับการหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือ จากส่วนราชการทหารระดับผู้บังคับหน่วยในสังกัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ซึ่งมีชั้นยศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรีขึ้นไป ในส่วนที่เกี่ยวข้อง หรือ จากองค์การระหว่างประเทศ
 • กรณีมีเหตุจำเป็นโดยมีสถานฑูตหรือสถานกงสุลรับรองและร้องขอ จะต้องมีเอกสารดังนี้
  - หนังสือรับรอง หรือ ร้องขอ จากสถานฑูตหรือสถานกงสุล

สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองดังนี้

 • เอกสารของผู้ยื่นคำขอ ให้ผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองทุกแผ่น ทุกหน้า
 • โปรดทราบ: เอกสารที่เป็นสำเนา ในวันนัดหมายยื่นจะต้องเตรียมฉบับจริงเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่สตม.ด้วย

เกร็ดความรู้การต่ออายุวีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa / TR Visa)

 • การขอวีซ่าครั้งแรก ผู้ขอยื่นจะได้รับวีซ่าเข้าครั้งเดียวและมีอายุ 3 เดือน ออกโดยสถานเอกอัครราชฑูต หรือสถานกงสุลใหญ่ของไทย ในประเทศที่ผู้ขอยื่นนั้นถือสัญชาติอยู่ และมีระยะเวลาพำนักในประเทศไทยได้ 60 วัน/ครั้ง ซึ่งจะประทับตราขาเข้าโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย
 • การขอต่อวีซ่าครั้งแรก ผู้ขอยื่นจะได้รับการขยายวีซ่าให้สูงสุด 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตเดิมสิ้นสุด ยกเว้นประเทศศรีลังกา บังคลาเทศ อินเดีย ปากีสถาน เนปาล อิหร่าน ไนจีเรีย โตโก ยูกันดา จะได้รับการขยายวีซ่าเพียง 7 วันเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในประเทศไทย
 • สถานที่ยื่นคำร้องขออนุญาตอยู่ต่อ อยู่ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด หากอยู่เกินกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต จะถูกปรับวันละ 500 บาท
 • หากผลพิจารณาไม่อนุญาตให้อยู่ต่อ ในทางปฏิบัติสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) จะให้อยู่ต่อได้อีก 7 วันเท่านั้นสำหรับการเตรียมตัวเดินทางออก
 • การขอต่อวีซ่าครั้งที่สอง ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น และมีหลักฐานแสดง เจ้าหน้าที่จะประทับตรานัดให้ผู้ขอยื่นมารายงานตัวเพื่อฟังผลการพิจารณาเป็นเวลา 15-30 วัน นับจากวันที่ได้รับคำร้อง (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่จะได้รับอนุญาต) ซึ่งระหว่างที่รอฟังผล ผู้ขอยื่นจะอยู่ในประเทศไทยไปพลางๆได้
 • การขอต่อวีซ่าครั้งที่สอง ในกรณีที่ไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือไม่มีหลักฐานมาแสดง เจ้าหน้าที่จะประทับตรานัดให้ผู้ขอยื่นมารายงานตัวเพื่อฟังผลการพิจารณาเป็นเวลา 15 วัน นับจากวันที่ได้รับคำร้อง ซึ่งระหว่างรอฟังผล ผู้ขอยื่นจะอยู่ในประเทศไทยไปพลางๆได้
 • กรณีที่มีความจำเป็นต้องออกจากประเทศด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่ ต้องได้รับอนุญาตให้กลับเข้าประเทศ (Re-Entry) ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ที่ใกล้ที่สุดหรือที่สนามบินนานาชาติที่จะเดินทางออกนอกประเทศ หากไม่มี Re-Entry วีซ่าอาจถูกยกเลิก (ยกเว้น Multiple Entry)
 • สำหรับผู้ถือ Tourist Visa ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยตามกฎหมาย หากมีความประสงค์ที่จะทำงานจะต้องขอรับวีซ่าทำงาน (Non-B) และต้องมีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) เท่านั้น

หมายเหตุ

 • ผู้ขอจะต้องยื่นคำขอด้วยตนเอง (แสดงตัว)
 • ระยะเวลาดำเนินการภายใน 30 วันทำการ
 • ระยะเวลาที่ระบุเป็นเพียงระยะเวลาการดำเนินการนับจากวันที่เอกสารครบสมบูรณ์ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ไม่นับรวมวันจัดส่งเอกสาร, วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
 • การยื่นขอจะได้รับอนุญาตหรือไม่ก็ตาม จะไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมยื่นของหน่วยงานราชการในทุกรณี