บริการต่ออายุวีซ่าทำงาน สำหรับผู้ที่เป็นครู/อาจารย์ (Non-B Visa Teaching Purpose Extension Service)

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 22,000

ตรวจสอบเอกสารแม่นยำ ประหยัดเวลา สะดวกสบาย ไร้กังวล
 • One Stop Service บริการรับทำใบอนุญาตทำงาน (New Work Permit) ต่อใบอนุญาตทำงาน (Renewal Work Permit) ต่อวีซ่าทุกประเภท (Visa Extension Permit) เปลี่ยนประเภทวีซ่าจากท่องเที่ยวเป็นทำงาน (Change Type of Tourist or Transit Visa to be Non-B Visa) และยื่นคำขออนุญาตกลับเข้ามาในประเทศไทยอีก (Single/Multiple Re-entry Permit) โดยท่านสามารถเลือกใช้บริการเพิ่มเติมได้ที่ www.wonderfulpackage.com หรือแจ้งพนักงานที่ท่านติดต่อได้
 • มีพนักงานประสานงานและให้คำแนะนำลูกค้าได้ทั้ง ภาษาไทย, ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ
 • กรณีการยื่นขอต่ออายุวีซ่าทำงาน (Non-B) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนด บริษัทฯยินดีคืนเงินหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ตัวเลือกแพคเกจ

บริการต่ออายุวีซ่าทำงาน สำหรับผู้ที่เป็นครู/อาจารย์ (Non-B Visa Teaching Purpose Extension Service)
฿ 22,000

รายละเอียดสินค้า

บริการต่ออายุวีซ่าทำงาน สำหรับผู้ที่เป็นครู/อาจารย์ (Non-B Visa Teaching Purpose Extension Service)

การขอต่ออายุวีซ่าทำงาน สำหรับผู้ที่เป็นครู/อาจารย์ (Non-B Visa Teaching Purpose Extension Service) สำหรับชาวต่างชาติที่ทำงานเป็นครูผู้สอนที่มีความประสงค์จะยื่นขออนุญาตอาศัยอยู่ต่อในประเทศไทย ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องอยู่เพื่อปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชน โดยการขอต่ออายุวีซ่าทำงานประเภทนี้จะต้องมีใบอนุญาตทำงานแล้ว (Work Permit) และควรยื่นขอต่ออายุวีซ่าล่วงหน้าก่อนวีซ่าเดิมจะหมดอายุอย่างน้อย 30 วัน ซึ่งจะสามารถขอขยายเวลาการพักอาศัยเพื่ออยู่ทำงานได้สูงสุดที่ 1 ปี ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในประเทศไทย ในระหว่างที่รอผลพิจารณาสามารถอาศัยอยู่ประเทศไทยไปพลางๆ ก่อนได้

ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนดไว้


ขั้นตอนการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์


เอกสารประกอบการขอต่ออายุวีซ่าทำงาน สำหรับผู้ที่เป็นครู/อาจารย์ (Non-B Visa Teaching Purpose Extension Service)

1. ส่งสำเนาเอกสาร มาเพื่อกรอกรายละเอียดในแบบคำขอต่ออายุวีซ่าทำงาน (Non-B) "ตม.7":

 • สำเนาหนังสือเดินทาง [ถ่ายเอกสารหน้าที่มีข้อมูลส่วนตัว, หน้าวีซ่า, รอยการตรวจลงตรา, ตราขาเข้าครั้งสุดท้าย, รอยตราอนุญาตการอยู่ต่อฯ (ถ้ามี), บัตรขาออก ตม.6, ตราRe-Entry (ถ้ามี)]
 • สำเนาใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ทุกหน้าที่มีข้อมูลปรากฎ

วิธีการนำส่งสำเนาเอกสารดังนี้:

 • สแกนเอกสารส่งอีเมลมาที่: [email protected] หรือ
 • ส่งไปรษณีย์มาตามที่อยู่:
  บริษัท มิราม่า เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (Visa & Work Permit Team)
  เลขที่ 1429 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310

2. เอกสารที่ใช้ยื่นขอต่ออายุวีซ่าทำงาน:

 • แบบคำขอต่ออายุวีซ่า ตม.7
 • รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. จำนวน 1 รูป
 • หนังสือเดินทาง (แสดงเล่มจริง) พร้อมสำเนา
 • กรณีเป็นครู หรืออาจารย์ หรือผู้เชี่ยวชาญ ในสถานศึกษาของรัฐ
  - หนังสือรับรองและร้องขอให้อยู่ต่อจากสถานศึกษานั้น โดยระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือน และระยะเวลาการจ้าง
  - สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู หรือสำเนาหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา หรือสำเนาหนังสือผ่อนผันจากคุรุสภา หรือสำเนาหนังสือรับคำขออนุญาตผ่อนผันจากคุรุสภา (ยกเว้นครู หรืออาจารย์ หรือผู้เชี่ยวชาญ ในระดับอุดมศึกษา)
 • กรณีเป็นครู หรืออาจารย์ หรือผู้เชี่ยวชาญ หรือบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาของเอกชน
  + กรณีโรงเรียนในระบบ ได้แก่ โรงเรียนสามัญศึกษา English Program โรงเรียนอาชีวศึกษาที่ใช้หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนนานาชาติ
  - สำเนาหลักฐานการอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษาจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
  - หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจากสถานศึกษานั้น โดยระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือน และระยะเวลาการจ้าง
  - สำเนาหนังสือแต่งตั้งครูตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) กำหนด
  - สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู หรือสำเนาหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา หรือสำเนาหนังสือผ่อนผันจากคุรุสภา หรือสำเนาหนังสือรับคำขออนุญาตผ่อนผันจากคุรุสภา
  + กรณีโรงเรียนนอกระบบ
  - สำเนาหลักฐานการอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษาจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
  - หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจากสถานศึกษานั้น โดยระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือน และระยะเวลาการจ้าง
  - สำเนาหนังสือแต่งตั้งครู ตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) กำหนด
  + กรณีสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
  - สำเนาหลักฐานการอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษาจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
  - หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจากอธิการบดีของสถาบันการศึกษา โดยระบุ ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน และระยะเวลาการจ้าง
 • กรณีเป็นบุคลากรทางการศึกษา
  - วุฒิการศึกษา (ประกาศนียบัตร ใบรายงานผลการศึกษา) พร้อมสำเนา
  - สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงถึงความรู้ตามตำแหน่งหน้าที่ หรือหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานที่แสดงถึงความรู้ความสามารถตามตำแหน่งหน้าที่ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  - สำเนาแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1 หรือ ภงด.3) เดือนล่าสุด พร้อมใบเสร็จรับเงิน ที่มีชื่อคนต่างด้าวผู้ยื่นคำขอ
  - หนังสือรับรองคนต่างด้าวเข้าทำงานตามแบบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (แบบ สตม.1)
  - รายละเอียดสถาบันการศึกษา จำนวนครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สัญชาติไทยและคนต่างด้าว
  - สัญญาว่าจ้างฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ (เริ่มสัญญาจ้าง ณ เดือนที่มายื่นคำขอ) พร้อมสำเนา
  - สำเนาหลักฐานการอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา
  - หนังสือรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.)
 • เอกสารหรือหลักฐานอื่น ตามที่คณะกรรมการติดตามการปฏิบัติราชการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของสตม.กำหนด (แบบ สตม.2)
 • ผลการสอบ TOEIC (600) หรือ TOEFL (500) เฉพาะอาจารย์ชาวต่างชาติที่สอนภาษาอังกฤษ (กรณีไม่ใช้เจ้าของภาษา) ต้องนำเอกสารตัวจริงทั้งหมดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
 • สำเนาแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.91 และใบเสร็จรับเงิน กรณีทำงานมาแล้วระยะเวลา 1 ปี
 • หนังสืออนุญาตให้ชาวต่างชาติประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือใบประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา หรือหนังสือผ่อนผันจากคุรุสภา หรือหนังสือรับคำขออนุญาตผ่อนผันจากคุรุสภา (ยกเว้นครู หรืออาจารย์ หรือผู้เชี่ยวชาญ ในระดับ อุดมศึกษา)
 • แบบหนังสือรับรองการจ้าง (ตามแบบกรมการจัดหางาน)
 • สำเนาตารางสอนครูชาวต่างชาติ และภาพถ่ายขณะสอนหนังสือ พร้อมทั้งสำเนาแผนที่สถาบันการศึกษา
 • หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการยื่นแทน
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้บริหารสถาบันการศึกษา ผู้มอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน

สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองดังนี้

 • เอกสารของผู้ยื่นคำขอ ให้ผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองทุกแผ่น ทุกหน้า
 • เอกสารของสถาบันการศึกษา ให้ผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น ทุกหน้า แล้วประทับตราสถาบันการศึกษา เป็นสำคัญ
 • เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นแบบภาษี การยื่นแบบประกันสังคม ต้องรับรองความถูกต้องจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 • โปรดทราบ: เอกสารที่เป็นสำเนา ในวันนัดหมายยื่นจะต้องเตรียมฉบับจริงเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่สตม.ด้วย

หมายเหตุ

 • ผู้ขอจะต้องยื่นคำขอด้วยตนเอง (แสดงตัว)
 • ระยะเวลาดำเนินการภายใน 30 วันทำการ
 • ระยะเวลาที่ระบุเป็นเพียงระยะเวลาการดำเนินการนับจากวันที่เอกสารครบสมบูรณ์ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ไม่นับรวมวันจัดส่งเอกสาร, วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
 • การยื่นขอจะได้รับอนุญาตหรือไม่ก็ตาม จะไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมยื่นของหน่วยงานราชการในทุกรณี