บริการให้คำปรึกษาการเปลี่ยนประเภทวีซ่า (Change Type Visa to Non-B)

ราคาเริ่มต้นที่

฿ 18,000 ปกติ 20000

ตรวจสอบเอกสารแม่นยำ ประหยัดเวลา สะดวกสบาย ไร้กังวล

ตัวเลือกแพคเกจ

Change Type Tourist/Transit Visa to Non Immigration - B
฿ 20,000
Change Type Non Immigration Visa to Non Immigration - B
฿ 18,000

รายละเอียดสินค้า

การเปลี่ยนประเภทวีซ่าเป็นวีซ่าทำงาน สำหรับคนต่างชาติที่ต้องการยื่นขออนุญาตทำงานในประเทศไทย (Change Type Visa to be Non-Immigrant-B)

การยื่นคำขอเปลี่ยนประเภทวีซ่า หรือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราให้กับชาวต่างชาติ Tourist and Transit เพื่อนำไปทำใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทย (Change Tourist and Transit visa to Non B visa for apply work permit) ให้กับชาวต่างชาติที่มีความประสงค์จะทำงานในประเทศไทย ทั้งนี้สำหรับผู้ที่มีวีซ่า Tourist and Transit เท่านั้น

 • เปลี่ยนวีซ่าจากวีซ่าท่องเที่ยว Tourist visa เป็นวีซ่าวีซ่าทำงาน (Non-B)
 • เปลี่ยนวีซ่าจาก Transit Visa เป็นวีซ่าวีซ่าทำงาน (Non-B)

ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนดไว้


ขั้นตอนผ่านช่องทางออนไลน์

จอง&ชำระค่าบริการ ผ่านเว็บไซต์
ส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่ทาง E-MAIL หรือ ไปรษณีย์
เจ้าหน้าที่รับเอกสารตัวจริงที่เซ็นต์แล้ว พร้อมพาลูกค้าแสดงตัวดำเนินการยื่นขออนุญาตที่ สตม. อนุมัติผลภายใน 30 วันทำการ
เจ้าหน้าที่รับหนังสือและจัดส่งคืนให้กับลูกค้า 


เอกสารประกอบการขอเปลี่ยนประเภทวีซ่าหรือการตรวจลงตรา “ตม.86”

1. ส่งสำเนาเอกสารมาเพื่อกรอกรายละเอียดในแบบคำขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา “ตม.86”:

 • สำเนาหนังสือเดินทาง Passport (ถ่ายเอกสารหน้าที่มีข้อมูลส่วนตัว, หน้าวีซ่า, รอยการตรวจลงตรา, ตราขาเข้า, รอยตราอนุญาตการอยู่ต่อฯ(ถ้ามี), บัตรขาออก ตม.6, ตราเดินทางเข้าครั้งสุดท้าย)

วิธีการนำส่งสำเนาเอกสารดังนี้:

 • แสกนเอกสารส่งอีเมลมาที่: [email protected] หรือ
 • ส่งไปรษณีย์มาตามที่อยู่:
  บริษัท มิราม่า เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (Visa & Work Permit Team)
  เลขที่ 1429 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลางกรุงเทพ 10310

2. เอกสารที่ใช้ยื่นขอเปลี่ยนประเภทวีซ่าหรือการตรวจลงตรา:

ส่วนของคนต่างด้าว (ลูกจ้าง): 

 • แบบคำขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา ตม.86
 • รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. หรือขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • หนังสือเดินทาง (แสดงเล่มจริง) พร้อมสำเนา
 • สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงานของคนต่างด้าว ผ่านการรับรองจากสถานทูตและ กองนิติกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ 
 • หนังสือรับรองเข้าทำงาน (ตามแบบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สตม.1) 
 • สำเนารายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91) ปีล่าสุด พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน 

ส่วนของบริษัทฯ และนายจ้าง: 

 • หนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็นการจ้างงานคนต่างด้าว และขอความร่วมมือในการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา
 • หนังสือรับรองการจ้างงาน (ตามแบบของกรมการจัดหางาน)
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ หรือนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน) 
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) (ไม่เกิน 6 เดือน) 
 • สำเนาใบสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล 
 • สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ภพ.01 + หนังสือบริคณห์สนธิการเพิ่มทุน) 
 • สำเนางบดุลบัญชีกำไรขาดทุนปีล่าสุด รับรองจากกระทรวงพาณิชย์ หรือกรมสรรพากร (กรณียื่นฉบับสำเนาต้องให้กรรมการลงนามและประทับตราบริษัท/หจก. ทุกฉบับ) 
 • สำเนารายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) รับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือกรมสรรพากร (กรณียื่นฉบับสำเนาต้องให้กรรมการลงนามและประทับตราบริษัท/หจก. ทุกฉบับ)
 • หากใน ภ.ง.ด.50 (หน้า 5 บรรทัดที่3) ไม่มีค่าน้ำ ค่าไฟ ให้แสดงสัญญาเช่า บิลน้ำมัน ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ 
 • สำเนารายการภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาของพนักงานคนไทยและคนต่างด้าว (ภ.ง.ด.1) (ย้อนหลัง 3 เดือน) พร้อมใบเสร็จ และรายชื่อพนักงานทั้งหมด
 • สำเนารายการส่งเงินสมทบประกันสังคม (สปส.1-10) (ย้อนหลัง 3 เดือน) พร้อมใบเสร็จ 
 • สำเนาแบบแสดงรายการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30 หรือ ภ.พ.36) ของงบการเงินปีล่าสุด (ย้อนหลัง 3 เดือน) พร้อมใบเสร็จ 
 • เอกสารแสดงความจำเป็นในการว่าจ้าคนต่างด้าวเข้าทำงาน
 • หนังสือขอความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, การนิคมอุตสาหกรรมหรือการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (กรณีได้รับการส่งเสริม BOI)
 • แผนที่บริษัท
 • แสดงรูปภาพของบริษัทถ่ายให้เห็นอาคาร ป้ายชื่อบริษัท สภาพการทำงานที่มีพนักงานกำลังปฏิบัติงาน, โต๊ะทำงานภายในบริษัท หรือ อาคาร หรือโกดัง ซึ่งแสดงให้เห็นลักษณะงาน 6 – 7 ภาพ
 • เอกสารอื่นตามเงื่อนไขที่สตม.กำหนด (แบบสตม.2)
 • กรณีมีครอบครัวติดตาม ให้แสดงหลักฐานครอบครัวด้วย

สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองดังนี้

 • เอกสารของผู้ยื่นคำขอ ให้ผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองทุกแผ่น ทุกหน้า
 • เอกสารของบริษัทฯ หรือห้างฯ กรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือ หุ้นส่วนผู้จัดการลงนามรับรองทุกแผ่น ทุกหน้า แล้วประทับตราบริษัทฯ หรือห้างฯ เป็นสำคัญ
 • เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นแบบภาษี การยื่นแบบประกันสังคม ต้องรับรองความถูกต้องจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 • โปรดทราบ: เอกสารที่เป็นสำเนา ในวันนัดหมายยื่นจะต้องเตรียมฉบับจริงเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่สตม.ด้วย

เกร็ดความรู้การเปลี่ยนวีซ่าเป็นวีซ่าทำงาน

 • วีซ่า Tourist and Transit ที่ได้รับอนุมัติเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงาน (Non-B) จะได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยไม่เกิน 90 วัน เพื่อให้ดำเนินการขอใบอนุญาตทำงาน ทั้งนี้ Tourist and Transit visa ต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 15 วัน ถ้าเหลืออายุวีซ่าน้อยกว่า 15 วันจะไม่สามารถยื่นคำร้องขอเปลี่ยนประเภทได้

ชาวต่างชาติเปลี่ยนวีซ่าท่องเที่ยวเป็นวีซ่าทำงาน ต้องทำอย่างไร?

หมายเหตุ

 • ผู้ขอจะต้องยื่นคำขอด้วยตนเอง (แสดงตัว)
 • ระยะเวลาดำเนินการภายใน 30 วันทำการ 
 • ระยะเวลาที่ระบุเป็นเพียงระยะเวลาการดำเนินการนับจากวันที่เอกสารครบสมบูรณ์ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ไม่นับรวมวันจัดส่งเอกสาร, วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
 • การยื่นขอจะได้รับอนุญาตหรือไม่ก็ตาม จะไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมในทุกรณี